پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

اسپات Spot


ماهواره فرانسوی آزمایشی مشاهده زمین (SPOT) نخستین ماهواره منابع زمینی است که از اروپا به فضا پرتاب گشت. این ماهواره توسط مرکز ملی مطالعات فضائی فرانسه با مشارکت بلژیک و سوئد کنترل وارداره می‌شود. هدف اصلی استفاده از داده‌های اسپات، مشاهدات زمینی و تهیه نقشه‌های توپوگرافی در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ و کوچکترین بوده است.
ماهواره‌های اسپات از ۲ در ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ به فضا فرستاده شد. نخستین ماهواره اسپات در ارتفاع مداری ۸۳۲ کیلومتری زمین قرار گرفت که هر دور تکرار مداری آن ۲۶ روز به طول انجامید.
از تصاویر ارسالی اسپات، دانشمندان رشته‌های محیط‌زیست، زمین‌شناسی، منابع طبیعی و دانشمندان دیگر استفاده می‌کنند. تصاویر مربوط به قاره اروپا از سوئد در شمال صحرای آفریقا در جنوب اقیانوس اطلس در غرب و لنینگراد در شرق به‌صورت تله‌متری و بدون تأخیر زمانی به ایستگاه گیرنده در تولوز فرانسه یا گاهی به ایستگاه کرونا در سوئد ارسال می‌شوند. تصویرهای ثبت‌شده در خارج از این محدوده ضبط می‌گردد و هنگامی‌که ماهواره اسپات از فراز ایستگاه گیرنده تولوز می‌گذرد، به این ایستگاه و به‌طور مستقیم به هریک از ۱۴ ایستگاه گیرنده اسپات در زمین فرستاده می‌شود.
منبع : مطالب ارسال شده
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

خریدار ضایعات کامپیوتری

روزنامه آرمانروزنامه ایرانسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه خراسانروزنامه دنیای اقتصاد