پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا


اراده کنید تا متحول شوید


اراده کنید تا متحول شوید
برچسب ها، باور آفرین و شخصیت سازند. ما در مسیر کمال ، از این تکنیک برای تهذیب نفس و ساختن هویت و ‌شخصیت جدید و باورهای عالی استفاده می کنیم. در این مقاله راجع به دو ویژگی تفکر و توکل صحبت می کنیم ‌که اگر با تمرین و مراقبت، آنها را در خود ایجاد کنید، زندگی تان رنگ و بویی دیگر می گیرد.‌
● انسان متفکر
از آنجا که فکر ، نردبان معراج انسان است و زندگی در مسیر کمال در لحظه های اندیشه انسان صورت می گیرد‌، لذا یک انسان عارف در واقع یک انسان متفکر است. تفکر به معنای اندیشه های ناب، زیبا، مثبت و تحول آفرین است ‌که در ذهن یک انسان سالک مسیر کمال شکل می گیرد و بازتاب آن، لحظه های زندگی او را می سازد. در این ‌صورت، کیفیت زندگی یک انسان عارف به کیفیت اندیشه های او بستگی دارد. ‌اندیشه های منفی ومأیوسانه، یک زندگی رو به شکسـت را شکـل مـی دهـد.‌هنگـامی که ما برچسب انسان متفکر را بر پیشانی ذهن و دلمان نصب می کنیم، در واقع به ضمیر ناخودآگاه خود ‌این پیام را می دهیم که ما مرتبا اطلاعات زیبایی را به عنوان اندیشه های ناب برایت می فرستیم و تو موظفی تا با ‌دریافت چنین اندیشه هایی باورهای زیبا و روحیه عالی در ما تولید کنی. ضمیر ناخودآگاه نیز با هدایت اندیشه های ‌زیبا، عالی ترین شخصیت و احساس را در ما خلق می کند و بستر کمال را برای زندگی ما فراهم می آورد.‌‌ ‌شما به عنوان یک انسان رهرو مسیر کمال مرتبا با ذکر این جمله تاکیدی مثبت که <من انسان متفکری هستم> در ‌خود، شرایط و بستر کمال را فراهم کنید. در این راستا مرتباً بیندیشید که شما کیستید، در زندگی چه می کنید و در ‌نهایت به کجا می روید. این نحوه تفکر، انسان را در شــــــرایــــــط ارزیــــــابــــــی و تـــصــحــیـــــح قـــــرارمی دهد و باعث می شود که ‌شما خود موجودتان را با خود مطلوب، مقایسه کنید و از رهگذر تصمیم هـای درسـت در زنـدگـی، بـه اصلاح مسیر ‌بپردازید و به سوی کمال حرکت کنید.‌
● انسان متوکل
به خاطر داشته باشیم که برچسب ها ‌باور آفرین و روحیه ساز و در نهایت شکل دهنده هویت ما هستند. هنگامی ‌که خود را یک انسان متوکل می نامیم، در واقع این باور را در خود می سازیم که ما به عنوان سالکان مسیر ‌کمال، در همه امور زندگی خود ، به خدای رحمان توکل می کنیم و عاقبت امور را به اراده قدرتمند اومی سپاریم ‌و یقین داریم که خداوند از انسان های مؤمن مراقبت و دفاع می کند؛ بدین سان از دغدغه ها رها می شویم و در ‌آغوش امن خدا احساس امنیت و آرامش می کنیم.‌آری، انسان متوکل کسی است که تنها تکیه گاهش، ذات مقدس خدای یکتاست که بر سریر کائنات تکیه زده و عالم ‌خلقت، با سرانگشت اعجازش در حرکت و تکاپوست. دست نیاز انسان متوکل همواره به سوی اوست و خوب می ‌داند که با دعا و نیایش است که به حریم ملکوت راه می یابد و خدا به سرزمین قلبش، پا می گذارد. او سکان کشتی ‌زندگی اش را به دست خدا سپرده و چون تو را نوح است کشتی بان، ز توفان غم مخور.‌انسان متوکل، خود و زندگی اش را به خدا سپرده و هر آنچه هست و نیست را به وی واگذاشته و از این رهگذر به ‌دنیایی از آرامش رسیده است .
‌خدا مدافع اوست و در سخت ترین لحظات زندگی، حضورش را بر وی عیان می سازد. کسی که به خدا توکل می ‌کند و او را وکیل خود قرار می دهد، از هر محکمه ای سرافراز پای بیرون می گذارد و این چنین است که انسان ‌های بزرگ؛ انسان هایی که خون تحول و شکوفایی در رگ های بشریت تزریق می کنند ، هیچ گاه نیاز به توجیه ‌و دفاع از خویش ندارند ، زیرا خدا که ناجی و بهترین وکیل و مدافع کل کائنات است، خود به نجات آنها می‌آید.‌توکل، ریسمانی است آویخته از عرش الهی و تنها بیداران و هوشیارانند که به این ریسمان محکم، چنگ زده و ‌رستگار می شوند. توکل به این معنا نیست که جریان امور را به خدا بسپاری و خود در کنج عافیت بنشینی و به ‌خویش مشغول شوی؛ زیرا آنکه توکل می کند، همه راه ها را رفته، همه درها را کوفته، هر پیامی را شنیده، هر ‌ندایی را دریافته و خود را به آب و آتش زده است و می زند.
او از پای نمی نشیند و در عین حال نتیجه کار را به ‌خدای رحمان می سپارد. به تعبیر دیگر، توکل یعنی کار را به امید خدا انجام دادن، تلاش کردن و حاصل را از خدا ‌خواستن! بیماری که به خدا توکل می کند ، بهترین نسخه را از متخصص ترین طبیب می‌گیرد زیرا نیروی توکل ‌و تلقین، آن چنان روحیه ای به وی داده و آن چنان باوری در وی پدید می آورد که کارخانه داروسازی درونش را ‌به کار می اندازد و بهترین داروها و مفیدترین آنزیم ها و هورمون ها را برای این سیستم پیچیده می سازد و بر ‌بیماری فائق می شود.‌ای آنکه نامت، داروی وجود است و ذکرت شفای جسم روان، به تو توکل می‌کنم ‌و خود را به تو می سپارم. من با توام و تو با منی.‌خدایا! بر تو توکل می کنم که مرکز پرگار آفرینشی و از تو مدد می جویم که یکتا مددکار عالمی. به درگاه تو پناه ‌می برم که آفتاب سلطنت در قلمرو امپراتوری هستی، هرگز غروب نمی کند. تو با منی و روح بهاران با من ‌است.‌ای رهرو مسیر کمال! همواره با خود بگو و تکرار کن که من انسان متوکلی هستم و این جمله تاکیدی، این باور ‌را در تو می سازد که خدا، یار و یاور توست و در همه امور از تو مراقبت می کند. این معنی، تو را به دنیایی از ‌آرامش و سکون می برد و هویت بسیار زیبایی در تو می سازد.‌
منبع : روزنامه آفتاب یزد