جمعه, ۶ خرداد, ۱۴۰۱ / 27 May, 2022
مجله ویستا

ایران؛ شکوه و شگفتی‌های انقلاب ۵۷


ایران؛ شکوه و شگفتی‌های انقلاب ۵۷
والفجر،ولیال عشر...
انقلاب اسلامی ایران ۲۹ سال پرحادثه اما موفق را پشت سرنهاده است .انقلابی باشکوه و شگفتی ساز که با وقوع آن متخصصان پدیده انقلاب ،تحلیلگران سیاسی و سیاست مداران که تصور وقوع آن را نداشتند غافلگیر شدند و زمانی که آغاز شد چنان حرکتی گسترده و سراسری پدید آورد که امکان ایستادگی در مقابل آن و سرکوبی و آرام کردنش غیر قابل تصور شد و توانست در مدتی کوتاه یعنی حدود یک سال و یک ماه بر قدرتمندترین حکومت منطقه –که ابرقدرت غرب آن را به ژاندارم خویش درمنطقه تبدیل کرده بود تا در مقابل حکومت های مخالف یا وقوع انقلاب های احتمالی بایستد-پیروز گردیده ،مسیر تحولات منطقه ای و جهانی را تغییر دهد .
۱) پاسخ به دو سوال :
در پاسخ به این پرسش که چرا تحلیل گران و نظریه پردازان سیاسی و سیاست مداران در رابطه با وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی غافلگیر شدند و نتوانستند این رخداد را پیشگویی کنند ،باید گفت که تا پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی و تا زمان وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پارادایم علمی موجود در ذهن این افراد درباره انقلاب ،تنها به وقوع انقلاب‌های ناسیونالیستی ،لیبرالی و مارکسیستی تاکید می‌نمود و همانطور که هاناآرنت در کتاب انقلاب خود گفته است یکی از ویژگی‌های انقلاب های معاصر دنیوی بودن نگریسته می شد و در نتیجه وقوع انقلابی با ایدئولوژی ،ماهیت و شعارهای مذهبی برای این افراد قابل تصور نبود .بنابراین اولین شگفتی انقلاب اسلامی نوع ایدئولوژی آن و تغییری بود که ازاین نظر در نسل انقلاب‌ها ایجاد کرد.
پاسخ به یک پرسش دیگر ،یعنی این پرسش که چرا انقلاب اسلامی توانست در مدتی نسبتا کوتاه بر یک رژیم مقتدر پیروز شود نیز تاحد زیادی به همین مساله یعنی نوع ایدئولوژی و ماهیت انقلاب اسلامی باز می گردد. زیرا به دلیل سنخیت این ایدئولوژی با تاریخ،فرهنگ وآموزه های دینی مردم ایران ،به سرعت خیابان ها از جمعیت پر گردیده ،حرکت سراسر کشور را فراگرفته و توان هر گونه ایستادگی ازرژیم پهلوی و حامیان خارجی‌اش سلب گردید.
۲) نقش بی بدیل امام خمینی (ره ):
آشکار است که در همه مراحل رهبری انقلاب اسلامی امام خمینی نقشی مستقیم وبی بدیل داشته است والبته شخصیت وهمچنین راهبردها ،روش ها وتاکتیک هایی که ایشان درهرمرحله انقلاب مورد استفاده قرارداد،محصول تربیت الهی ودینی وی بوده واوهمه امور رابرحسب وظیفه و تکلیف الهی خودونه به خاطر کسب قدرت یا منافع مادی و گروهی به پیش می برد.
روش های رهبری امام خمینی در انقلاب اسلامی نیز منحصر به فرد بوده است .ایشان که به حرکت از طریق مرجعیت عامه اعتقاد داشت ،با هوشیاری وزیرکی خاصی از دست بردن به اسلحه توسط مردم جلوگیری کرد.درگیری مسلحانه علیه یک رژیم تا دندان مسلح می توانست به جنگ داخلی خشونت باری انجامیده به شدت بر تلفات مردم انقلابی بیفزاید و احتمال پیروزی سریع انقلاب رانیز از بین ببرد .امام با اعتماد به نفس بسیار واراده پولادین خود-که این امر باعث تقویت اعتماد به نفس عمومی درمبارزه با رژیم محمدرضا شاه می شد-نیز درضعف روحیه وفروپاشی سریع حکومت پهلوی نقش داشت .
پیشگویی های امام خمینی درزمان وقوع انقلاب اسلامی وبعد از آن نیزشگفتی های دیگری را نشان می داد.امام در زمان حرکت انقلابی مردم وتهدید رژیم می فرمود : شاه رفتنی است اعتنا به تهدیدات او نکنید. ایشان زمانی که دولت بختیار در روزهای آخر عمر رژیم ساعت آغازحکومت نظامی رابه چهار ونیم بعد از ظهرتغییر داد فرمودکه اعلامیه حکومت نظامی خدعه ونیرنگ (برای سرکوبی انقلاب )است ومردم به آن اعتنانکنند .عدم توجه عمومی به اعلامیه حکومت نظامی وحوادث بعدی آن باعث پیروزی انقلاب گردید.حضرت امام زمانی که عراق با بمباران فرودگاه های کشور جنگ تحمیلی را آغاز کرد، با اعتماد به نفس به مردم نوید زدن سیلی محکمی به گوش صدام را داد ودر زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به کارتر رییس جمهور این کشور توصیه کرد که دیگر در انتخابات شرکت نکند زیرا شکست خواهد خورد و کارتر در انتخابات شکست خورد. امام در نامه به میخائیل گورباچف نیز سقوط نظام مارکسیستی و مارکسیسم را پیشگوئی نمود.
ایشان در مسئله اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران(سفارت آمریکا) در سال ۱۳۵۸ از حرکت دانشجویان مسلمان خط امام به شدت جانبداری کرده آمریکا را شیطان بزرگ نامیدودر مقابل تهدیدات آمریکا اعلام کرد که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و همگان دیدند که در صحرای طبس بر سر نیروهای آمریکائی چه آمد.
۳) رابطه ایدئولوژی انقلابی و تحولات پس از انقلاب:
نوع ایدئولوژی، ماهیت و رهبری هر انقلابی تاثیر آشکاری نیز برشرایط و حوادث پس از وقوع انقلاب به جای می گذارد .اگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسرعت قانون اساسی کشور تدوین و نظام جدید با اتکا بر نقش مردم مستقر گردیده ثبات و تعادل لازم پدید آمد، بدون شک این امر ناشی از ایدئولوژی اسلامی انقلاب ورهبری حضرت امام بود .
نگاهی به ایدئولوژی وحوادث پس از انقلاب های فرانسه (۱۷۸۹)وروسیه (۱۹۱۷) ما را به نتیجه خوبی رهنمون میشود: در فرانسه ایدئولوژی جدید جایگزین هر چند در ذهن انقلابی ها حضور داشت، اما بسیار متفرق وگنگ وبی ارتباط به فرهنگ وتاریخ این کشور بود وبه همین دلیل پس از وقوع انقلاب ، انقلابی ها به جان هم افتادند وانقلاب در هر زمان در دست یکی از گروه ها قرار گرفته ورهبران انقلابی ومردم توسط افراد وگروه های مقابل از بین می رفتند و بدین ترتیب فرانسه بعد از انقلاب تا سالیان سال روی آرامش ندید.در روسیه نیز به دلیل ایدئولوژی وارداتی انقلاب وناتوانی آن از چیره شدن بر اذهان عمومی، بی ثباتی های زیادی تجربه شدودرزمان استالین حدود ۱۵تا۲۰میلیون نفر توسط وی کشته شدند .
بنابراین وحدت واصالت فرهنگی ایدئولوژی انقلابی و وحدت رهبری درانقلاب اسلامی توانست به سرعت ثبات لازم برای فراهم شدن شرایط دستیابی کشور به اهداف انقلاب را به وجود بیاورد ودر عین حال که دشمنان این انقلاب مقدس برای از پای در آوردن آن از آغاز دست به توطئه ودشمنی زدند،
با گذشت ۲۹سال ازپیروزی انقلاب و ناتوانی ها و شکست های پیاپی آنها و ظهور ایران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای ،میتوان چشم انداز روشنی برای آینده ایران اسلامی تصویر کرد.
۴) آمریکا و ۲۹ سال سرافکندگی:
در سه دهه گذشته مبارزه آمریکا با انقلاب اسلامی هر زمان با راهبردها،دکترین ها و روش های متفاوتی ادامه یافته است.آنها که از ابتدا نمی خواستند واقعیت پیروزی انقلاب اسلامی و ایران مستقل را بپذیرند،ابتدا به محاصره اقتصادی کشور ما پرداختندو سپس هم زمان با ادامه آن،در طرح ریزی کودتای نافرجام نوژه ایفای نقش کرده به یاری صدام در جنگ تحمیلی پرداختند.در زمان رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکابه رسوائی مک فارلین دچار شدندو در برقراری رابطه با ایران که بسیار شایق آن بودند ناکام گردیدند.سپس در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون سیاست مهار ایران را که محدود کردن ایران در همه زمینه های سیاسی ، اقتصادی، نظامی و غیره بوددر پیش گرفته ،ولی نتیجه ای نگرفتند.جرج بوش پسر راهبرد حمله پیشدستانه را در پیش گرفت و ایران را در کنار کشورهائی هم چون کره شمالی و عراق در "محور شرارت" قرار دادو از این که اگر ایران در تکنولوژی هسته ای رشد کند جهان با وقوع جنگ جهانی سوم روبرو خواهد شدو وی گزینه نظامی را نیز روی میز قرار داده است ،سخن گفت.اما اینک در سال پایانی دوره ریاست جمهوری وی ،ضعف و زبونی آمریکابیش از پیش و بویژه با شکست این کشور درعراق آشکار شده وپرونده سیاست های وی که روزی عربده های مستانه اش گوش هر کسی را کر می کرد، در حال رفتن به بایگانی تاریخ است .
انقلاب اسلامی ضمن گشودن راه جدیدی بروی ملت‌ها ،اعتماد به نفس ملی را به کشور ما باز گرداند که این امر خود را در تحولات و حوادث ۲۹ سال گذشته نشان داده است؛ از جمله ایستادگی و مقاومت دلیرانه در مقابل حمله صدام که همه قدرت‌های جهانی به کمک او شتافته بودند و تلاش برای فتح قله‌های علمی و فناوری بر مبنای اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه اجتماعی فرهنگی اقتصادی سیاسی و ساختن جامعه‌ای پیشرفته‌، سر آمد و الگو.
منبع:www.malakootian.ir
نویسنده: مصطفی ملکوتیان
منبع : خبرگزاری فارس


همچنین مشاهده کنید

سایت رویداد 24روزنامه همشهریسایت نمناکسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه تعادلسایت انصاف نیوزروزنامه شرقسایت مثلث آنلاینسایت الفسایت تجارت نیوز