شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

استخراج و خالص سازی آنزیم DNA پلی مراز باسیلوس کالدوتناکس جدا شده از آب گرم قاینارجه سبلان


استخراج و خالص سازی آنزیم DNA پلی مراز باسیلوس کالدوتناکس جدا شده از آب گرم قاینارجه سبلان
آنزیم DNA پلی مراز همانند سازیDNA را به عهده دارد و در تحقیقات مولکولی آنزیم های DNA پلی مراز خصوصا انواع مقاوم به حرارت از اهمیت بسزایی برخوردارند. در این تحقیق، از باکتری باسیلوس کالدوتناکس مقاوم به حرارت جدا شده از آب گرم قاینارجه منطقه سبلان، آنزیم DNA پلی مراز مقاوم به حرارت استخراج گردید. برای این کار باکتری ها در محیط Luria-Bertani کشت و در فاز لگاریتمی برداشته شدند، عصاره خام سلولی با استفاده از لیزوزیم و سونیکاسیون تهیه گردید خالص سازی به کمک رسوب با سولفات آمونیوم و سه مرحله کروماتوگرافی به ترتیب DEAE سفادکس، فسفوسلولز و هپارین سفاروز صورت گرفت و آنزیم DNA پلی مراز ۱۲۴برابر تخلیص گردید و در نهایت آنزیم با فعالیت ویژه (U/mg) ۲۱۶.۷ تهیه شد. DNA پلی مراز استخراجی بیشترین فعالیت را در ۷۰ درجه سانتی گراد داشت. وزن مولکولی آنزیم DNA پلی مراز استخراجی حدود ۹۲۰۰۰ دالتون تعیین گردید و مشخص گردید که یک پروتئین مونومر می باشد.
محمد اصغرزاده
عبدالناصر رفیع
محمدعلی حسین پورفیضی
علی اکبر محمدی
محمد ارجمند
محمد عزیزی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی