جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

موتور جستجوی همه کاره


موتور جستجوی همه کاره
Ron Convey که یکی از اولین سرمایهگذاران تبلیغاتی گوگل بوده و دو سال است سرمایهگذاریش را متوجه اینگونه شرکتها کردهاست، میگوید:"صنعت جستجو در دوران طفولیت خود قرار دارد و تنها دهدرصد از ظرفیت آن مورد استفاده گرفته است.
امروزه غیر از گوگل که یکی از بزرگترین شرکتهای جستجو که اطلاعات دو سوم از پایگاههای اینترنتی را در اختیار دارد و بیشترین سرمایهگذاریها را در زمینه تحقیقات و جذب نیروهای زبده دانشگاهی مینماید، همچنین غیر از یاهو و مایکروسافت، شرکتهای نوپا و تازه تاسیس زیادی در این زمینه بهوجود آمدهاند.
Ron Convey که یکی از اولین سرمایهگذاران تبلیغاتی گوگل بوده و دو سال است سرمایهگذاریش را متوجه اینگونه شرکتها کردهاست، میگوید:"صنعت جستجو در دوران طفولیت خود قرار دارد و تنها دهدرصد از ظرفیت آن مورد استفاده گرفته است". وی معتقداست روشهای نوین جستجو از دل این شرکتها بیرون خواهند آمد.
کانوی برای سرمایهگذاری در این شرکتها که هر روز نیز به تعداد آنها افزوده میشود، با گزینههای متعددی روبهروست. بنا به گفته یکی از محققان VentureOne در داوجونز، ۴۷ شرکت فعال در این صنعت پرسود در سال گذشته ۲۶۳ میلیون دلار سرمایه جذب کردهاند. این میزان سرمایهگذاری از سال ۲۰۰۲ که رقمی بالغ بر ۵۸ میلیون دلار در نُه شرکت تازه تاسیس سرمایه گذاری شد، همچنان رشد داشته است. بهگونهای که Bradley J. Horowitz، مدیر توسعه فناوری شرکت یاهو از آن بهعنوان "سیلی پس از خشکسالی" تعبیر میکند.
ظهور این تعداد شرکت جدید، رنسانسی در فناوری ایجاد کردهاست و اولین تاثیر محسوس آن را کاربران اینترنتی در خواهند یافت. در حالی که گوگل و دیگر شرکتهای بزرگ جستجو از یک الگوی ثابت برای نشاندادن نتایج به کاربران استفاده میکنند (یعنی نوشتن کلمه مورد نظر در کادر مستطیل شکل و سپس ظاهر شدن ده لینک آبی رنگ در زیر آن) این شرکتها به روشهای جدیدی چه در طراحی واسط کاربر و چه در فرمولهای جستجو رو آوردهاند.
یکی از این روشهای جدید پیشنهاد میکند که بهجای استفاده از آن جعبه جستجوی ساده همیشگی و یا اتکای صرف به گوگل برای یافتن نتایج، از موتورهای جستجویی استفاده شود که تخصصیتر هستند و برای هر کاری روش جستجوی مخصوص دارند. مثلا یک جستجوگر برای وبلاگها دیگری برای ویدیو کلیپها و دیگری برای موضوعات عمومی. این تغییر روش در جستجو، همان اثری را در دنیای موتورهای جستجوگر میگذارد که ورود تلویزیونهای کابلی بر دنیای رسانه گذاشت و با ارائه صدها کانال تلویزیونی مختلف از تاریخ گرفته تا آشپزی، به برتری بلامنازع سه شبکه بزرگ رسانهای ABC ،CBS و NBC در ایالات متحده خاتمه داد. مدیر عامل شرکت Become.com، از موتورهای جستجو در زمینه خرید اینترنتی، میگوید: "مردم به دنبال موتورهای جستجویی می گردند که هدفمند باشد و جستجوگرهای فعلی نمیتوانند به این خواسته آنها را پاسخ دهند".
کار شرکتهای کوچک، متفاوت از شرکتهای بزرگی مانند یاهو و گوگل است. در شرکتهای بزرگ، با صرف میلیونها دلار، موتورهای جستجوی قدرتمندی طراحی شدهاند که با الگوریتمهای پیچیده ریاضی کار میکنند و با یک کلیک میلیاردها صفحه اینترنتی را مرتب میسازند، انتخاب مینمایند و رتبهدهی میکنند؛ کاری که همانندسازی آن از نظر فنی برای شرکتهایی چون مایکروسافت نیز بسیار مشکل است. در عوض در شرکتهای کوچکتر سعیمیشود بخشهای دستنخورده و سادهتری که هزینه کمتری میبرند، بررسی شوند تا با ارائه راهکارهای تازه، سهمی از بازار نیز در اختیار آنان قرار گیرد.
البته معمولا شرایطی بهوجود میآید که این شرکتها مجبور به فروش ابداعات خود به شرکتهای بزرگتر میشوند. در طول دو ماه گذشته MSN مایکروسافت، یاهو و America Online تمامی شرکتهای تازهکاری را که در زمینه موتورهای جستجو کارمیکردند با مبلغی که بین ده تا پنجاه میلیوندلار برآورد میشود، خریدند. Conevey میگوید: "۷۵درصد شرکتهایی که در زمینه جستجو کار میکردهاند یا خریداری شدهاند و یا فعالیت آنها از نظر تجاری توجیهناپذیر شده است".
با توجه به حجم بالای شرکتهای ثبت شده در این زمینه، احتمال توجیهناپذیر شدن آنها از نظر اقتصادی و در نتیجه از رده خارج شدنشان بسیار زیاد است. این شرکتها از یک سو علاقمندند به عنوان مجموعههای معتبر گردآوری داده مورد توجه قرار گیرند. ولی از سوی دیگر تحتتاثیر تحقیقات سیاسی شرکتهایی مانند گوگل یا یاهو مجبور میشوند استراتژی خود را تغییر دهند و چشم انداز از قبل طراحی شده خود را از دست بدهند.
● کمبود نیروی متخصص
شرکتهایی مانند گوگل اشتهای فراوانی برای استخدام نیروهای متخصص دانشگاهی دارند. چندان که این امر موجب خالی شدن کلاسهای درسی دانشکدههای کامپیوتر دانشگاههایی مانند واشنگتن و استنفورد شده است. مایکروسافت و یاهو نیز دست کمی از گوگل ندارند. این میزان جذب نیرو باعث شده است که شرکتهای کوچکتر در تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود با چالشهای زیادی روبهرو شوند و گاه در اثر این کمبود نیرو، فعالیت خود را متوقف کنند. این مصیبت بر سر شرکت تازه تاسیس Evergreen Innovation نیز آمد و کانوی که برای کمک به شرکتهای کوچکتر دست به تاسیس آن زده بود، کار را متوقف نمود و به فعالیت سابق خود، یعنی سرمایهگذاری بازگشت.
با کمی تامل و دقت میتوان در کنار این مشکلات، فرصتهای زیادی را نیز برای کار یافت. به عنوان مثال، چندین سال پیش گوگل با ارائه روشی، به تحلیل ارجاعات انجام شده به یک سایت پرداخت تا مهمترین سایت را عمدتا براساس پرارجاعترین سایت انتخاب کند. اما امروزه برخی از موتورهای جستجوی جدید سعی میکنند به منظور ارائه نتایج بهتر، پیشفرضهای کاربر را نیز در الگوریتم جستجو وارد نمایند. به عنوام مثال شاید از نظر فردی که به دنبال یک مغازه دوچرخهفروشی است مهمترین سایت، پرارجاع ترین سایت در منطقهاش و یا بهترین سایت از نظر بازدید کنندگان باشد. David Hayden مدیر عامل یک شرکت تازه تاسیس جستجو به نام Jeteye Technologies میگوید: "خیلی جالب است اگر بتوان دانش انسانی را نیز در الگوریتم جستجو دخیل کرد".
این روش "جستجوی اجتماعی" کاری است که برای اولین بار یاهو آن را انجام داد و برای تقویت پایگاههای اطلاعاتیش، در سال گذشته حداقل پنج شرکت را که به دنبال تهیه فهرستی از تشکیلات موجود در جامعه بودند خرید. Horowitz از یاهو میگوید: "اعتقاد ما این است که با کمک مردم بهتر میتوان جستجو کرد".
این روش، تنها یکی از پیشنهادهای شرکتهای جدید جستجو به منظور پاسخ به نیاز کاربران است. برخی روش دیگری را برای این کار پیشنهاد میدهند که عبارت از سایتهای دارای طبقهبندی است. سایتهایی مانند یاهو و گوگل در فیلترکردن میلیاردها صفحه و ارائه فهرستی مرتب از مرتبطترین نتایج جستجو مهارت زیادی پیداکردهاند. اما نتوانستهاند در حوزههایی مانند خرید و فروش املاک و مستغلات و سلامت و پزشکی نتایج خوبی ارائه دهند.
حال باید پرسید چرا؟ به این دلیل که ممکن است موتور جستجو منظور کاربر را از آن چند کلمه ای که در کادر وارد کردهاست، به درستی متوجه نشود. به عنوان مثال اگر فردی وارد سایت گوگل شود و کلمه "Xbox" را وارد نماید معلوم نیست که آیا این فرد به دنبال علاقمندان افراطی Xbox است و یا فهرستی از بازیهای این کنسول، و یا اینکه می خواهد یک دستگاه بازی Xbox بخرد. اما اگر شخص همین کلمه را در موتور جستجویی که مخصوص خرید است وارد نماید منظور او روشن می شود.
همزمان با توسعه این روش در شرکتهای تازهکار، سایتهای جستجوی بزرگ نیز اقدام به توسعه موتورهای جستجوی خود بر این اساس کردهاند. اما شاید توانمندی فنی آنها نتواند در این زمینه کاری از پیش ببرد. چرا که اطلاعاتی از قبیل کاریابی یا املاک و مستغلات، اطلاعاتی موقتی هستند و کمتر پیش می آید که از سایت دیگری به آنها ارجاع داده شود و بنابراین توانمندی موتورهای جستجو در یافتنِ بیشترین تعداد ارجاع به یک لینک، در اینجا به کار نمیآید.
بهعلاوه، ممکن است شرکتهای کوچکتر در صنایعی که بر پایه ارائه اطلاعات به مشتریان فعالیت میکنند، با اقبال بیشتری روبهرو شوند. زیرا در این حوزهها دادهها همانند طلا ارزش دارند و حضور گوگل در آنجا مثل یک تهدید میماند. Theresia Gouw Ranzetta عضو مدیریتی بنگاه Accel Partners و از پشتیبانهای سایت املاک Trulia.com، میگوید: "در حوزه کاری ما اطلاعات عبارتند از: تصاویر، صورت کالاها، اطلاعات جدید یا دقیق از محصولات. از این رو هیچگاه اطلاعات خود را در اختیار تحلیلگرهای لینک نمیگذاریم".
ظهور و فعالیت گسترده شرکتهای جدید، باعث تعطیلی شرکتهایی مانند گوگل نخواهد شد و در عمل نیز ابتکارات و نوآوریهای آنها در اختیار شرکتهای بزرگ قرار میگیرد. اما این کار تلنگری به بزرگان جستجوست تا با فعالیت بیشتر، روشهای جدیدتر و کارآمدتری را پیش روی کاربران اینترنت قرار دهند.
ترجمه: رضا نبوتی
منبع : ایده پویا

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت نامه نیوزروزنامه شهروندخبرگزاری تسنیمروزنامه آفتاب یزدروزنامه ابتکار