یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

مرحله پرانایاما و دهارانا


مرحله پرانایاما و دهارانا
● پرانایاما
پرانایاما علم تنفس و کنترل تنفس برای انتظامات ذهن است که این کنترل بوسیله عملیات بر روی دم و بازدم و کنترل آن ها صورت می پذیرد .
● دهارانا
یعنی تمرکز، و توجه کامل روی کاری خاص و یا یک موضوع و یا در لحظه حضور داشتن کامل یا انجام دادن یک کار با تمام وجود و هرچه تمرکز بیشتر شود قدرت خلاقیت و قدرت انسان بیشتر می شود
منبع : زن روز