جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

خارج از ریل بیداری


خارج از ریل بیداری
همه اهل خانه، بیدارند
من ولی توی خواب خرگوشی
خواب، خواب، آه! خواب خوب و عزیز
فرصت کوچک فراموشی
بگذارید خواب باشم، خواب
نان و شیر و عسل نمی خواهم
در همین لحظه، گرم خوردن نور
توی یک قهوه خانه در ماهم
بعد هم با ستاره ای قرضی
قصد رفتن به یک سفر دارم
در حدود چهار ثانیه بعد
توی بلژیک، یک پرستارم
می شود مثل بادبادک ها
صاحب دم شوم، هوا بروم
می توانم قطار باشم و بعد
خارج از ریل، هرکجا بروم
روی یک ساختمان صد طبقه
پیش یک شیر، توی آفریقا
بال در بال یک هواپیما
به تمام جزایر دنیا
راستی! توی شهر بیداری
ساعت الان دقیقه ای چند است؟
این سو از هرکسی که می پرسم
قیمتش نیم متر لبخند است!
منبع : همشهری آنلاین