جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

بررسی شیوع عوارض دیررس ختنه در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر خرم آباد لرستان: سال تحصیلی ۱۳۸۰-۱۳۸۱


بررسی شیوع عوارض دیررس ختنه در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر خرم آباد لرستان: سال تحصیلی ۱۳۸۰-۱۳۸۱
● سابقه و هدف:
ختنه یکی از شایع ترین اعمال جراحی می باشد که در تمام جهان انجام می شود. این نوع عمل جراحی در صورتی که به نحو صحیحی انجام نگیرد عوارض متعددی را در پی خواهد داشت. این مطالعه با هدف تعیین میزان عوارض دیررس ختنه در دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهر خرم آباد طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۰ انجام گرفته است.
● مواد و روش ها:
این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری احتمال متناسب با حجم و خوشه ای ۳۲۰۵ دانش آموز پسر مقطع ابتدائی در سال تحصیلی ۱۳۸۱-۱۳۸۰ از نظر عوارض دیررس ختنه توسط جراح عمومی یا ارولوژیست مورد معاینه قرار گرفتند
● یافته ها:
از میان ۳۲۰۵ دانش آموز مورد مطالعه ۳۱۲۵ مورد قبلا ختنه شده بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که ۲۳۷ نفر (۷.۶%) از مجموع ۳۱۲۵ نفر دانش آموز ختنه شده دچار عوارض دیررس ختنه بودند. شایع ترین عارضه اضافه آمدن پره پوس (۴۷.۷%) بود. هیپوسپادیاس در افراد ختنه شده، کمترین عارضه دیررس بود (۲.۵%).
● نتیجه گیری:
در این مطالعه با توجه به میزان بالای عوارض دیررس ختنه، برگزاری کارگاه های آموزشی جهت آموزش این نوع عمل جراحی به پزشکان عمومی و پرستاران ضروری است. در ضمن آگاهی دادن به والدین در مورد عوارض احتمالی ختنه و تشویق آنها به انجام آن در قبال فرزندان خود توسط پزشکان متبحر برای پیشگیری از این عوارض خطرآفرین ضروری است.
روح اله یگانه
عبدالرضا خیرالهی
کرم اله طولابی
محمد بشاشتی
جمال الدین خوش دل
مینا احمدی
امیرهومن کاظمی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی