سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 17 May, 2022
مجله ویستا

اثر عصاره آبی بخشهای هوایی گیاه سداب بر اسپرماتوژنز در موشهای نابالغ Balb/C


اثر عصاره آبی بخشهای هوایی گیاه سداب بر اسپرماتوژنز در موشهای نابالغ Balb/C
● زمینه و هدف:
گیاه سداب(Ruta graveolens=RG) در گذشته به منظور کاهش قوای جنسی در مردان و سقط جنین در خانم ها کاربرد داشته است. لذا در این مطالعه به طور تجربی اثر عصاره آبی این گیاه بر بافت بیضه و میزان اسپرماتوژنز مورد بررسی قرار گرفت.
● روش بررسی:
در این مطالعه که از نوع تجربی می باشد، حیوانات مورد آزمایش به ۳ گروه تقسیم بندی شدند. گروه کنترل که هیچ ماده ای دریافت نکردند، گروه Vehicle که فقط سرم فیزیولوژیک دریافت نمودند و گروه تجربی که عصاره گیاه Ruta را دریافت نمودند. LD۵۰ (Lethal dose ۵۰) عصاره، به میزان ۵۶۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن تعیین شد. براین اساس، دوز sub LD۵۰ عصاره آبی به میزان ۲۸۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به روش درون صفاقی به صورت یک روز در میان در طی یک هفته تزریق شد. یک ماه پس از آخرین تزریق، حیوانات بیهوش شدند و خون استخراج شده از بطن چپ قلب جهت اندازه گیری هورمون، سانتریفوژ گردید. بافت بیضه، استخراج و وزن شد، سپس جهت مطالعات بافت شناسی، فیکس شد. در این مطالعه، به منظور بررسی نتایج آماری از تست ANOVA و Tukey استفاده شده است.
● یافته ها:
مقایسه وزن بدن و بیضه ها، اختلاف معنی داری در بین گروه های آزمایشی نشان نداد. از نظر آماری، کاهش سلولهای اسپرماتوژنیک (اسپرماتوگونی A با P<۰.۰۱ و اسپرماتوسیت اولیه با (P<۰.۰۵ بین گروه تجربی یا کنترل و Vehicle با معنی دار بود. در تعداد اسپرماتئگونی B، اسپرماتید و اسپرماتورویی، بین گروه های آزمایشی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. افزایش ضخامت غلاف سفید بیضه و کاهش سلول های سرتولی در گروه تجربی نسبت به کنترل با P<۰.۰۱ و نسبت به گروه Vehicle با P<۰.۰۵، معنی دار بود. کاهش تعداد سلول های لیدیگ، سطح هورمون تسترسترون و LH (Luteinzing hormone) سرم در گروه تجربی نسبت به سایر گروه ها معنی دار نبود.
● نتیجه گیری:
نتایج نشان می دهد که عصاره آبی RG می تواند روی فعالیت سیستم تولید مثلی، اثر کاهشی داشته باشد و احتمالا می تواند به عنوان ماده ای جهت کنترل موالید، مفید واقع شد.
اشرف احمدی
فریناز نصیری نژاد
کاظم پریور
منبع : پایگاه اطلاعات علمی


همچنین مشاهده کنید

روزنامه شهروندخبرگزاری مهرسایت تجارت نیوزخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت رویداد 24سایت الفسایر منابعسایت اعتماد آنلاینسایت دیدبان ایرانسایت خبرآنلاین