چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

ارایه مدلی برای ارزیابی طرح های آبخیزداری


ارایه مدلی برای ارزیابی طرح های آبخیزداری
امروزه به دلیل استفاده های بی رویه، وضعیت منابع آبی و خاکی در موقعت بحرانی به سر می برند. به دلیل وجود آثار درون منطقه ای برون منطقه ای ناشی از تخریب این منابع، حدود چهل سال است که برای کنترل و مبارزه با این خطرات طرح های آبخیزداری در عرصه های منابع طبیعی به اجرا در می آیند. ولی با وجود چهار دهه کارهای اجرایی هنوز تخریب این منابع ادامه دارد و اقدامات انجام شده در مجموع کم اثر جلوه نموده اند. افزون بر این هنوز اقدامات منسجم و دامنه داری برای ارزیابی و یافتن دلایل عدم موفقیت این طرح ها انجام نشده است. در این تحقیق با اتخاذ روش کیفی و کمی طرح آبخیرداری زیر حوزه مندرجان از حوزه آبخیز زاینده رود از مرحله تدوین تا بعد از اجرا با استفاده از روش های بررسی اسناد، مشاهده مستقیم و مصاحبه عمق و پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور جمع بندی نتایج حاصله عوامل در هفت گروه تقسیم بندی و هر کدام از این عوامل توسط عوامل جزی تری به طور وزنی امتیازدهی شدند. نتایج حاصله نشان داد که دو عامل وضعیت طرح تهیه شده و عدم ارزیابی اقتصادی به عنوان مهمترین عوامل در عملکرد طرح قلمداد می شوند. همچنین امتیاز نهایی ارزیابی این طرح با توجه به روش فوق ۲۹ می باشد که حاکی از عملکرد ضعیف طرح است.
حسن احمدی
علی اکبر نظری سامانی
جمال قدوسی
محمدرضا اختصاصی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی