پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

E=mc^۲ یعنی چه؟


E=mc^۲ یعنی چه؟
E=mc^۲ یک گونه از بیان معادله مشهور نسبیت اینشتین است
ابن فرمول به طور خاص به معنای آن است که انرژی معادل جرم ضرب در مجذور سرعت نور است.
گرچه این معادله ساده به نظر می‌‌رسد، استلزامات مهمی را به دنبال دارد، از جمله این که هیچ جسم دارای جرمی نمی‌‌تواند سرعتی بیش از سرعت نور داشته باشد.
این امر به خاطر آن است که انرژی کل یک جسم با افزایش سرعت آن افزایش می‌یابد. هنگامی که سرعت یک جسم به سرعت نور می‌رسد، جرم آن به بی‌نهایت میل می‌کند.
به عبارت دیگر مقادیر بی‌نهایتی انرژی برای شتاب‌بخشیدن به یک جسم تا سرعت نور لازم است.
منبع : همشهری آنلاین