یکشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۴۰۲ / 2 April, 2023
مجله ویستا

معرفی چهار نرم‌افزار ضد هرزنامه


معرفی چهار نرم‌افزار ضد هرزنامه
طبق آمارجدیدی كه توسط گروه رادیكاتی (Radicati) ارائه شده است، هرروز تقریباً ۱۲۱ میلیارد هرزنامه برای حدود۴/۱ میلیارد حساب پست الكترونیكی كه درشبكه اینترنت وجود دارند، فرستاده می‌شود. ایـن مطلب بدیـن معناست كه كاربـران می توانند منتظر آمدن روزانه تقریباً حدود۹۰ هرزنامه به صندوق‌های پست الكترونیكی خود باشند.
خوشبختانه،‌ راه حلی برای ایـن موضوع وجود دارد كه نرم افزارضد هرزنامه‌ است. این نرم افزارها، نامه‌هـای فرستاده شده را بررسی می‌كنند‌ تا از نبود علائم شبیه هرزنامه مطمئن شوند و نتیجه را به كاربر اطلاع دهند و یا اینكه در صورت وجود آنها را درون یك پـوشه قرنطینه قرار می‌دهند تا درنهایت دورانداخته شوند.
البته این نرم‌افزارها كامل نیستند. به عنوان مثال،‌ هر ابزاری كه دراین نرم‌افزارها وجوددارد ممكن است نامه‌های موردنظر كاربر را نیز مسدود كند.
این چنین موارد مثبت ولی اشتباه، نتیجه نا امیدكننده و البته مورد انتظار نبرد مداوم بین تولیدكنندگان نرم‌افزار از یك سو است كه تلاش می‌كنند تا از كامپیوترهای خانگی محافظت كنند و از سـوی دیگـر هكرهـای حیله‌گر است كه درجست‌و‌جـوی راه‌هـای جدیدی برای نفوذ پنهانی به درون آخرین فیلترهای ضد هرزنامه‌ها هستند. با این همه، این نرم‌افزارها هنوزهم بهترین سد دفاعی در برابر موج عظیم مجازی محتوای دیجیتالی هرزنامه‌ها هستند.
۱) نرم‌افزار eTrust Anti-Spam
این نرم‌افزار كه در گذشته Qurb‌ نامیده می‌شد باعث تسهیل‌ روند محافظت از صندوق پستی می‌شود. بدین ترتیب كه به جای آنكه برنامه‌های MS Outlook و Outlook Express به صـورت خودكـار فهرستـی ایمـن را ارائه دهنـد، خـود كاربـر فیلترهایـی را تعریف می‌كند. این نـرم‌افزار هر آدرس پست الكترونیكـی را كه بتـواند تـوسط این دو كلاینت پست الكترونیكی مایكروسافت بیابد، نگه می‌دارد، سپس هر نامه‌ای را كه از ایـن آدرس‌هـا فرستـاده شده باشند، پـاك می‌كند؛ یعنی مجموع این آدرس‌ها، لیستی بدون ویروس و هرزنامه به‌وجود می‌آورد. هر زمان كه كاربر نامه‌ای را به آدرس جدیدی بفرستد، این نرم‌افزار آن‌ را به روز می‌كند و كاربر بعدها می‌تواند با افزودن دستی آدرس‌های ایمن به این لیست، آن‌ را بهبود بخشد یا اینكه می‌تواند این كار را با انتخاب آدرس‌های ایمن از پوشه نامه‌های درون قرنطینه انجام دهد.
این‌ نرم‌افزار لیست مربوط به فرستنده‌های ایمن را درحین نصب، ایجاد می‌كند و درهمین‌ زمان، تمام نامه‌ها، پیوست‌ها،‌ قرارهای ملاقات واطلاعات تماس Outlook Express و MS Outlook را نیز لیست می‌كند.
ایـن ایندكس تـوسط ویژگـی جست‌وجـوی پست‌ الكترونیكـی ضد‌هـرزنامه به كارگرفتـه می‌شود و مـوردی كاملاً فـوق العـاده است كه به كاربركمك می‌كنـد تا بتواند هر بخش از اطلاعـات كلاینت پست الكترونیكی‌ خود را مشخص كند. Outlook زمانی كه سعـی می‌كند ایندكس خـود را روی سیستـم به وجود آورد، نـرم‌افزار ضد هرزنـامه آن‌ را متوقف می‌كند. این مشكل با یـك راه‌انـدازی مجدد حل می‌شود كه راهی بسیارخوب هم است.
در این نرم‌افزار دسترسی به نوارابزار راحت‌تر است، زیرا می‌توان با یك كلیك فرستندگان نامه ایمن رابه لیست اضافه كرد.
۲) نرم افزار Email Security Desktop محصول شركت SonicWALL
نـرم‌افزار Email Security Desktop بسیـار شبیه نـرم‌افزار eTrust Anti-Spam است. ایــن بـرنامه كه درسابـق با نـام MailFrontier Desktop شنـاخته می‌شد، محصولـی بهبـود یـافته است و بـاعث می‌شود كه سیستـم در برابـر هـرزنـامه‌ها ایمـن شود و این كاررا با اجازه عبوردادن به نامه‌های رسیده از آدرس‌های مشخص شده توسط كاربر، انجـام می‌دهد. هر دوی این نرم‌افزارها از POP‌ و MAPI و فقط از طریق كلاینت‌های پست‌الكترونیكیMS Outlook وOutlook Express، پشتیبانی می‌كنند.
نرم‌افزارهای eTrust و Email Security Desktop همچنیـن دارای ویژگی‌هـای مشـابه دیگـری هـم هستند، مثـل دسترسی به نوارابزار و پشتیبانی از چندین حساب پست الكترونیكی و یك ویژگی كه به نرم‌افزار ضد هرزنامه اجازه می‌دهد تا هویت فرستنده‌های ناشناخته را با درخواست از فرستنده‌ها برای دادن پاسخ دقیق به یك پرسش، تعیین كند، البته قبل از اینكه نرم‌افزار، نامه‌های آنها را برای گیرندگانشان بفرستد.
با این همه تفاوت‌هایی هم بین این دو نرم‌افزار وجود دارد كه یكی از آنها در مرحله نصب مشخص می‌شود.
Email Security Desktop شامل چندین فیلتر قابل تنظیم است كه مستقـل از هم كـار می‌كنند و بنابــر‌ایـن كاربــران می‌تــوانند میـزان فیلتر كردن نامه‌هـای غیر اخلاقـی را مشخص كنند. امـا نرم‌افزار eTrust ایـن فیلترهـا را نـدارد. از دیگــر مزایـای مهـم Email Security Desktop داشتـن یـك ابزار گـزارش‌دهنده است كه به كاربران اجازه می‌دهد كه هرزنامه‌ها را ارزیابی كنند.
۳) نرم افزار OnlyMyEmail
نرم افـزار OnlyMyEmail، نـرم‌افـزاری مبتنـی بر وب است كه در فضـای مجازی سرور پست الكترونیكی و كامپیوتر خانگی عمل می‌كند.
ایـن نـرم‌افـزار شـا‌مـل یك الگـوی مقابله‌ای برای برنامه‌های ضد هرزنامه كامپیوترهای دسك‌تاپ است كه تــوسط شركت‌هــای Computer Associates و Sonicwall به‌وجود آمده است. كسب یك حسـاب با OnlyMyEmail، به سادگـی كلیـك روی چند پیوند، تهیه اطلاعات صورت حساب، تنظیم یك نام كاربری و رمز عبور و ثبت آدرس پست‌الكترونیكی فعلی‌ است. این روند باعث به وجود آمدن یك حساب جدید OnlyMyEmail‌ می‌شود، ولی كاربر باید دوباره كلاینت پست الكترونیكـی خـود را بـرای آدرس OnlyMyEmail و سـرور، پیكربنـدی كند. آدرس پست‌الكترونیكـی اصلـی كاربـر،‌ آدرس درحال كار، باقی می‌مـاند ولی نامه‌های رسیده به ‌وسیله حساب OnlyMyEmail، فیلتر می‌شوند.
كاربرانـی كه در كـار با تنظیمات كلاینت پست‌الكترونیك خود احساس راحتی می‌كنند، هیچ مشكلی در درك این قسمت از روند نخواهند داشت، ولی این مورد می‌تـواند باعث نگرانی كاربران كم‌تجربه شود؛ به علاوه،‌ ممكن است دوست نداشته باشید كه نامه‌های فرستاده شده درحوزه OnlyMyEmail قرار بگیرند؛ درنتیجه باید آن‌ را به گونه‌ای پیكربندی كنید كه از پروتكل SMTP مربوط به ISP خودتان استفاده كنید. این كارمی‌تواند باعث ایجـاد تداخـل با نـرم‌افزارهای ضد هرزنـامه دیگـر مثل eTrust Anti-Spam شود كه برای مسدود ساختن نامه‌های رسیده از آدرس‌های نا آشنا، سازماندهی شد‌ه است.
با این ‌همه،‌ بعد از كمی‌ تمرین، استفاده‌ از نرم‌افزار OnlyMyEmail ساده می‌شود و كاربر به خوبی می‌تواند هرزنامه‌ها را شناسایی كند. ایـن نـرم‌افزار به كاربـران اجــازه می‌دهد تــا آدرس‌هـای پست‌الكترونیكی را به لیست‌های تعریف شده و مجاز بیفزایند، همچنین شامل برخی اولویت ‌بندی‌های توكار نیز هست كه ۱۱ دسته از آسیب زننده‌هـای جدی را معرفی می‌كند و كاربر می‌تـواند آنها را بپذیرد یا رد‌ كند. این نرم‌افزار می‌تواند طوری عمل كند كه چندین آدرس پست الكترونیكی POP۳ و IMAP را با هم درون یك صندوق بدون هرزنامه یكپارچه سازد. این كار بیشتر برای كاربرانی كه دارای آدرس‌های كاری و شخصی به صورت همزمان روی یك كامپیوتر خانگی هستند،‌ مفید است. مزیت دیگر این نرم افزار عبارت است از ارائه گزارش روزانه از هرزنامه‌ها؛‌‌ بدین ترتیب كه تمام عنوان‌های نامه‌های بلوكه شده را برای سهولت مرور و بازیابی نامه‌های مورد نظر درون یك گزارش قرارمی‌دهد. یكی از جالب‌تـرین ویژگی‌هـای آن كد عبـور OnlyMyEmail است كه كاربر می‌تواند آن‌ را انتخاب ‌كند تا مطمئن شود كه نامه به صندوق ‌ او خواهد رسید.
۴) نرم‌افزار VQme Anti Spam With Webmail
این نرم‌افزار كه همانند نرم افزار OnlyMyEmail، ‌بر پایه وب‌ است، با قراردادن خود بین سرور پست‌الكترونیكی و كامپیوتر خانگی كاربر نهایی از كامپیوترمحافظت می‌كند. این مطلب بدین معناست كه كاربر بایـد یك پـروفایل كاربـری و یك آدرس پست الكترونیكـی VQme.com@ را نصب كند. این روند بسیار ساده است، زیرا خود VQme كار پیكربندی را انجام می‌دهد وOutlook Express را نیـز به صورت خودكار پیكربندی می‌كند. البته مجبور هستید لیست آدرس‌های پست الكترونیكی را مرور كرده و مشخص كنید كدام یك از مواردی را كه می‌خواهید باید در لیست فرستندگان ایمن وجود داشته باشند.
ایـن نـرم‌افـزار ویژگـی‌هـای خـوب دیگــری نیـز دارد؛ از قبیـل Smart Subject كه موضوع مربوط به نامه‌های فرستاده شده را بررسی می‌كند و به نامه‌هایی كه دارای موضوع مشابهی هستند، اجازه عبور می‌دهد و دیگری Surf Match‌ كه فعالیت اینترنتی كاربر را بررسی می‌كند و اجازه دریافت نامه از سایت‌هایی كه كاربر از آنها درخواست اطلاعات كرده است یا در آنها مشغول انجام كار است‌ را می‌دهد. این كار بیشتر شبیه جمع‌آوری اطلاعات تـوسط نرم‌افزارهـای جاسوسـی به نظـر می‌آیـد، ولـی شـركت Vanquish اعـلام كرده است كه این نـرم‌افزار چیـزی به غیـر از نام حوزه‌ای كه كاربر در آن فعالیت می‌كند را ارائه نمی‌دهد.
VQme همانند Email Security Desktop وOnlyMyEmail یك دوره ‌آزمایشی‌ ‌ارائه می‌دهد‌ و مثل OnlyMyEmail،‌ گزینه‌ای برای پست الكترونیك مبتنی بر وب دارد تا كاربران بتوانند آدرس پست الكترونیكی VQme. com خود را از طریق هر كامپیوتری كه دسترسی به وب دارد، بررسی كنند.
● جمع‌بندی
برای كاربرانی كه از وجود هرزنامه رنج می‌برند، هر برنامه‌ای كه بتواند میزان هرزنامه را كاهش دهد، خوب است. به همین دلیل،‌ تمام نرم‌افزارهای معرفی شده در این مقاله مناسب هستند. با وجود این، نرم‌افزاری كه از بقیه بهتر بوده واستفاده از آن آسان‌تر است، عبارت است از Email Security Desktop محصول شركت SonicWall.
مترجم: مهدی ملكی
منبع : وب ایران


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدبان ایرانخبرگزاری ایلناسایت پارسینهسایت سلام نوخبرگزاری صدا و سیماروزنامه شرقسایت فراروسایت ساعدنیوزسایت اعتماد آنلاینسایت اقتصاد 24