پنجشنبه, ۱۱ خرداد, ۱۴۰۲ / 1 June, 2023
مجله ویستا


معیارهای حقوقی توانمند سازی زنان


معیارهای حقوقی توانمند سازی زنان
الهام فهیمی
Elham.fahimi@raahi.org
فهرست منابع
۱- شادی طلب،ژاله(۱۳۸۱)توسعه و چالش های زنان درایران،تهران،نشر قطره
۲- دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد(۱۳۷۲)نقش زنان در توسعه،تهران،نشر روشنگران
۳- ابوت،پاملا،کلر و والاس ،جامعه شناسی زنان ،ترجه منیژه نجم عراقی، تهران،(۱۳۸۰)نشر نی
۴- شجاعی،زهرا،متن سخنرانی(۱۳۷۹)مجموعه مقالات همایش توانمند سازی زنان،تهران،نشر مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری
۵- محمود کتابی وبهجت یزدخوانی و زهرا فرخی راستایی،پژوهش توانمند سازی زنان برای مشارکت در توسعه،فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان ،پژوهش زنان(شماره ۷/پاییز ۱۳۸۲)تهران،نشر دانشگاه تهران
۶- زن وحقوق،چهار جلد،تهران،مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری
۷- آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در باره تبعیض جنسیتی ،روزنامه شرق۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴
۸- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع : راهی


همچنین مشاهده کنید

سایت تاپ نازسایر منابعسایت مشرقسایت جهان صنعت نیوزسایت نامه نیوزسایت انتخابسایت دیدبان ایرانسایت عصرایرانسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری ایلنا