یکشنبه, ۶ فروردین, ۱۴۰۲ / 26 March, 2023
مجله ویستا

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر


قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
كسی كه مال غیر را با علم به اینكه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل كند كلاهبردار محسوب و محكوم می‌شود. همچنین انتقال گیرنده كه در حین معامله عالم به عدم مالكیت انتقال دهنده باشد اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا یك ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع كردن او از مالكیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یكی از دوایر دیگر دولتی تسلیم نماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یك از دوایر و دفاتر فوق مكلفند در مقابل اظهاریه مالك رسید داده و آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
نسبت به انتقالاتی كه به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یك از انتقال دهنده، انتقال گیرنده یا مالك باید به ترتیبی كه گفته می‌شود عمل نمایند. انتقال دهنده مكلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالك را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالك را جبران كند.
انتقال گیرنده ای كه در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالكیت انتقال دهنده بوده مكلف است در ظرف سه ماه مذكور خسارات وارده بر مالك را جبران نماید.مالكی كه از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی كه قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی كه بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را به طریق مذكور در ماده فوق از مالكیت خود مستحضر نماید.
اگر متخلف اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد كلاهبردار و اگر مالك باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محكوم خواهد شد.علاوه بر مجازات مذكور مجرم باید مادام كه خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نكرده است در توقیف بماند.
نسبت به انتقالاتی كه قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتكب منوط به شكایت مدعی خصوصی است لیكن پس از شكایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.
منبع : روزنامه تهران امروز


همچنین مشاهده کنید

سایت تابناکروزنامه آرمان ملیسایت لنداسپاسایت سلام نوروزنامه شهروندسایت جهان صنعت نیوزسایت چیدانهسایت رویداد 24روزنامه ابتکارخبرگزاری ایسنا