یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

بررسی میزان شیوع گواتر و تیروئیدیت اتوایمیون در دانش آموزان ۱۰ سال بعد از دریافت مناسب و طبیعی ید


بررسی میزان شیوع گواتر و تیروئیدیت اتوایمیون در دانش آموزان ۱۰ سال بعد از دریافت مناسب و طبیعی ید
● مقدمه:
کمبود ید به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی در ایران شناخته شده است و استراتژی اصلی برای کنترل کمبود ید استفاده از نمک یددار در سراسر کشور می باشد. با این وجود گواتر هم چنان بیش از ۱۰ سال بعد از شروع این برنامه در بعضی از مناطق اندمیک بوده، به عنوان مهم ترین تشخیص افتراقی اتوایمیونیتی تیروئید مطرح است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع اتوایمیونتی تیروئید در دانش آموزانی با دریافت مناسب ید می باشد.
● مواد و روش ها:
۱۱۸۸ دانش آموزان در سنین ۸ تا ۱۳ سال که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند، برای بررسی شیوع گواتر بررسی شدند. از ۱۱۸۸ دانش آموز، در ۵۰۰ نفر میزان دفع ید ادرار، T۴ آزاد، T۳ آزاد، آنتی تیروئید اکسیداز آنتی بادی و TSH مورد بررسی قرار گرفت.
● یافته ها:
گواتر در دانش آموزان هم چنان اندمیک بود (۴۱.۷%-۳۶.۳%%۳۹.۶ (۹۵%CI اما اغلب آن ها گواتر درجه یک گواتر داشتند. میانه دفع ید ادرار (۱۸.۸ میکروگرم در دسی لیتر) بود که نشان دهنده دریافت مناسب ید می باشد. میانگین(CI۹۵%) T۴ آزاد، T۳ آزاد و TSH به ترتیب (۱۳.۳-۱۲.۸)۱۳.۱ پیکوگرم در میلی لیتر، (۳.۸-۳.۶) ۳.۷ پیکوگرم در میلی لیتر و mIU/mL ۲.۵۶(۲.۲۸-۲.۸۳) بود. موارد مثبت آنتی تیروئید پروکسیداز ۳.۷% و شیوع آن به طور معنی داری در دختران بیشتر از پسران بود (P<۰.۰۰۱). میزان شیوع کم کاری تیروئید %۹ و پرکاری %۰.۲ بوده اما فقط %۰.۸ دارای TSH بالاتر از ۱۰mIU/mL بودند. ارتباط معنی داری بین موارد مثبت آنتی تیروئید پراکسیداز با شیوع گواتیر و هیپوتیروئیدی وجود داشت، اما ارتباطی بین وضعیت دفع ید ادرار و موارد مثبت آتنی تیروئید پراکسیداز، کم کاری تیروئید و شیوع گواتر به دست نیامد.
● نتیجه گیری:
با وجود آن که میزان دفع ید ادرار در دانش آموزان مورد بررسی طبیعی می باشد، شیوع قابل توجه گواتر وجود سایر عوامل گواترزا را مطرح می کند. اتوایمیونیتی تیروئید قسمتی از مساله را توجیه می نماید اما بررسی سایر عوامل گواترزا ضروری می باشد.
محمدحسین دباغ منش
عبدالصمد صادق الوعد
فرداد اجتهادی
غلام حسین رنجبرعمرانی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی