پنجشنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۹ / 26 November, 2020
مجله ویستا

فیتوکلاتینها


فیتوکلاتینها
فیتوكلاتینها پپتیدهای مشتق از گلوتاتیون می باشند و در گیاهان در زمان قرارگرفتن در معرض تنش فلزات سنگین ساخته می شوند. یونهای فلزی زیادی از قبیل مس، سرب و كادمیوم سنتز این تركیبات را در گیاهان القاء می كنند. تحت القاء كادمیوم،جهت جلوگیری از صدمه سلول، تركیبات فیتوكلاتین با میل تركیبی بالا نسبت به كادمیوم در سیتوپلاسم و با حضور آنزیم فیتوكلاتین سینتاز ساخته می شوند و با آن اتصال می یابند. این كمپلكس سپس وارد واكوئول می شود ودرآنجا تمركز می یابد. جهت عبور كمپلكس كادمیوم ـ فیتوكلاتین از تونوپلاست مكانیسمی آنتی پورتی به كار گرفته می شود. انتقال كادمیوم به داخل واكوئول از برهم كنش آن با بخشهای سلولی فعال جلوگیری می كند. به دلیل pHاسیدی واكوئول امكان تجزیه كمپلكس كادمیوم ـ فیتوكلاتین وجود دارد. اگر كمپلكس حاوی سولفید باشد پایداری اتصال فلز بیشتر می شود.اسیدهای آلی نیزدر هدایت فلزات سنگین به درون واكوئول سهیم می باشند. از جمله آنها می توان به اسید مالیك ،اسید سیتریك و اسید نیتریك اشاره كرد. به عنوان مثال، در گیاهان انباشت كننده نیكل، اسید نیتریك به طور موثری قادر به كیلاته كردن و ذخیره نیكل در واكوئول است.
منبع : گیاه شناسی


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری صدا و سیماروزنامه تعادلسایت الفسایت فرادیدسایت انتخابروزنامه آفتاب یزدسایر منابعروزنامه آرمان ملیسایت ارانیکوروزنامه اعتماد