یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

دیلمی قزوینی


جنسیت: مرد
تخلص: دیلمی
تولد و وفات: ( ... - ۴۶۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر شیعی
وی از شاعران ذولسانین مداح آل بویه بود. در "مجمل‌فصیحی" خوافی سال وفات وی را ۴۶۹ق ذکر کرده است و نام او چنین ضبط گردیده است: "ابومنصور اسپهدوست بن محمد بن الحسن بن اسفار بن الشیرویه الدیلمی". فصیحی در "مجمل" و ثعالبی در "تتمه‌الیتیمه" نام او را در ردیف شاعران تازی‌گوی معروف آورده‌اند و چند بیت از ابیات تازیش رانقل کرده‌اند. از شعر فارسی او ، جز یک غزل هفت بیتی نمانده است.
منبع : مطالب ارسالی