پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

۲۶ دسامبر ۱۸۹۳ ـ نظر مائو در باره انقلاب ، دمکراسی و میهندوستی


۲۶ دسامبر ۱۸۹۳  ـ نظر مائو در باره انقلاب ، دمکراسی و میهندوستی
۲۶ دسامبر زاد روز مائوتسه تونگ بنیاد گذار جمهوری خلق چین و فرضیه پرداز یک سوسیالیسم ویژه به نام « مائوئیسم » است که در سال ۱۸۹۳ در روستای « شائوشان » ایالت « هونان » چین در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد و تا تاسیس حزب کمونیست چین در سال ۱۹۲۱ مدتی آموزگار ، مدیر مدرسه و کتابدار بود. مائو از زمانی مبارزه خود را آغاز کرد که مشاهده کرد همان هایی که در دوران حکومت سلطنتی چین ، به نام اشراف و ارباب بر مردم آقایی می کردند پس از استقرار نظام جمهوری لباس عوض کرده و به نام ناسیونالیست و شدیدتر از سابق به همان آقایی و استثمار ادامه می دهند.
مائو در کتاب خود درباره انقلاب گفته است : انقلاب میهمانی شام ، نوشتن مقاله ، کشیدن نقاشی و یک تفریح نیست ؛ انقلاب طغیان و توفانی است برای ریشه کن کردن یک نظام و برکنار کردن یک طبقه.
مائو در کتاب خود ( ص ۱۶۲ ) در باره دمکراسی گفته است : دمکراسی سیاسی از دمکراسی اقتصادی نمی تواند جدا باشد که بدون دمکراسی اقتصادی و تامین رفاه و برابری مردم از این لحاظ ، دمکراسی سیاسی به پشیزی هم نمی ارزد. در همین صفحه ضمن تاکید بر آموزش عمومی (همگان ) نوشته است که تا مردم معانی و مفاهیم را درک نکنند با زندگی دمکراتیک و اهمیت آن آشنا نخواهند شد.
در صفحه ۱۶۳ کتاب خود مائو نوشته است که خودگرایی، و ادامه فرهنگ « فقط خودم » باعث شکست هر انقلاب می شود و دمکراسی بدون درک و مشارکت آگاهانه مردم به بی انضباطی ، مخصوصا در فرهنگ و اخلاقیات منجر می شود .
مائو در صفحه ۱۷۵ کتابش در بحث ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم تاکید بر وطندوستی کرده و نوشته است که هر چینی باید در درجه اول یک میهندوست واقعی باشد و از فرهنگ ، رسوم و هر وجب سرزمین پدری خود دفاع کند، زیرا که تا امپریالیسم و کاپیتالیسم ( زور و استثمار ) وجود دارد خطر تجاوز هم وجود خواهد داشت . چین باید به قدری نیرومند شود که نه تنها از خود، بلکه از سایر ملل تحت ستم و در معرض تهدید بتواند دفاع کند.
یک فصل تمام از کتاب مائو در باره لزوم نظم و انضباط ، و بی طرفی و سرعت عمل سیستم قضایی دادگاههای خلق است . مائو ۲۷ سال بر چین حکومت کرد و پدر این پرجمعیترین کشور جهان بشمار می رود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز