شنبه, ۱۸ آذر, ۱۴۰۲ / 9 December, 2023
مجله ویستا


کودکان خیابانی


کودکان خیابانی
هیچ کودکی حاضرنیست که دوران کودکیش رابه کارهای سخت وطاقت فرسا،کارهایی که به اوتحمیل شده طی کند.کودک می خواهد بازی کند،با هیجان وشور باافکارکودیش پیش برود،نه بارخانواده وجامعه فقیرش رابدوش بکشد.
کودکان نیازبه حرکت وجنب وجنبش دارندوهرکودکی دررشدذهنی واجتماعی خودنیازمنداصولی برای تکامل این ذهن کوکانه ش است اونیازمندبازیهای کودکانه است تافعالیت جسمی یاذهنی خودراتقویت کندوآن رابه سویی بکشاندکه استعدادهای نهفته اش وبه نحوکاملأ طبیعی بروزکند .
چرا کار؟آیاکودکان محکومندازهنگام تولدرنج وعذاب راتحمل کنند.منشأخشونت وتوهین وتحقیر کودکان ازکجاست؟آیا دولتها ،قوانین موجود وتمام مسئولین که دراعمال واجرای این قانون سهیم اندمحکوم نیستند؟
آیادولت حاکم برجامعه محق است به جای پرداختن به حقوق کودکان وایجادامکانات مرفه وآرامش کودکان صرف موارد غیرضروری یا منافع خودبرای روابط مستحکم سیاسی شان بادولتهای دیگرکند؟این عادلانه است کودکان معصوم وبی پناه به اجباربه کارهای خیابانی کشیده شوند موردسوءاستفاده های جنسی قرار بگیرند وبدن ظریف واحساسات لطیفشان مورد آزار واذیت انسانهای عقب افتاده وکوتاه نظر ساخته دست حکومت شودوبه کودکانی ناتوان ومعلول آینده مبدل شوند.دردنیای خشونت وناامنی، دنیای سرمایه ودیکتاتوری کودک هیچ حقی ندارد،حقوق ساده وابتدایی اش ازبین رفته ؛باپرسه زدن درخیابانها وکارهای غیر قابل تصور که ازعهده انسان معمولی برنمی آید مجبور به گذران زندگی اش وحتی تأمین خانواده اش است . این عقب گرد وبازگشت جامعه به دوران ابتدایی بشر است !!
دولتها ی جعل وسرمایه حاضربه دفاع ازحقوق ازدست رفته کودکان نیستند !!واضح است که حتمأمسائل مهتردیگری مثل فروش وتبادل منابع موجود که صاحبان اصلی شان همان کودکان بی پناه وبی حقوق انددردستوردارندوحتی کارهای بسیارکه موجب ازبین رفتن نسل انسان می شود.حال این کودکانند که امیدهای آینده اند.
هزاران هزارکودک درهمین زمان روزوشب خود رادرخیابانها به سرمی برندوهرروز به جای حل شدن این مشکلات وکاهش کودکان فقیروخیابانی به تعداد آنهاافزوده می شود؛آنها قدرت حفظ ونگهداری خود رادرمقابل حوادث موجود ندارند دربرابرسرما از بین می روند ویا اسیر باندهای قاچاق می شوند ،کودکان خیابانی اسیر خشونت وحماقت دولتها ،اسیرمبادلات اقتصادی آنهاوحتی به اجناس قابل خرید وفروش به کشورهای دیگرمی شوند چنانکه اخیرأ درایتالیا رخ داده است .
ازدلایل مهم که کودکان خیابانی پدیدمی آیندفقروضعف اقتصادخانواده است درصورتیکه فقرخانوادگی که دولت حاکم برآن جامعه مسئولش است وتنهاوظیفه دولت است که ان مشکلات رامرفه کند گریبان کودکان جامعه رامی گیردکارکودکان تنهاپرداختن به بازی وسرگرمی های کودکانه است نه بازجروذلت پرسه زدن درخیابانهای شلوغ پردردسروهمچنین برخوردبابسیاری ازآموزشهای قلطی که حکوتهایی نظیرجمهوری اسلامی برای بقای خودایجاد کرده. برای کودکان باید زمینه ای رافراهم کرد تادریک جوکاملأ آرام وصمیمی همراه با تحصیل با لذت وبدون اجباروروابط وظوابط خشک وانظباتی به زندگی لطیف وکودکی خودادامه دهد. وضعیت بداقتصادی ومشکلات سیاسی وهرگونه مشکلات دیگری نباید کودکان راازدنیای کودکی دورکند.کودکان باید دردنیای کودکانه خودزندگی کنندوتنهابارشدجسمی وفکریشان به حالت طبیعی با مسائل روبروشودوهیچ کس به خصوص والدینی که خودرامسئول تامل اختیارکودک می دانند وکوکان راجزءمایملک شخصی خودمی دانندحق دخل وتصرف دردنیای آرام کودکان را ندارند.
کودکان بی پناه ، کودکانی که بعلت فقر،خشونت ،تحدیدهای خانوادگی ،سرزنش وبسیاری ازعوامل دیگر مجبوربه خیابان گردی وایجادکارهایی که آنهاراازامکان تحصیل ورشدبازمی داردروبروهستند،کودکانی که برای امرارمعاش خودوبخصوص خانوادهای خودمجبوربه گدایی می شوند. این چه رسمی است که کودکان باید وسیله امرارومعاش خانواده رافراهم کنند.
کودکان خیابانی بعلت مشکلات دچارسوء تغذیه شده واین یکی از دلایل کوچک بودن آنها ازسنشان می شودوانهاتحت هیچ درمان ومداوایی قرارنمی گیرندوهمچنان مجبوربه فراهم کردن مخارج ومعاش خانواد خود نیز هستند،به همین دلیل مجبوربه ترک تحصیل ودرمواردی بسیاری ازاین کودکان حتی هیچ تحصیلی راآغازنکرده اندوبه علت فقر خانواده هیچگاه به مدرسه نرفته اند.
درچنین خانوادهایی والدین یاحتی باندهایی که کودکان را به صورتهای مختلف می دزدندو برای کسب درآمدبیشترازهمان دوران کودکی معلول نگاه می دارندوبابستن حلقه هایی جلوی رشدنقاطی ازبدن کودکان رامی گیرندتابااین کاردل وتوجه دیگران راجلب کنند وبهترگدایی کنندو داشتن یک بدن سالم وطبیعی راازکودکان بی گناه می گیرند درعوض بدبختی ،فقروفلاکت راازهمان دوران کودکی به این موجودات لطیف وعزیزتزریق می کنند.کودکانی که تنها بایدازاین دوران زیباوپرهیاهو لذت ببرندوتنهابابازی وپرداختن به دنیای زیبای بچگی آن راسپری کنند.
کودکان خیابانی درهرموقعیتی بامشکلات وعواقب کوچک وبزرگی روبروهستند،چنانچه بعلت نداشتن غذای کافی دچارسوء تغذیه شده ونبودن امکانات پزشکی ازبیماریهای جسمی وروحی رنج می برند،حتی این کوکان ازمحل خواب درستی نیزبرخوردارنیستندوشبهارادرخیابانهابه صبح می رسانند.
منبع : کلوب


همچنین مشاهده کنید

روزنامه دنیای اقتصادسایت اصلاحات نیوزخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری تحلیل بازارخبرگزاری فارسخبرگزاری ایرناسایت انتخابسایت تجارت نیوزخبرگزاری ایلناسایت سلام نو