جمعه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 20 May, 2022
مجله ویستا

تعیین شیوع SGA و برخی عوامل خطرساز آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان های شهر بیرجند


تعیین شیوع SGA و برخی عوامل خطرساز آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان های شهر بیرجند
● زمینه و هدف:
شیوع Small for Gestational Age ـ (SGA) یکی از مهمترین شاخص های سلامت، بهداشت و وضعیت اقتصادی اجتماعی جامعه می باشد. SGA باعث افزایش مرگ و میر بخصوص در دوران نوزادی می گردد؛ در ضمن عوارض جسمی و روانی در این افراد در بقیه عمر بیشتر می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع SGA و عوامل موثر بر آن انجام شد.
● روش بررسی:
این مطالعه توصیفی - تحلیلی در سال ۱۳۸۳ و بر روی ۹۵۰ نوزاد یک قلوی زنده متولد شده در زایشگاههای شهر بیرجند که سن دقیق آنان مشخص بود، انجام شد. جمع آوری داده ها با پرسشنامه، سنجش وزن با ترازوی سکای آلمان و اندازه گیری قد و دور سر با متر نواری و به روش استاندارد انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری Chi-Square و Fisher Exact در سطح معنی داری P≤۰.۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
● یافته ها:
فراوانی نسبی SGA، %۲۴.۳ و شیوع آن در نوزادان دختر (نسبت به پسر)، مادران خانه دار (نسبت به شاغل)، نوزادان رسیده (نسبت به نارس)، مادران فشار خونی (نسبت به مادران با فشار خون طبیعی) و مادران با سابقه بیماری مزمن زمینه ای (فشار خون - صرع و بیماری کلیوی) (نسبت به مادران سالم)، به طور معنی داری بیشتر بود ولی سطح تحصیلات والدین، سن مادر، محل سکونت، استعمال دخانیات توسط پدر و مراقبت های دوران بارداری با شیوع SGA ارتباط معنی داری نداشتند.
● نتیجه گیری:
بالاتر بودن نسبت SGA در جامعه ما، احتمالا ناشی از مشکلات اقتصادی - اجتماعی و مسایل نژادی می باشد.
نرگس ناصح
فرنوش ابراهیم زاده
آزاده بهنیا
سیدعلیرضا سعادت جو
منبع : پایگاه اطلاعات علمی


همچنین مشاهده کنید

روزنامه ایرانسایت ورزش سهسایت خبرآنلاینخبرگزاری مهرخبرگزاری فارسسایت رویداد 24سایت عصرایرانسایت نامه نیوزسایت تاپ نازخبرگزاری ایلنا