شنبه, ۱۳ آذر, ۱۴۰۰ / 4 December, 2021
مجله ویستا

درس سازمان و امور مدارس


درس سازمان و امور مدارس
سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران
الف) فصل اول : مقدمه
۱ـ هر چند سال حجم کتاب های علمی دو برابر افزایش می یابد ؟
الف) ۱۰ * ب ) ۷- ۵ ج) ۳ د) ۱۲
۲ـ این دسته از متخصصان آموزش و پرورش را عامل بقا و دوام تمدن ها می دانند ؟
الف) اقتصادانان * ب) جامعه شناسان ج) روان شناسان د) فیلسوفان
۳ـ شیوه اداره سازمان آموزش و پرورش در پاکستان جزء کدام دسته است ؟
الف) متمرکز ب) غیر متمرکز * ج) نیمه متمرکز د) خصوصی
۴ـ با تصویب قانون شوراهای منطقه ای در چه زمینه ای امتیازات واگذار شد ؟
* الف) اجرایی ـ مالی ب) اداری ـ مالی ج) آموزشی ـ اداری د) مالی ـ آموزشی
۵ ـ قبل از تاسیس دارالفنون شیوه اداره آموزش و پرورش به این شکل بود ؟
* الف) متمرکز ب) نیمه متمرکز ج) غیر متمرکز د) هیچ کدام
۶ - وجود قوانین و مقررات در سازمان موجب آن می گردد ؟
الف) حاکمیت رابطه * ب) حاکمیت ضابطه ج) حاکمیت فرد د) حاکمیت مشارکتی
۷ – سازمان عبارت از یک رشته روابط منظم و منطقی است که برای رسیدن به هدف های ...... میان افراد برقرار می شود .
الف ) مختلف * ب ) مشترک ج ) آشکار د ) مکتوب
۸ – جامعه شناسان ، آموزش و پرورش را از چه نظری عامل بقاء و دوام تمدن ها به حساب آورده اند ؟
الف ) اخلاقی ب ) فرهنگی * ج ) اجتماعی د ) اقتصادی
۹ – شیوه ی اداری آموزش و پرورش کدام کشور به صورت حد فاصل متمرکز و غیر متمرکز می باشد ؟
الف ) ایران ب ) ترکیه * ج ) پاکستان د ) افغانستان
۱۰ – زمان تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای ، کدام است ؟
الف ) ۱۳۴۵ * ب ) ۱۳۴۸ ج ) ۱۳۵۷ د ) ۱۳۶۶
۱۱ – سازمان واحدی طرح ریزی شده است که دارای تشکل عمده ای برای رسیدن به ...... است .
الف ) هدف های فردی * ب ) هدف های مشخص ج ) هدف های اقتصادی د ) هدف های سیاسی
۱۲ – از نظر اقتصادی آموزش و پرورش نوعی سرمایه گذاری پر حجم و پر ثمر تلقی می شود که اثربخشی و بازدهی کیفی و کمی آن در ...... به دست می آید .
الف ) کوتاه مدت ب ) میان مدت * ج ) دراز مدت د ) مدت نامحدود
۱۳ – یکی مهم ترین از دلایل نیاز به سازمان ...... انسان می باشد .
* الف ) مدنی و اجتماعی بودن ب ) انحصاری بودن ج ) سلطه خواهی د ) منفعت طلبی
۱۴ – از دیدگاه کاندل ، نوع تعلیم و تربیت در کشورهای مختلف به ...... بستگی دارد .
الف ) هدف های سیاسی ب ) هدف های اجتماعی ج ) هدف های اقتصادی * د ) هدف های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی
۱۵ – در اداره آموزش و پرورش به صورت غیر متمرکز ، امور آموزشی و پرورشی هر منطقه با نظر و تایید ...... انجام می گیرد .
الف ) دولت مرکزی ب ) مدیران ج ) وزیر * د ) مردم
۱۶ – سازمان آموزش و پرورش رسمی ایران از گذشته تا کنون معمولا به صورت ...... اداره شده است .
الف ) غیرمتمرکز * ب ) متمرکز ج ) نیمه متمرکز د ) شورایی
۱۷ – شیوه ی اداره آموزش و پرورش هر کشوری باید با توجه به مقتضیات ...... انتخاب شود .
الف ) مذهبی و سیاسی ب ) اجتماعی ج ) جغرافیایی و اقتصادی * د ) همه موارد
۱۸ – جامعه شناسان ، آموزش و پرورش را چگونه تعریف کرده اند ؟
* الف ) وسیله کنترل و اداره جامعه ب ) نوعی سرمایه گذاری پر ثمر ج ) وسیله کسب آگاهی و دانش د ) تعیین کننده میزان رشد اجتماعی
۱۹ - دارالفنون در سال ............... تأسیس گردید.
* الف)۱۲۳۰هـ . ش ب) ۱۲۳۵هـ . ش ج) ۱۲۸۰هـ . ش د) ۱۲۴۰هـ . ش
۲۰ - جامعه شناسان آدمی را طبعاً .................. می دانند.
الف) فطری ب) خداجو ج) نیازمند * د) مدنی و اجتماعی
۲۱ - همکاری مشترک افراد برای انجام دادن مقاصد مشترک را ........... گویند.
* الف) سازمان ب) مدیریت ج) تشریک مساعی د) آموزش
۲۲ - دارالفنون در سال ............... تأسیس گردید.
* الف)۱۲۳۰هـ . ش ب) ۱۲۳۵هـ . ش ج) ۱۲۸۰هـ . ش د) ۱۲۴۰هـ . ش
ب) فصل دوم : کلیاتی درباره قوانین و مقررات آموزشی
۱ـ چرا آگاهی مدیران و معلمان از قوانین و مقررات سازمان های مختلف آموزش و پرورش کاملاً ضروری است ؟
الف) موجب وقوف نسبت به حقوق و مزایای مادی و معنوی خود در زمینه تعلیم و تربیت می گردد.
ب) موجب وقوف نسبت به حقوق و مزایای مادی و معنوی دیگران در زمینه تعلیم و تربیت می گردد.
ج) موجبات توفیق آنان را در انجام وظایف در زمینه های اداری وآموزشی فراهم می نماید .
* د) همه موارد .
۲ـ آشنایی با ............................... ناشی از نیازهای اساسی و فطری انسان است و لازمه ارتقا و رشد معنوی ، مادی و تکامل وی می باشد .
* الف) حقوق انسانی ب) قانون اساسی ج) قوانین عادی د) بخشنامه های مهم
۳ـ مجموعه قواعدی است که شامل تشکیلات سیاسی کشور ، حدود و قدرت آنها و تصمیم قدرت میان آنها ـ اصول حقوق افراد ملت و رابطه کلی دولت و مردم می باشد ؟
الف) قراردادهای بین المللی * ب) قانون اساسی ج) اساسنامه د) قوانین عادی
۴ـ اولین قانون وضع شده بعد از انقلاب در زمینه آموزش و پروش چیست ؟
الف) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پروش منطقه ای * ب) قانون تشکیل شورای عالی آموزش وپرورش ج) قانون تربیت معلم و اجازه تاسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی د) قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
۵ ـ سندی رسمی و در بردارنده تصمیمی است که هیات وزیران به حکم قانون و طبق مسوولیتی که در اداره عمومی کشور دارند ، اتخاذ می کنند .
الف) اساسنامه ب) بخشنامه ج) قوانین عادی * د) تصویبنامه
۶ ـ سندی رسمی است که هدف ، اصول ، ارکان ، شرایط اعضا و طرز کار یک سازمان را معین می سازد ؟
الف) تصویبنامه * ب) اساسنامه ج) بخشنامه د) آیین نامه
۷ـ اساسنامه های موسسات آموزشی تا پایان دوره متوسطه باید به تصویب ............... برسد .
الف) شورای عالی انقلاب فرهنگی * ب) شورای عالی آموزش وپرورش
ج) مراجع قانونی د) شورای آموزش
۸ ـ در کدامیک از اصول قانون اساسی به نقش دولت و به امر آموزش و پرورش توجه شده است ؟
* الف) اصل سوم ب) اصل پانزدهم ج) اصل سی ام د) اصل یکصد و چهارم
۹ـ کدامیک از منابع قانون ، عام و کلی نیستند ؟
الف) آیین نامه ب) قانون ج) تصویبنامه * د) بخشنامه
۱۰ـ موضوع آن معین و برای روشن ساختن معنا و مراحل اجرایی یک قانون وضع می شود ؟
الف) آیین نامه ب) قانون ج) نظامنامه * د) الف و ج
۱۱ـ ..................... شامل مقررات و دستور العمل هایی است که از طرف مقامات بالاتر خطاب به مقامات و کارکنان زیر دست صادر و هدف آن ارشاد و راهنمایی مقامات پایین و ایجاد هماهنگی در اجرای مفاد قانون ، تصویب نامه ، اساسنامه و آیین نامه است .
* الف) بخشنامه ب) آیین نامه ج) اساسنامه د) دستورهای فردی
۱۲ـ کدام عبارت درخصوص نارسایی های قوانین آموزش و پرورش صحیح است ؟
الف) نبود پشتوانه های تحققاتی و توجیهات علمی در تصویب قوانین و کم توجهی به مصوبات قبلی در تدوین قوانین جدید.
ب) نبود معیارهای جامع و کمبود مطالعات تطبیقی در تدوین لوایح قانونی
ج) کم توجهی به مبانی و فلسفه قوانین و کم توجهی به اطلاع رسانی درزمینه قوانین به افراد ذی نفع
* د) همه موارد به اضافه کمبود دوره های آموزشی وتوجیهی برای همه کارکنان آموزش و پرورش و افراد ذینفع صحیح است .
۱۳ـ چه امری موجب شده است که بعضی از قوانین آموزش و پرورش اجرا نشود یا ناقص اجرا شود ؟
الف) کم توجهی به اطلاع رسانی به افراد ذینفع * ب) کم توجهی به نظارت و ارزشیابی در اجرای قوانین مهم ج) کمبود قوانین جامع د) رسا نبودن پاره ای از محتویات قوانین
۱۴ـ کدام گزینه در خصوص راهکارهای رفع نارسایی های قوانین آموزش و پرورش صحیح می باشد ؟
الف) دادن فرصت کافی برای تهیه و بررسی لوایح قانونی و توجه جدی به سوابق موضوع مورد مطالعه
ب) تدوین معیارهای جامع و چهارچوبی مشخص برای تهیه و پیشنهاد لوایح قانونی و به روز کردن آنها با توجه به نیازها
ج) تهیه طرح های لازم به وسیله معاونت حقوقی و سایر مراجع ذیربط در وزارت آموزش وپرورش در جهت نظارت بر اجرای مطلوب قوانین مصوب * د) همه موارد
۱۵ـ کدامیک از منابع قانون جنبه ی آمرانه د ارد ؟
الف) قانون ب) تصویبنامه ج) آیین نامه و بخشنامه * د) همه موارد
۱۶ـ موضوع ... بیشتر در زمینه امور اداری ، استخدامی ، مالی و تدارکاتی است ؟
الف) اساسنامه ب) بخشنامه * ج) تصویبنامه د) آیین نامه
۱۷ – حق برخورداری از تعلیم و تربیت که در ادیان و مکتب های مختلف مورد توجه قرار گرفته ، در کدام یک از منابع قوانین و مقررات آموزشی منعکس است ؟
الف ) قوانین عادی * ب ) حقوق انسانی ج ) قراردادهای بین المللی د ) قانون اساسی
۱۸ – کدام یک از منابع قوانین و مقررات آموزشی زیر همانند قانون جنبه ی آمرانه دارد ؟
* الف ) تصویب نامه ب ) اساسنامه ج ) آیین نامه د ) بخشنامه
۱۹ – ایجاد هر موسسه حقوقی مانند موسسات آموزشی ، شرکت های مختلف و انجمن های خیریه مستلزم داشتن کدام مورد زیر می باشد ؟
* الف ) اساسنامه ب ) تصویب نامه ج ) آیین نامه د ) بخشنامه
۲۰ – کدام یک از موارد زیر جزء اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی تعلیم و تربیت است ؟
الف ) تهیه وسایل آموزشی و پرورشی رایگان برای همه ملت * ب ) زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است ج ) تشکیل شورایی مرکب از نمایندگان کار د ) تدریس زبان عربی از دوره ابتدایی تا متوسطه
۲۱ - هر یک از قواعد و مقررات اساسی را یک ...... می نامند .
الف ) فصل ب ) مجموعه ج ) بخش * د ) اصل
۲۲ - سندی رسمی و در بردارنده تصمیمی که هیات وزیران به حکم قانون و طبق مسوولیتی که در اداره عمومی کشور دارند ، اتخاذ می کنند ...... می نامند .
الف ) اساسنامه ب ) بخشنامه * ج ) تصویب نامه د ) آیین نامه
۲۳ - سندی رسمی که هدف ، اصول ، ارکان ، شرایط اعضا و طرز کار یک سازمان را معین می سازد ...... می باشد .
الف ) تصویب نامه * ب ) اساسنامه ج ) دستورهای فردی د ) آیین نامه
۲۴ - در وزارت آموزش و پرورش مهم ترین مرجع تصویب کننده آیین نامه های مختلف آموزشی توسط ...... انجام می گیرد .
الف ) شورای عالی انقلاب فرهنگی ب ) وزیر آموزش و پرورش * ج ) شورای عالی آموزش و پرورش د ) مجلس شورای اسلامی
۲۵ - برای روشن ساختن معنی و مراحل اجرایی یک قانون ...... وضع می شود .
* الف )آیین نامه ب ) بخشنامه ج ) اساسنامه د ) تصویب نامه
۲۶ - مقررات و دستورالعمل هایی که از طرف مقامات بالاتر خطاب به مقامات و کارکنان زیر دست به منظور ارشاد و راهنمایی صادر می شود ...... می نامند .
* الف ) بخشنامه ب ) آیین نامه ج ) دستورهای فردی د ) اساسنامه
۲۷ - در بسیاری از موارد پس از تصویب قانون برای آن متمم تصویب می کنند ، بیانگر کدام یک از نارسایی های قوانین آموزش و پرورش است ؟
الف ) کم توجهی به قوانین مصوب قبلی ب ) کمبود دوره های آموزشی برای کارکنان ج ) کم توجهی به نظارت و ارزشیابی * د ) نبود پشتوانه های تحقیقاتی و توجیهات علمی
۲۸ - کدام یک از دروس زیر پس از انقلاب اسلامی جزء دروس عمومی در تمام رشته های تحصیلی متوسطه تدریس می شود ؟
الف ) اقتصاد ب ) هنر ج ) زبان خارجه * د ) عربی
۲۹ - در قدیم کدام مورد زیر را « نظام نامه » می گفتند ؟
* الف )آیین نامه ب ) اساسنامه ج ) قانون د ) تصویب نامه
۳۰ – بر اساس کدام اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه آحاد ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد ؟
الف ) اصل ۱۵ ب ) اصل ۱۶ ج ) اصل ۱۰۴ * د ) اصل ۳۰
۳۱ - این تعریف « مجموعه قواعدی که مربوط به تشکیلات سیاسی کشور , حدود و قدرت آنها باشد » در رابطه با تعریف کدام گزینه ذیل صحیح می باشد؟ الف) بخشنامه ها * ب) قانون اساسی ج) مصوبات د) آئین نامه ها
۳۲ - کدام اصل قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش تا پایان تحصیلات متوسطه اشاره دارد ؟ الف) پانزدهم ب) شانزدهم ج) یکصد و چهارم * د) سی ام
۳۳ - در قدیم آئین نامه را ................... می گفتند. *الف) نظامنامه ب) بخشنامه ج) لایحه د) دستور العمل
۳۴ - ................. به سند رسمی که در بردارندة تصمیم های هیأت وزیران به حکم قانون و طبق مسئولیتی که در اداره عمومی کشور دارند , اتخاذ می کنند , گفته می شود. الف) قانون اساسی ب) لایحه ج) قانون عادی * د) تصویب نامه
۳۵ - کدامیک از موارد ذیل از طرف مقامات بالاتر به کارکنان زیر دست صادر می شود ؟ * الف) بخشنامه ب) آئین نامه ج) اساسنامه د) تصویب نامه
ج) فصل سوم ـ سازمان اداری آموزش وپرورش ایران و اهم قوانین آموزشی
۱ـ اولین وزارتخانه ای که بعد از انقلاب مشروطیت عهده دار امور تعلیم و تربیت کشور به طور رسمی شد ، چه بود ؟
الف) وزارت علوم * ب) وزارت معارف ج) وزارت فرهنگ د) وزارت علوم و آموزش عالی
۲ـ اولین قانون در زمینه آموزش وپرورش که به سازمان و تشکیلات اداری آموزش وپرورش اختصاص یافته است ؟
* الف) قانون اداری وزارت معارف ب) قانون تعیین معاونان ثابت اداری وزارتخانه ج) قانون اساسی و متمم آن د) قانون مشروطیت
۳ـ کدام گزینه در خصوص ساختار سازمانی وزارت معارف صحیح است ؟
الف) ساده بودن ساختار سازمانی و وجود روابط منطقی بین ادارت ب) اهمیت دادن و مقدم داشتن امور فنی و آموزشی بر امور اداری و مالی
ج) توجه دادن به مشورت و استفاده از تجارب ارزنده ی صاحب نظران * د) همه موارد
۴ـ علت تشکیل قانون تعیین معاونان ثابت اداری وزارتخانه ها چه بود ؟
الف) ایجادثبات و داوم بیشتر در امور اداری ب) فراهم ساختن موجبات بررسی و سنجش افی در مسایل مربوط به تشکیلات اداری
ج) برقرار کردن سازمان بهتر و روش و طریق موثر در جریان امور * د) همه موارد
۵ ـ وزارت آموزش وپرورش در چه سالی به تصویب رسید ؟
* الف) ۱۵ آذر ۱۳۴۳ ب) ۱۸ اسفند ۱۳۲۸ ج) ۱۶ آذر ۱۳۳۳ د) ۳۰ آذر ۱۳۴۳
۶ ـ اولین گام در جهت واگذاری برخی از امور آموزش و پرورش به مناطق در چه سالی برداشته شد ؟
الف) ۱۳۴۳ * ب) ۱۳۴۸ ج) ۱۳۵۵ د) ۱۳۵۸
۷ـ تهیه ، چاپ و توزیع کتاب های درسی در سراسر کشور بر عهده ی کدام وزارت خانه است ؟
* الف) آموزش و پرورش ب) آموزش عالی ج) ارشاد د) الف و ج
۸ ـ کدامیک از اهم وظایف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می باشد ؟
الف) پژوهش در محتوای برنامه های آموزش و پرورش با توجه به نیازمندی های کشور ، توانایی و خصوصیات روانی دانش آموزان .
ب) تشخیص و تعیین هدف های هر دوره ، تهیه و تنظیم برنامه های درسی و تعیین نسبت های مطلوب برای تحصیلات در سطوح و رشته های مختلف
ج) مطالعه و تنظیم روش های ساده در زمینه امتحانات و ارزشیابی های تحصیلی
* د) همه موارد
۹ـ تالیف و انتشار کتب و نشریات آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموزان ، معلمان و مربیان ، تربیت کارشناسان مورد نیاز آموزش و پرورش به ترتیب بر عهده ی کدام سازمان وابسته به آموزش و پرورش است ؟
* الف) سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر آموزش و ارتقای مهارت ها ب) پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش
ج) دفتر ارتقای علمی منابع انسانی ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی د) سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
۱۰ – در چه سالی وزارت آموزش و پرورش از وزارت فرهنگ جدا شد ؟
* الف ) ۱۳۴۳ ب ) ۱۳۱۷ ج ) ۱۳۱۳ د ) ۱۲۶۸
۱۱ - برکناری معاون ثابت اداری وزارتخانه ها مصوب اسفند ۱۳۳۶ فقط با تصویب ...... امکان پذیر بود .
الف ) شورای عالی آموزش و پرورش ب ) شورای مرکزی دانشگاهی * ج ) هیات وزیران د ) وزیر آموزش و پرورش
۱۲ – اولین قانون در زمینه آموزش و پرورش که به سازمان و تشکیلات اداری آموزش و پرورش اختصاص یافته ، مصوب چه سال هجری شمسی است ؟
الف ) ۱۳۲۹ ب ) ۱۲۷۲ * ج ) ۱۲۸۹ د ) ۱۲۳۲
۱۳ - برنامه ریزی و نظارت بر مدارس ابتدائی و راهنمایی به عهده .............. می باشد. * الف) معاونت آموزش عمومی ب) معاونت آموزش پرورش نظری و مهارتی ج) معاونت مشارکتهای مردمی د) معاونت حقوقی و امور مجلس
۱۴ - در فرهنگستان ایران کدام کلمه جایگزین کلمه معارف گردید ؟ الف) تعلیم * ب) فرهنگ ج) آموزش عالی د) تربیت
د) فصل چهارم ـ سازمان اداری و تشکیلات کنونی وزارت آموزش و پرورش
۱ـ بر اساس کدام قانون ، وزارت آموزش و پرورش مسوولیت برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری ، هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پرورشی دوره های مختلف تحصیلی و مراکز وابسته به خود را در سراسر کشور بر عهده دارد ؟
الف) قانون اساسی فرهنگ ب) شورای انقلاب فرهنگی
* ج) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش د) شورای عالی آموزش و پرورش
۲ ـ کدام اصل از اصول قانون اساسی شیوه ی انتخاب وزیر آموزش و پرورش را معین می کند ؟
الف) اصل ۱۳۳ ب) اصل ۱۱۹ ج) اصل ۱۳۷ * د) الف و ج
۳ـ تغییر ساختار اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش توسط چه تشکیلاتی صورت می گیرد ؟
الف) دفتر بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش * ب) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ج) شورای عالی آموزش و پرورش د) الف و ب
۴ـ کدام واحدها به طور مستقیم زیر نظر وزیر فعالیت دارند ؟
الف) دفتر وزارتی ، دفتر حراست ب) دفتر بازرسی و پاسخ گویی به شکایات ـ دفتر امور زنان
ج) دفتر همکاری های علمی بین المللی ـ اداره کل روابط عمومی * د) تمام موارد
۵ ـ بر اساس تشکیلات وزرات آموزش و پرورش ( مصوب ۱۳۸۰) تعداد معاونان وزیر .................. می باشد .
الف) ۴ ب) ۵ ج) ۶ * د) ۷
۶ ـ دفتر آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی زیر نظر کدام معاون وزیر به فعالیت می پردازد ؟
الف) معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت ب) معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی
ج) معاونت تربیت بدنی و تندرستی * د) معاونت آموزش و پرورش عمومی
۷ـ هدف اصلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی چیست ؟
الف) ارزشیابی مستمر از برنامه های تحصیلی ب) تالیف و تدوین کتب درسی
ج) آماده سازی مدارس و کاربرد وسایل نو * د) علاوه بر گزینه الف ، ب و ج اعتلای کیفیت آموزش و پرورش
۸ ـ کدامیک از سازمان های وابسته مستقیماً زیر نظر دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش به فعالیت مشغولند ؟
الف) سازمان پژوهش و برنامه ریزی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی ب) سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و نهضت سواد آموزی
ج) سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس ، انجمن اولیا ومربیان ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان * د) همه موارد
۹ـ دفاتر آموزش ابتدایی ، راهنمایی ، اداره کل امتحانات ، دفتر تکنولوژی آموزشی ، انتشارات کمک آموزشی و دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی بر عهده ی کدامیک از سازمان های زیر است ؟
* الف) سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ب) پژوهشکده مطالعات آموزش وپرورش
ج) سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس د) دفتر بهبود کیفیت و راهبردی استانداردها
۱۰ـ ریاست انجمن اولیا و مربیان بر عهده ی چه کسی است ؟
الف) وزیر * ب) قائم مقام وزیر ج) شورایی مرکب از وزیر و چند متخصص د) الف وب
۱۱ـ کدامیک از سازمان های زیر دارای هیات امنا بوده و وزیر آموزش و پرورش ریاست آن را بر عهده دارد ؟
الف) انجمن اولیا و مربیان ب) سازمان آموزش و پرورش استثنایی
* ج) سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان د) تمام موارد
۱۲ـ نکته مهم در مورد تغییرات انجام شده در تشکیلات جدید آموزش وپرورش کدام است ؟
* الف) ناشی از سیاست های مصوب شورای عالی اداری کشور است ب) تاکیدات مقامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
ج) دیدگاه های مدیران عالی وزارت آموزش و پرورش موثر است . د) مدارک و استناد لازم دال بر ضرورت تغییرات دیده نمی شود.
۱۳ـ در طرح تجمیع اداره کل های آموزش و پرورش استان ها و ادغام آنها در سازمان آموزش و پرورش ، کدام اداره کل در سازمان ادغام نشده است ؟
* الف) اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس ب) اداره کل روابط عمومی
ج) اداره کل نهضت سواد آموزی د) اداره کل استعدادهای درخشان
۱۴ـ کدامیک از دوایر یا کارشناسی ها در سازمان آموزش و پرورش استان ها مستقیماً تحت نظر رئیس سازمان می باشند ؟
الف) اداره کل ، نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان ب) هیات رسیدگی به تخلفات اداری
* ج) کارشناسی حراست د) الف و ب
۱۵ – کدام یک از معاونین زیر ، بر برنامه ریزی و انجام امور مربوط به بزرگداشت معلم نظارت دارد ؟
* الف ) معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت ب ) معاونت برنامه ریزی ج ) معاونت آموزشی د ) معاونت پرورشی
۱۶ - تغییر ساختار اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش توسط ...... صورت می گیرد .
الف ) دفتر بودجه و تشکیلات وزارت ب ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ج ) شورای عالی آموزش و پرورش * د ) دفتر بودجه و تشکیلات وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱۷ - اصول ۱۳۳ و ۱۳۷ قانون اساسی دلالت بر ...... دارند .
الف ) چگونگی تشکیلات وزارت آموزش و پرورش * ب ) شیوه انتخاب وزیر آموزش و پرورش ج ) تامین آموزش و پرورش رایگان د ) اهداف اساسی آموزش و پرورش
۱۸ - از میان واحدهای متعددی که به طور مستقیم در تشکیلات ستادی مصوب سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزیر فعالیت دارند ، می توان به ...... اشاره کرد .
* الف ) دفتر ارزیابی عملکرد ب ) دفتر ارتقاء علمی منابع انسانی ج ) دفتر مدارس خارج از کشور د ) دفتر بودجه و تشکیلات
۱۹ - دبیرخانه هیات مرکزی گزینش در حوزه مرکزی وزارت آموزش و پرورش ، زیر نظر ...... می باشد .
الف ) معاونت برنامه ریزی ب ) معاونت مشارکت های مردمی ج ) معاونت آموزش و پرورش نظری * د ) معاونت حقوقی و امور مجلس
۲۰ - مطالعه و تنظیم روش های ساده در زمینه امتحانات و ارزشیابی های تحصیلی یکی از وظایف ...... می باشد .
الف ) سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان * ب ) سازمان پژوهش و برنامه ریزی ج ) انجمن اولیا و مربیان د ) نهضت سوادآموزی
۲۱ - عزل و نصب روسای سازمان های آموزش و پرورش بر عهده ی ...... می باشد .
الف ) استاندار ب ) نمایندگان مجلس * ج ) وزیر آموزش و پرورش د ) شورای آموزش و پرورش
۲۲ - در نمودار سازمانی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ، یکی از زیر مجموعه های معاونت آموزش عمومی ...... می باشد .
* الف ) کارشناس فوق برنامه ب ) کارشناس فرابری داده ها ج ) تدارکات د ) کارشناس امورمشاوره
۲۳ – هدف از تشکیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان کشور در ...... است .
الف ) سطح عالی ب ) سطح متوسطه ج ) سطح راهنمایی و متوسطه * د ) سطوح مختلف تحصیلی
۲۴ – دفتر آموزش ابتدایی و راهنمایی زیر نظر معاونت ...... وزارت آموزش و پرورش فعالیت دارند ؟
الف ) برنامه ریزی و توسعه مدیریت ب ) آموزش نظری * ج )آموزش عمومی د ) پرورشی
۲۵ – دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری زیر نظر کدام معاونت وزارت می باشد ؟
الف ) معاونت پشتیبانی ب ) معاونت آموزشی * ج ) معاونت امور حقوقی و مجلس د ) معاونت مشارکت های مردمی
۲۶ - برنامه ریزی و نظارت و سیاستگذاری بر مدارس ناشنوایان از وظایف کدامیک از واحدهای ذیل می باشد؟ الف) سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ب) سازمان توسعه و تجهیز مدارس * ج) سازمان آموزش و پرورش استثنایی د) سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
۲۷ - رئیس سازمان آموزش و پرورش استانها توسط کدامیک از مراجع ذیل منصوب می گردد؟ * الف) وزیر آموزش و پرورش ب) معاون حقوقی و امور مجلس ج) استاندار د) رئیس جمهور
۲۸ - وزیر آموزش و پرورش توسط کدامیک از مراجع ذیل منصوب می گردد ؟
الف) توسط مجلس شورای اسلامی ب) توسط رئیس جمهور ج)معاون اول رئیس جمهور * د) به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی
ه) فصل پنجم ـ شورای عالی آموزش و پرورش و قوانین آن
۱ـ کدامیک از شوراها ، نقش مهمی در سیاست گذاری ، تعیین اهداف ، ساختار آموزشی ، رسیدگی به امور فنی و وضع مقررات آموزشی و پرورشی داشته است ؟
الف) شورای عالی معارف ب) شورای عالی فرهنگ
ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی * د) شورای عالی آموزش وپرورش
۲ـ کدام گزینه در خصوص وظیفه دبیرخانه شورا صحیح است ؟
الف) پشتیبانی علمی ، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسوولیت شورا ب) نظارت بر حسن اجرای مصوبات
ج) توسعه ارتباطات با مجریان و مردم * د) همه موارد
۳ـ کدام گزینه در خصوص شورای عالی آموزش و پرورش صحیح است ؟
* الف) ریاست شورا با رئیس جمهور و در غیاب وی وزیر آموزش وپرورش مسوولیت را بر عهده می گیرد .
ب) دبیر کل شورا همردیف وزیر بوده ، به پیشنهاد وزیر و موافقت شورای عالی آموزش و پرورش منصوب می شود.
ج) مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در حدود اختیارات قانونی شورا برای موسسات ذی ربط لازم الاجرا است .
د) همه موارد
۴ـ بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان و ... بر عهده ...... می باشد .
الف) معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و منابع انسانی * ب) شورای عالی آموزش و پرورش
ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) دفتر آموزش و ارتقای مهارت های حرفه ای و تربیت معلم
۵ ـ کدام گزینه در خصوص شرایط اعضای شورای عالی آموزش وپرورش نادرست است ؟
الف) مسلمان و معتقد به ولایت فقیه و التزام عملی به احکام اسلامی داشته باشد * ب) حداقل چهل سال داشته باشد
ج) دارای مدارج عالی در یکی از رشته های معارف اسلامی ، علی ، ادبی یا فنی باشد د) دارای حسن شهرت و فضیلت اخلاقی باشد
۶ ـ اولین مورد تمرکز زدایی در آموزش و پرورش در کدام زمینه بود ؟
الف) امور مالی ب) امور اداری * ج) الف و ب د) امور اساسی آموزش وپرورش
۷ـ ریاست و دبیری شورای آموزش وپرورش منطقه ای ( استان ) بر عهده چه کسی است ؟
الف) استاندار ب) مدیر کل آموزش و پرورش * ج) استاندار ـ مدیر کل آموزش وپرورش د) مدیر کل آموزش و پرورش ـ استاندار
۸ ـ کدام گزینه در خصوص وظایف و اختیارات شورای استان صحیح است ؟
الف) تعیین هزینه سرانه دانش آموزان در هر یک از مناطق تابعه و تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه
ب) توزیع عوارض اخذ شده در میان مناطق و ارزیابی عملکرد دشوارهای شهرستان ( جهت تنبیه یا تشویق)
ج) سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه و تجهیز فضای آموزشی و پرورشی و گزارش عملکرد سالیانه توسط دبیر شورا به دولت از طریق وزارت آموزش وپرورش
* د) همه موارد
۹ـ کدام گزینه در خصوص وظایف و اختیارات شورای شهرستان صحیح است ؟
الف) نظارت مستمر بر فعالیت های آموزش و پرورش منطقه ب) ارتقای سطح دانش فرهنگیان
ج) پیشنهاد برنامه سالانه توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی * د) همه موارد
۱۰ - ریاست شورای عالی آموزش و پرورش با ...... می باشد .
الف ) وزیر * ب ) رییس جمهور ج ) هیات امنا د ) مجلس
۱۱ - اعضای رسمی و پیوسته شورای عالی آموزش و پرورش برای مدت ...... تعیین و منصوب می شوند .
الف ) ۲ سال ب ) ۴ سال ج ) ۶ سال د ) ۸ سال
۱۲ - تعداد اعضای شورای آموزش و پرورش استان بین ...... نفر تعیین شده است .
الف ) ۷ تا ۱۰ ب ) ۱۰ تا ۱۳ ج ) ۱۳ تا ۱۵ د ) ۱۵ تا ۱۸
۱۳ – اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به پیشنهاد وزیر و از طرف کدام مورد زیر منصوب می شوند ؟
الف ) خود وزیر آموزش و پرورش ب ) وزیر علوم و آموزش عالی ج ) مقام معظم رهبری د ) رییس جمهور
۱۴ – ریاست شورای آموزش و پرورش شهرستان بر عهده ...... می باشد .
الف ) امام جمعه ب ) فرماندار ج ) رییس اداره آموزش و پرورش د ) یک نفر از معتمدین شهرستان
۱۵ – هدف از تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ...... می باشد .
الف ) جلوگیری از تمرکز امور در مرکز ب ) تحقق مشارکت و نظارت مردم در کار ج ) تسهیل در فعالیت های اجرایی د ) همه ی موارد
۱۶ – یکی از اعضای رسمی شورای عالی آموزش و پرورش ...... می باشد .
الف )مشاور وزیر ب ) یکی از معاونین وزیر ج ) وزیر بهداشت د ) وزیر مسکن
۱۷ – تعداد اعضای رسمی و پیوسته شورای عالی آموزش و پرورش چند نفر هستند ؟
الف ) ۲۰ نفر ب ) ۲۲ نفر ج ) ۱۵ نفر د ) ۱۰ نفر
۱۸ – اعضای افتخاری یا وابسته ی شورای عالی آموزش و پرورش برای چه مدت انتخاب می شوند ؟
الف ) ۲سال ب ) ۳ سال ج ) ۴ سال د ) یک سال
۱۹ – اعضای رسمی و پیوسته ی شورای عالی آموزش و پرورش برای چه مدت تعیین و منصوب می شوند ؟
الف ) ۵ سال ب ) ۳ سال ج ) ۴ سال د ) ۶ سال
۲۰ – تایید انطباق کتاب های درسی با برنامه های مصوب از وظایف کدام یک از شوراهای زیر می باشد ؟
الف ) شورای عالی آموزش و پرورش ب ) شورای آموزش و پرورش ج ) شورای عالی فرهنگ د ) شورای عالی معارف
۲۱ – چند نفر از اولیای دانش آموزان یا معتمدان شهرستان به پیشنهاد انجمن اولیا و مربیان شهرستان در شورای آموزش و پرورش شهرستان عضویت داشته باشند ؟
الف )سه تا پنج نفر ب ) سه نفر ج ) چهار نفر د ) پنج نفر
۲۲ - شورای آموزش و پرورش شهرستان چند عضو دارد و ریاست آن با چه کسی می باشد ؟ الف) ۲۲ نفر - استاندار ب) ۲۱ - فرماندار ج) ۱۳ تا ۱۵ نفر - استاندار * د) ۱۳تا۱۵ نفر _ فرماندار
۲۳ - هم اکنون ریاست شورای عالی آموزش و پرورش به عهده کدامیک از مقامات ذیل می باشد ؟ * الف) وزیر آموزش و پرورش ب) دبیر کل شورای عالی ج) رئیس جمهور د) معاون اول رئیس جمهور
و) فصل ششم ـ قانون اساسی معارف و تحولات ساختار نظام آموزش وپرورش
۱ـ دخالت آگاهانه در جریان انتقال فرهنگ و تمدن به کودکان و نوجوانان چه موقع ضروری شد ؟
الف) با گسترش علوم و مهارت های بشری ب) توسعه فرهنگ و تمدن های مختلف
* ج) الف و ب د) بعداز مشروطیت
۲ـ سازمان هایی که از صدر اسلام تاکنون مسوولیت آموزش وپرورش کشور را بر عهده داشتند به ترتیب عبارت است از :
الف) مسجد ، خانواده ،مکتب ، مدرسه ب) خانواده ، مکتب ، مسجد ، مدرسه
ج) مدرسه ، مکتب ، مسجد ، خانواده * د) خانواده ، مسجد ، مکتب ، مدرسه
۳ـ سرآغاز معرفی نظام جدید مدارس
* الف) تاسیس دارالفنون ب) توسعه مدارس ایران ج) انقلاب مشروطیت د) الف و ب
۴ـ کدام گزینه در خصوص نتایج حاصله و تاثیر دارالفنون صحیح می باشد ؟
الف) برای نخستین بار دولت رسما مسوولیتی در امر آموزش و پرورش بر عهده گرفت .
ب) راه آشنایی با علوم رایج در کشورهای اروپایی از طریق ترجمه فراهم شد .
ج) کارهای مهم کشور به تدریج به فارغ التحصیلان مدرسه دارالفنون واگذار شد .
* د) همه موارد
۵ ـ اولین مدرسه با شکل و طرح جدید در چه سالی و در کجا تاسیس شد ؟
* الف) ۱۲۵۱ ـ در تهران ب) ۱۲۸۰ ـ اصفهان ج) ۱۲۵۱ ـ تبریز د) ۱۲۳۰ ـ تهران
۶ ـ برنامه مدارس ابتدایی در چه سالی به صورت مدون برای اجرا به همه مدارس ابلاغ شد ؟
* الف) ۱۲۸۹ ب) ۱۳۰۰ ج) ۱۲۷۰ د) ۱۳۴۳
۷ـ کدام گزینه در خصوص تصویب قانون اساسی معارف صحیح تر است ؟
الف) نظام دادن به مدارس و تعیین سیاست های کلی کشور * ب) تعلیمات اجباری و تعیین حدود اختیارات وزارت معارف
ج) ساختار آموزش وپرورش و برنامه ریزی آموزشی د) نحوه شرکت مردم در تاسیس و اداره مدارس
۸ ـ بر اساس قانون اساسی معارف مکاتب و مدارس چند نوع است ؟
* الف) دو نوع ب) سه نوع ج) چهار نوع د) پنج نوع
۹ـ در چه سالی دوره تعلیمات ابتدایی عمومی ، اجباری و مجانی و مدت دوره شش سال تعیین شد ؟
الف) ۱۳۱۳ ش * ب) ۱۳۲۲ ج) ۱۳۲۵ د) ۱۳۲۸
۱۰ـ گواهی نامه پنجم علمی به چه کسانی داده می شد ؟ به کسانی که .............
الف) موفق به گذراندن دوره ابتدایی می شدند . ب) موفق به گذراندن دوره ابتدایی و سه سال اول متوسطه می شدند.
ج) موفق به گذراندن سه سال اول ابتدایی می شدند . * د) پس از سوم متوسطه ، دو سال دوره عمومی را می گذراندند.
۱۱ـ کدام گزینه در خصوص اهداف اختصاصی دوره دوم متوسطه صحیح می باشد ؟
الف) تکمیل اطلاعات عمومی دانش آموزان و آماده کردن دانش آموزان برای ورود به د انشگاه ها
ب) آموختن حرف و صنایع و آشنا کردن شاگردان به مبادی مشاغل آزاد
ج) پروش استعدادها و هدایت دانش آموزان در انتخاب رشته با مشاغل
* د) الف و ب
۱۲ـ ساختار جدید نظام آموزش وپرورش ( کودکستان ، ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی ، متوسطه عمومی ، فنی و حرفه ای ) در چه سالی به تصویب رسید؟
الف) ۱۳۴۰ ب) ۱۳۴۳ * ج) ۱۳۴۵ د) ۱۳۶۲
۱۳ – طبق آیین نامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ، کدام یک از مدارس زیر ؛ دانش آموزان مستعدتری را می پذیرند ؟
الف ) مدارس شاهد ب ) مدارس تطبیقی ج ) مدارس نمونه د ) مدارس غیرانتفاعی
۱۴ – مدرسه دارالفنون آموزشگاه دولتی بود که به شیوه ی ...... اداره می شد .
الف )آزاد ب ) علمی ج ) نظامی د ) هنری
۱۵ – در مدرسه دارالفنون فرزندان ...... تحصیل می کردند .
الف ) قشر محروم ب ) قشر اعیان و اشراف ج ) قشر متوسط د ) قشر آزاد
۱۶ – سازمان مدارس ایران به سبک جدید از آموزش و پرورش کشور ...... متاثر و اقتباس شده است .
الف ) انگلیس * ب ) فرانسه ج ) آمریکا د ) ژاپن
۱۷ – مهم ترین هدف آموزش متوسطه در ایران در آغاز کدام بوده است ؟
الف ) کمک به جوانان برای کشف استعدادهای خود ب ) ایجاد آمادگی کافی برای تحصیلات دانشگاهی
ج ) تربیت افراد برای جذب و استخدام در ادارات دولتی د ) ایجاد توانایی لازم در شروع فعالیت های تولیدی
۱۸ - سازمان مدارس ایران به سبک جدید آموزش و پرورش , متأثر از سیستم کشور ......... است. الف) آمریکا ب) آلمان * ج) فرانسه د) انگلیس
ن) فصل هفتم ـ دوره های پیش دبستانی ، دبستانی و قوانین تعلیمات اجباری ومجانی
۱ـ اولین دوره تحصیلی .............. و در سال .................... به تصویب رسید ؟
* الف) پیش دبستانی ، ۱۳۴۵ ب) ابتدایی ، ۱۳۴۵ ج) ابتدایی ، ۱۳۶۸ د) کودکستان ، ۱۳۴۹
۲ـ مهد کودک ابتدا در کدام وزارت خانه به وجود آمد و هم اکنون زیر نظر کدام سازمان است ؟
الف) آموزش وپرورش ب) وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی
ج) سازمان بهزیستی * د) وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان بهزیستی
۳ـ کدام گزینه در خصوص تاسیس مرحله آمادگی صحیح است ؟
الف) وجود مشکلات زبان آموزی در کلاس های اول دبستان ب) مردودی فراوان در اولین سال دوره ابتدایی
ج) ضرورت توجه به رشد ابعادی کودکان برای سازگاری بیشتر با محیط مدرسه ، به ویژه در مناطق دو زبانه * د) همه موارد
۴ـ کدام گزینه در خصوص اهداف کلی دوره پیش دبستانی صحیح است ؟
الف) پرورش قابلیت های جسمانی و ذهنی ، هماهنگ سازی و رشد مهارت های حرکتی کودکان .
ب) کمک به رشد عاطفی کودکان ، افزایش حس اعتماد به نفس ، درک شرایط محیطی و تقویت درک زیبایی ها
ج) فراهم ساختن زمینه علاقه و احساس شادی از مشارکت در فعلایت های گروهی ، ایجاد رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی در کودکان ، متناسب با سن آنان .
* د) همه موارد
۵ ـ کدام گزینه در خصوص اصول حاکم بر آموزش وپرورش پیش دبستانی صحیح نیست ؟
الف) رعایت تفاوت های فردی و توجه به ویژگی های مراحل رشد و پرورش حواس گوناگون .
ب) اولویت دادن به بازی و فعالیت های نشاط آور و پرهیز از روش های آموزش انتزاعی و حافظه مدار
ج) هماهنگی و همسویی با اهداف دوره ابتدایی
* د) عدم توجه به شرایط فرهنگی و بومی کودکان
۶ ـ کدام گزینه در خصوص تشکیل دوره پیش دبستانی در نظام آموزش و پرورش کشور صحیح است ؟
الف) دولتی با مشارکت مردم * ب) غیر دولتی بر اساس قوانین مربوط ج) فقط دولتی د) الف و ب
۷ـ این دوره را دوره اطاعت ، تادیب ، خلاقیت و بروز استعدادهای عمومی نیز گفته اند ؟
الف) مهد کودک ب) پیش دبستانی * ج) دبستانی د) دوره دوم متوسطه
۸ ـ در مورد نام های دیگر دوره ابتدایی کدام گزینه صحیح نیست ؟
الف) تعلیمات ابتدایی ب) تعلیمات اجباری ج) آموزش همگانی * د) دوره اول متوسطه
۹ـ کدام گزینه در خصوص اصول حاکم بر آموزش وپرورش دبستانی صحیح است ؟
الف) تعلیم مفاهیم اساسی ب) بیداری ذوق و تربیت اجتماعی ج) توجه به تفاوت های فردی * د) الف و ب
۱۰ـ هدف عمده و اساسی مکتب خانه ها چیست ؟
الف) پرورش دینی و اخلاقی ب) مبارزه با بیسوادی مردان ج) سواد آموزی و دانش اندوزی * د) الف و ج
۱۱ـ ویژگی بارز مکتب خانه ها ........
الف) آزادی های سنی ب) زمان ورود به مکتب و شروع تحصیل ج) برنامه و مدت تحصیل * د) همه موارد
۱۲ـ نخستین پایه های فرهنگ فارسی و آگاهی اسلامی در ................... نهاده شد .
الف) مسجد * ب) مکتب خانه ج) مهد کودک د) مدرسه
۱۳ـ فکر تاسیس مدارس از جمله مدارس ابتدایی با تاسیس وزارت ............ به تدریج گسترش یافت .
* الف) علوم ب) معارف ج) فرهنگ د) آموزش و پرورش
۱۴ـ طبق قانون اساسی معارف ، سن ورود به مدارس .............. سال و تعلیمات ابتدایی برای ایرانیان ............ شد .
الف) ۶ سال ـ اجباری * ب) ۷ سال ـ اجباری ج) ۶ سال ـ همگانی د) ۵ سال ـ عمومی
۱۵ـ بر اساس کدام قا نون طول دوره تعلیمات ابتدایی شش سال شد ؟
الف) قانون معارف *ب) قانون تعلیمات اجباری ج) قانون آموزش و پرورش عمومی د) ب و ج
۱۶ـ در چه سالی طول دوره تعلیمات ابتدایی پنج ساله شد ؟
الف) سال ۱۳۴۰ ب) سال تحصیلی ۴۵-۱۳۴۴ * ج) سال تحصیلی ۴۶-۱۳۴۵ د) سال ۱۳۵۰
۱۷ـ کدام گزینه در خصوص قانون اصلاح قانون آموزش وپرورش عمومی ، اجباری و مجانی ( ۱۳۵۰) صحیح است ؟
الف) دوره تعلیمات عمومی و اجباری کشور در یک مرحله ( دوره پنج ساله ابتدایی ) اجرا شد .
* ب) دوره تعلیمات عمومی و اجباری در دو مرحله ـ دوره پنج ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی ـ اجرا شد .
ج) دوره تعلیمات عمومی و اجباری در سه مرحله ـ پنج ساله ابتدایی ، سه ساله راهنمایی ، چهار ساله متوسطه ـ اجرا شد .
د) دوره تعلیمات عمومی و اجباری کشور در یک مرحله ( دوره شش ساله ابتدایی ) اجرا شد .
۱۸ـ طبق کدام قانون « کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می باشد ، باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی تواند آنان را از تحصیل باز دارد جز با مجوز قانونی » ؟
الف) قانون آموزش و پرورش عمومی ب) قانون اصلاح قانون آموزش وپرورش عمومی ، اجباری و مجانی
* ج) قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی د) اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۹ـ طبق کدام اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم ووسایل تحصیلات علای را تا مرحله خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد ؟
الف) اصل دهم ب) اصل ۱۱۵ * ج) اصل ۳۰ د) اصل ۱۴۹
۲۰ـ کوشش در جهت تعمیم آموزش همگانی و تحقق تعلیمات اجباری زیر نظر کدامیک از دفاتر زیر است ؟
الف) دفتر آموزش ابتدایی ب) دفتر آموزش راهنمایی * ج) دفتر آموزش ابتدایی و پیش دبستانی د) دفتر آموزش متوسطه
۲۱ـ مدیر کل دفتر آموزش ابتدایی و پیش دبستانی چگونه منصوب می شود ؟
الف) معاونت آموزش عمومی ب) وزیر آموزش وپرورش ج) معاونت پژوهش و برنامه ریزی * د) به پیشنهاد معاونت آموزش عمومی ، وزیر آموزش و پرورش منصوب می کند .
۲۲ـ کدام گزینه در خصوص دفتر آموزش و پرورش عشایری صحیح است ؟
الف) در راس آن مدیر کل آموزش و پرورش عشایری قرار دارد. ب) این دفتر زیر نظر معاونت آموزش وپرورش عمومی فعالیت می کند .
ج) وظایف برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و نظارت بر فعالیت های مدارس عشایری را بر عهده دارد * د) همه موارد
۲۳ـ مدارسی هستند که از طریق مشارکت مردم ، طبق اهداف ، ضوابط ، برنامه ها و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش وپرورش تاسیس و اداره می شوند ؟
الف) استثنایی * ب) غیر انتفاعی ج) نمونه د) تطبیقی
۲۴ـ به مدارسی گفته می شود که برای آماده کردن دانش آموزانی که زبان فارسی نمی دانند و مایل به ادامه تحصیل در مدارس ایرانی هستند ، تاسیس می شود ؟
الف) نمونه * ب) تطبیقی ج) اقلیت های مذهبی د) تیزهوشان
۲۵ـ مدارسی هستند که شاگردان مستعدتری را می پذیرند ؟
الف) غیر انتفاعی * ب) نمونه ج) تیزهوشان د) عشایری
۲۶ـ کدام عبارت درخصوص درجه بندی مدارس ابتدایی صحیح است ؟
الف) هم اکنون مدارس ابتدایی شامل هشت درجه است که تا ۳۰ نفر درجه یک و تا ۷۵۰ نفر درجه هشت نامیده می شود .
ب) به مدارس درجه دو ، یک مدیر آموزگار و آموزگار تعلق می گیرد ( ۵۰ نفر )
ج) به مدارس درجه پنج ( ۲۴۰ نفر ) علاوه بر رئیس ، معاون و دفتردار نیز تعلق می گیرد .
* د) همه موارد
۲۷ـ شرایط انتصاب و وظایف مدیران و مسوولان آموزش و پرورش توسط ................................ مشخص شده است .
الف) مجلس شورای اسلامی ب) هیات وزیران ج) وزیر آموزش و پرورش * د) شورای عالی آموزش وپرورش
۲۸ـ کدام عبارت در خصوص وظایف مدیران ابتدایی صحیح نیست ؟
الف) کسب اطلاع مستمر و دقیق از پیشرفت یا عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان .
ب) اهتمام در شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاری های رفتاری و نارسایی های اخلاقی و مشکلات خانوادگی دارند .
ج) بررسی و شناسایی معلمان ، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه که نیازمند دوره های کار آموزی و باز آموزی هستند و معرفی آنان به اداره متبوع
* د) تشکیل کلاس های آموزش خانواده برای خانواده هایی که مشکلاتی دارند .
۲۹ـ حداکثر سن ادامه تحصیل دانش آموزان ابتدایی در شهرها ..................... سال تمام و در روستا و مناطق عشایری ................. سال است .
* الف) پانزده ـ هفده ب) شانزده ـ هفده ج) پانزده ـ پانزده د) چهارده ـ شانزده
۳۰ـ کدام گزینه در خصوص آیین نامه امتحانات صحیح است ؟
الف) امتحانات هر سال تحصیلی در سه نوبت ( ثلث ) انجام می گیرد .
ب) در پایان پنجمین سال دوره ابتدایی ، امتحان نهایی به صورت منطقه ای انجام می گیرد .
ج) ثبت نام دانش آموزانی که دو سال متوالی در یک پایه تحصیلی ( دوره ابتدایی ) مردود شده اند ، با رعایت شرایط سنی و دیگر مقررات برای سومین بار در همان پایه تحصیلی بلامانع است .
* د) هر سه مورد صحیح است .
۳۱ـ کاهش ثبت نام دانش آموزان ابتدایی از چه دهه ای شروع شد ؟
* الف) ۸۳-۷۳ ب) ۸۵-۷۵ ج) ۷۷-۷۶ د) ۷۹-۶۹
۳۲ـ علت افزایش مردودی در دوره ابتدایی چیست ؟
الف) وجود روستاهای پراکنده و کلاس های چند پایه ب) استفاده از معلمان حق التدریس در بعضی از مناطق و ...
ج) فقر فرهنگی و اقتصادی بعضی از خانواده ها * د) تمام موارد
۳۳ - تربیت اجتماعی ، بیداری ذوق و تعلیم مفاهیم اساسی از اصول آموزش و پرورش در کدام دوره می باشد ؟
الف )کودکستان ب ) آمادگی * ج) دبستان د ) راهنمایی تحصیلی
۳۴ - مدارس ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی و متوسطه به ترتیب به چه درجاتی تقسیم شده اند ؟
* الف ) ۸ ، ۶ ، ۹ ب ) ۶ ، ۸ ، ۱۰ ج ) ۱۰ ، ۸ ، ۶ د ) ۱۰ ، ۶ ، ۸
۳۵ - براساس قانون تعلیمات اجباری مصوب ۱۳۲۲ هـ . ش ، هر گاه ولی طفلی در وقت مقرر بدون داشتن عذر موجه طفل خود را برای تحصیل منظم به دبستان روانه نمی کرد به چه میزان جریمه محکوم می گردید ؟
الف ) ۵ ریال * ب ) ۱۰ ریال ج ) ۵۰ ریال د ) ۱۰۰ ریال
۳۶ - حداکثر سن ادامه تحصیل دانش آموزان دوره ابتدایی در شهرها و روستاها و مناطق عشایری به ترتیب کدام است ؟
الف ) ۱۰ و ۱۵ سال ب ) ۱۲ و ۱۵ سال ج ) ۱۲ و ۱۶ سال * د ) ۱۴ و ۱۶ سال
۳۷ - پیش بینی جمعیت لازم التعلیم در گروه های سنی و دوره های تحصیلی از وظایف کدام یک از معاونان زیر است ؟
الف ) معاون تامین و تربیت نیروی انسانی * ب ) معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت ج ) معاون آموزشی د ) معاون پرورشی
۳۸ - کدام دوره را دوره خلاقیت ، اطاعت ، تادیب و بروز استعدادهای عمومی گفته اند ؟
الف ) دوره کودکستان ب ) دوره آمادگی * ج ) دوره ابتدایی د ) دوره راهنمایی تحصیلی
۳۹ - به مدارسی که برای آماده کردن دانش آموزانی که زبان فارسی نمی دانند و مایل به ادامه تحصیل در مدارس ایرانی هستند ، چه می گویند ؟
الف ) مدارس ضمیمه دانشکده های علوم تربیتی ب ) مدارس نمونه ج ) مدارس شبانه عمومی و تکمیلی بزرگسالان * د ) مدارس تطبیقی
۴۰ – طول ساعت درس برای دانش آموزان مدارس ابتدایی در آموزشگاه های یک نوبته معمولا چند دقیقه می باشد ؟
الف ) ۵۵ دقیقه * ب ) ۵۰ دقیقه ج ) ۴۵ دقیقه د ) ۴۰ دقیقه
۴۱ – با توجه به قانون و بر اساس اساسنامه تاسیس مهدهای کودک ، این مراکز زیر نظر ...... اداره می شوند .
الف ) وزارت آموزش و پرورش * ب ) سازمان بهزیستی ج ) وزارت علوم د ) مراکز غیر انتفاعی
۴۲ – دوره ی پیش دبستانی ، دوره ای است ......
الف ) یک ساله ، برای گروه سنی ۶ سال ب ) یک ساله ، برای گروه سنی ۵ سال * ج ) دو ساله ، برای گروه سنی ۴ تا ۶ سال د ) دو ساله ، برای گروه سنی ۳ تا ۵ سال
۴۳ – ویژگی های بارز مکتب خانه ها در ایران ...... می باشد .
الف )آزادی های سنی ب ) آزادی در برنامه و مدت تحصیل ج ) آزادی در زمان ورود به مکتب * د ) همه موارد
۴۴ – بر اساس قانون تعلیمات عمومی اجباری مصوب سال ۱۳۱۲ شمسی ، تهیه وسایل ساختمان مدارس بر عهده ...... بود .
الف ) وزارت علوم ب ) وزارت فرهنگ * ج ) شهرداری ها د ) دولت با مشارکت مردم
۴۵ – هدف های اساسی و عمده ی تعلیم و تربیت در مکتب خانه ها عبارت بوده است از :
الف ) پرورش دینی ب ) سوادآموزی و دانش اندوزی ج ) پرورش اخلاقی * د ) هر سه مورد
۴۶ – بر اساس قانون تعلیمات اجباری مصوب سال ۱۳۲۲ تا چه مدت می بایست آموزش و پرورش ابتدایی در تمام کشور ، عمومی و اجباری می شد ؟
* الف ) ده سال ب ) پنج سال ج ) هفت سال د ) سه سال
۴۷ – میزان ساعات درس سالانه ی دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی چقدر است ؟
* الف ) ۸۰۰ ساعت ب ) ۹۰۰ ساعت ج ) ۱۰۰۰ ساعت د ) ۱۱۰۰ ساعت
۴۸ – میزان ساعات درس سالانه ی دانش آموزان پایه های سوم ، چهارم و پنجم ابتدایی چقدر است ؟
الف ) ۹۰۰ ساعت * ب ) ۱۰۰۰ ساعت ج ) ۱۱۰۰ ساعت د ) ۱۲۰۰ ساعت
۴۹ – حداقل سن کودکانی که در اول مهر ماه هر سال می توانند در کودکستان ها ثبت نام کنند ، چقدر است ؟
الف ) ۶ سال * ب ) ۵ سال ج ) ۵ / ۵ سال د ) ۵ / ۴ سال
۵۰ - مدت تحصیل در دوره ابتدائی ........... است. * الف) ۵ سال ب) ۶ سال ج) ۳ سال د) ۴ سال
۵۱ - نظارت بر امر تأسیس کودکستانها و آمادگی به عهده .............. می باشد. الف) سازمان بهزیستی ب) وزارت کار و امور اجتماعی ج) مدارس غیر انتفاعی * د) وزارت آموزش و پرورش
۵۲ - درجه بندی مدارس ابتدائی به ترتیب , عبارت است از : الف) تا ۳۰ نفر درجه یک و تا ۷۰۰ نفر درجه ۸ ب) تا ۵۰ نفر درجه یک و تا ۸۰۰ نفر درجه ۸ * ج) تا ۳۰ نفر درجه یک و تا ۷۵۰ نفر درجه ۸ د) تا ۵۰ نفر درجه یک و تا ۷۵۰ نفر درجه ۸
۵۳ - به مدارسی که برای آماده کردن دانش آموزانی که زبان فارسی نمی دانند و مایل به ادامه تحصیل در مدارس ایرانی هستند تأسیس می شوند ........... گفته میشود. الف) مدارس خارجی ب) مدارس نمونه ج) مدارس شاهد * د) مدارس تطبیقی
خ) فصل هشتم ـ نهضت سواد آموزی ( اهم قوانین و مقررات )
۱ـ به چه علت تلاش برای مبارزه با بی سوادی از مهمترین سیاست های کشورها اعلام شده است ؟
الف) خواست همه مردم است ب) خواست سیاستمداران است
ج) خواست بی سوادان است . * د) ارتباط و همبستگی رشد اخلاقی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه با افزایش تعداد با سوادان
۲ـ نخستین کلاس درس تحت چه عنوانی و در کجا تاسیس شد ؟
* الف) کلاس اکابر ـ شیراز ب) تعلیمات اکابر ـ تهران ج) کلاس اکابر ـ تهران د) کلاس اکابر ـ مشهد
۳ـ با تصویب کدام قوانین ، دولت ، سیاست مشخصی برای اجرای آموزش همگانی و مبارزه با بی سوادی تعیین و اعلام شد ؟
* الف) قانون اساسی معرف ب) قانون اساسی مهارت ج) قانون مبارزه با بی سوادی د) قانون آموزش همگانی
۴ـ در سال .................... برای اولین بار نظامنامه « تعلیمات اکابر » به تصویب ................. رسید .
* الف) ۱۳۱۵ ـ هیات وزیران ب) ۱۳۲۰ ـ شورای عالی آموزش و پرورش ج) ۱۳۲۲ ـ شورای معارف د) ۱۳۱۸ ـ هیات دولت
۵ـ کدام گزینه در خصوص « تعلیمات اکابر » صحیح است ؟
الف) طول دوره دو سال ، مدت هر درس دو ساعت
ب) برنامه درسی شامل خواندن و نوشتن ، حساب و مختصری اطلاعات تاریخی ، جغرافیایی و مدنی بود .
ج) تحصیل رایگان و در پایان گواهی نامه کلاس اکابر( معادل کلاس سوم ) داده می شد .
* د) همه موارد
۶ ـ کدام عبارت درخصوص علل شکست طرح مبارزه با بی سوادی ( قبل از انقلاب ) صحیح نیست ؟
الف) تنظیم و اجرای برنامه های مختلف بدون طلب مشارکت واقعی مردم و عدم توجه به انگیزه های بی سوادان برای شرکت در کلاس ها .
ب) فساد اداری ، عدم احساس مسوولیت ، کاغذ بازی و ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی .
* ج) عدم تمرکز فعالیت ها در مناطق شهری و روستایی
د) عدم انطباق مواد آموزشی با نیازهای شغلی و علایق نوسوادان و نبود معیارهای دقیق ارزشیابی
۷ـ کدام گزینه درخصوص نهضت سواد آموزی صحیح است ؟
الف) در دی ماه ۱۳۵۸ به فرمان رهبر انقلاب تشکیل شد .
ب) اساسنامه آن در خرداد ۱۳۶۳ در ۸ ماده و ۶ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
ج) اجازه آموزش به اطفالی که به سن سواد رسیده ، اما وزارت آموزش و پرورش برای آنان مدرسه تاسیس نکرده است .
* د) همه موارد
۸ـ قانون مقررات استخدامی نهضت سواد آموزی در چه سالی به تصویب رسید ؟
* الف) ۱۳۶۷ ـ به تصویب مجلس شورای اسلامی ب) ۱۳۶۶ ـ شورای عالی آموزش و پرورش
ج) ۱۳۶۹ ـ تصویب مجلس شورای اسلامی د) ۱۳۸۰ ـ هیات وزیران
۹ـ آشنایی با خواندن و نوشتن متون ساده و حساب کردن و افزایش آگاهی افراد درزمینه های مختلف از اهداف کدامیک از دوره های آموزشی نهضت است ؟
* الف) مقدماتی ب) تکمیلی ج) پایانی د) ب و ج
۱۰ـ بالاترین عضو شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی چه کسی است ؟
* الف) رئیس جمهور ب) وزیر آموزش و پرورش ج) رئیس مجلس د) نماینده مقام رهبری
۱۱ ـ کدام گزینه در خصوص علل عدم توفیق در مبارزه با بی سوادی صحیح است ؟
الف) افزایش جمعیت و رشد بالای آن به ویژه جمعیت جوان ب) پایین بودن سطح فرهنگ و اقتصاد بی سوادان
ج) کمبود اعتبارات و تجهیزات و وسایل نقلیه * د) همه موارد
۱۲ - مدت آموزش در دوره های مقدماتی و تکمیلی مبارزه با بی سوادی در ایران کدام است ؟
الف ) ۱۲ ماه ب ) ۹ ماه * ج ) شش ماه د ) سه ماه
۱۳ – شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی دارای چند عضو می باشد ؟
الف ) هفت عضو * ب ) هشت عضو ج ) نه عضو د ) ده عضو
۱۴ – در چه سالی برای اولین بار نظامنامه ی « تعلیمات اکابر » به تصویب هیات وزیران رسید ؟
الف ) ۱۲۹۰ * ب ) ۱۳۱۵ ج ) ۱۲۱۵ د ) ۱۳۲۰

فصل نهم : دوره راهنمایی تحصیلی ( اهداف سازمان و مقررات )

۱ـ دوره راهنمایی تحصیلی در چه سالی پیش بینی و در چه سالی آغاز شد ؟
* الف) ۱۳۴۴ ـ ۱۳۵۰ ب) ۱۳۴۸ ـ ۱۳۵۱ ج) ۱۳۵۱ ـ ۱۳۵۵ د) ۱۳۴۰ ـ ۱۳۴۸
۲ـ هدف اصلی از تشکیل دوره راهنمایی تحصیلی چه می باشد ؟
الف) بالا بردن سطح سواد و اطلاعات دانش آموزان ب) گسترش آموزش همگانی
* ج) توجه به تفاوت های فردی و فراهم ساختن زمینه بهره برداری صحیح از استعدادها د) الف و ج
۳ـ پرورش فضایل اخلاقی و معنوی و آمادگی برای شروع زندگی از اهداف کدامیک از دوره های تحصیلی می باشد ؟
الف) ابتدایی ـ راهنمایی ب) راهنمایی ـ ابتدایی * ج) راهنمایی ـ راهنمایی د) راهنمایی ـ متوسطه
۴ـ دفتر آموزش راهنمایی تحصیلی زیر نظر کدام معاونت ها به فعالیت می پردازد ؟
* الف) معاونت آموزش عمومی ب) معاونت پژوهش ج) معاونت پشتیبانی د) معاونت هماهنگی امور پرورشی و تربیت بدنی
۵ـ مدیر کل دفتر آموزش راهنمایی چگونه منصوب می گردد ؟
الف) به پیشنهاد معاونت آموزش عمومی ب) از طرف وزیر آموزش وپرورش ج) معاونت آموزش راهنمایی * د) الف و ب
۶ ـ کدامیک از اهداف زیر از اهم وظایف دفتر آموزش راهنمایی می باشد ؟
الف) کوشش در جهت تعمیم آموزش همگانی و تحقق تعلیمات اجباری ب) همکاری با نهضت سواد آموزی در آموزش گروه سنی واجب التعلیم
* ج) برنامه ریزی در جهت توسعه مدارس نمونه دولتی ، شبانه روزی ها و نظارت بر فعالیت آنها د) توسعه دوره آمادگی
۷ـ در چه صورت به مدارس راهنمایی دو معاون تعلق می گیرد ؟ در صورتی که درجه آن ................. و تعداد دانش آموزان آن ..................... باشد .
الف) ۱ ـ ۱۵۰ نفر ب) ۳ ـ ۲۵۰ نفر ج) ۲ ـ ۱۵۰ نفر * د) ۴ ـ ۴۰۰ نفر
۸ـ کدام گزینه در خصوص تعداد درجات مدارس ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و پیش دانشگاهی ( در سطح شهر ) صحیح است ؟
* الف) ۸-۶ ( ۹) ب) ۷-۸- ( ۹) ج) ۸-۹- ( ۱۰) د) ۵-۷- ( ۹)
۹ـ کدام عبارت جزء وظایف اداری مدیران مدارس ( راهنمایی ) صحیح است ؟
الف) اجرای دقیق دستور العمل ها و بخشنامه های وزرات آموزش و پرورش
* ب) ابلاغ آیین نامه ها و شرح وظایف شغلی معلمان و کارکنان و رسیدگی به حضور و غیاب آنان
ج) اقدام به تشکیل شوراها و گروه های پرورشی ـ آموزشی ، انجمن اولیا و مربیان مدرسه و اعمال نظارت مستقیم بر امور آنها
د) کوشش و تلاش مستمر در جهت اعمال موازین اسلامی
۱۰ـ بحث و تبادل نظر در مورد امور پرورشی ـ آموزشی و اداری مدرسه ، رسیدگی به پیشنهادها و نظریات دانش آموزان و اولیای آنان وتبادل نظر در مورد وضع تحصیلی و تربیتی دانش آموزان بر عهده کدام شورا می باشد
* الف) شورای عمومی مدرسه ب) شورای عالی آموزش و پرورش ج) شورای معلمان و مربیان د) انجمن اولیا و مربیان
۱۱ـ پس از انقلاب نام آن به انجمن اولیا و مربیان تغییر نام یافت ؟
* الف) انجمن خانه و مدرسه ب) انجمن معلمان ج) انجمن خانه و آموزشگاه د) ب و ج
۱۲ـ کدام گزینه در خصوص شورای معلمان مربیان صحیح است ؟
الف) رسیدگی به گزارش های معلمان کلاس و امور مربوط به شاگردان و بررسی وضعیت تحصیلی و تربیتی آنها .
ب) تنظیم برنامه دقیق ارزشیابی و انجام امتحانات و نظارت بر حسن اجرای امور تحصیلی و تربیتی دانش آموزان
ج) مطالعه و بررسی آیین نامه ها و بخشنامه های صادره و اخذ تصمیم درباره روش های اجرایی آنها .
* د) همه موارد
۱۳ـ هدف عمده انجمن اولیا و مربیان مدرسه چیست ؟
الف) مشاور و برنامه ریزی به منظور تحقق هر چه بهتر اهداف
ب) قبول هدایا و کمک های مالی از اولیا و دیگر افراد خیر
* ج) تفکر تلاش و همکاری برای بهبود و پیشرفت هر چه بیشتر امر آموزش و پرورش دانش آموزان از طریق همکاری اولیا و مربیان
د) همه موارد
۱۴ـ کدام گزینه در خصوص مقررات آموزشی و امتحانی مدارس راهنمایی صحیح نیست ؟
الف) مدت تحصیل در هر پایه حداکثر سه سال است .
* ب) استفاده از آیین نامه جهشی امکان پذیر نیست .
ج) امتحانات پایه های اول و دوم و سوم به صورت نهایی برگزار می شود .
د) افرادی که پیش از دو سال مردود می شوند می توانند در دوره آموزش عمومی بزرگسالان که به موازات دوره راهنمایی تشکیل می گردد ، ادامه تحصیل دهند
۱۵ـ بیشتر افراد محروم از تحصیل در دوره راهنمایی را چه کسانی تشکیل می دهند ؟
الف) دختران ب) پسران * ج) متعلق به روستاها و نقاط فاقد مدرسه راهنمایی د) افراد شهری و بی بضاعت
۱۶ - ثبت نام دانش آموزان و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان جزو کدام یک از وظایف مدیران مدارس می باشد ؟
الف ) آموزشی ب ) پرورشی ج ) انضباطی * د ) اداری
۱۷ - حداکثر مدت تحصیل در هر پایه دوره راهنمایی چند سال است ؟
الف ) یک سال ب ) دو سال * ج ) سه سال د ) محدودیت زمانی ندارد
۱۸ - دوره راهنمایی تحصیلی از چه تاریخی در سراسر کشور آغاز گردید ؟
الف ) سال تحصیلی ( ۴۱ - ۴۰ ) ب ) سال تحصیلی ( ۴۵ - ۴۴ ) * ج ) سال تحصیلی ( ۵۱ - ۵۰ ) د ) سال تحصیلی ( ۵۸ - ۵۷ )
۱۹ – نام دوره راهنمایی تحصیلی اولین بار در نظام آموزش و پرورش کدام کشور مطرح شد ؟
الف )آمریکا ب ) انگلستان ج ) فرانسه * د ) ایران

فصل دهم ـ دوره آموزش متوسطه

۱ـ علت اولویت دوره متوسطه به دیگر دوره ها در جهت تغییر آن چه بود ؟
الف) دوره انتقال ( از آموزش عمومی همگانی و غیر تخصصی به آموزش دانشگاهی یا به محیط کار و زندگی )
ب) سرعت در افزایش تقاضا برای آموزش متوسطه از جهت تامین نیروهای انسانی مورد نیاز
ج) نارسایی های آموزش متوسطه در حال اجرا
* د) همه موارد
۲ـ طرح تفصیلی تغییر نظام آموزشی متوسطه توسط چه شورایی به تصویب رسید ؟
الف) کمیسیون آموزش متوسطه ب) شورای تغییر نظام آموزش و پرورش
* ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای آموزش و پرورش
۳ـ مهمترین مزایای نظام جدید متوسطه :
الف) پیش بینی دوره پیش دانشگاهی ، نیمسالی و واحدی کردن دوره متوسطه و پیش دانشگاهی
ب) تشکیل شاخه کاردانش ، ارزش دادن به آموخته های خارج از مدرسه ، امکان خروج از تحصیل و ورود به بازار کار
ج) کوتاه شدن دوره آموزش عمومی ، ارایه دروس به صورت عمومی ، اختصاص و پودمان های مهارت
* د) همه موارد
۴ـ از اهداف مهم طرح جدید آموزش متوسطه ؟
الف) اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی ب) آماده ساختن جوانان برای اشتغال مفید
ج) ادامه تحصیل در سطوح عالی تر تحصیلی * د) همه موارد
۵ـ کدام گزینه در خصوص شاخه متوسطه نظری صحیح است ؟
* الف) دانش آموزان باید ۹۶ واحد را بگذرانند ( ۷۰ واحد مشترک ـ ۲۶ واحد اختصاصی )
ب) دانش آموزان باید ۹۶ واحد را بگذرانند . ( ۶۰ واحد مشترک ـ ۳۶ واحد اختصاصی )
ج) فارغ التحصیلان این شاخه در صورت احراز شرایط می توانند در دوره های علمی ـ کاربردی ادامه تحصیل دهند .
د) هدف کلی این دوره ، آیجاد آمادگی نسبی در دانش آموزان برای ورود به تحصیلات عالی تر است .
۶ـ هدف این شاخه اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی ، شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان ، هدایت آنان به سمت اشتغال مفید و احراز آمادگی نسبی برای ادامه تحصیلات عالی کاربردی ـ علمی است ؟
الف) دوره های کاردانی * ب) فنی و حرفه ای ج) پیش دانشگاهی د) کار دانش
۷ـ طرح جدید آموزش در چه سالی به صورت آزمایشی اجرا شد و در چه سالی تعمیم یافت ؟
* الف) ۷۷-۷۰ ب) ۷۵-۷۲ ج) ۷۶-۷۰ د) ۷۸-۷۵
۸ـ کدام گزینه در خصوص اهم وظایف دفتر آموزش های نظری و پیش دانشگاهی صحیح است ؟
الف) بررسی های لازم در زمینه توسطعه و تجهیز دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی
ب) تهیه و تنظیم برنامه های آموزش ضمن خدمت و تشکیل سمینارهای لازم با همکاری دفاتر ذیربط
ج) برنامه ریزی ، توسعه و گسترش مدارس نمونه ( دولتی ، عشایری ،... )
* د) همه موارد
۹ـ کدام گزینه در خصوص درجه بندی مدارس متوسط در شهر و روستا صحیح است ؟
الف) ۹-۹ ب) ۸-۷ * ج) ۹-۶ د) ۷-۶
۱۰ـ دبیرستان درجه یک ، دبیرستانی است که دست کم ................ دانش آموز و دبیرستان درجه نُه دست کم ............ دانش آموز دارد .
* الف) ۹۰-۱۵۹۰ ب) ۱۸۰-۱۲۸۰ ج) ۳۹۰-۱۲۸۰ د) ۹۰-۱۲۸۰
۱۱ـ برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های مشاوران در دستگاه مرکزی وزارت آموزش و پرورش بر عهده ........................ است .
الف) معاونت آموزش عمومی * ب) دفتر مشاوره و برنامه ریزی امور تربیتی ج) معاونت پژوهش د) کارشناسی مشاوره
۱۲ـ بالا بردن سطح آگاهی های دانش آموزان نسبت به ویژگی ها ، توانایی ها و محدودیت های فردی آنان و شناسایی دانش آموزانی که مشکل تحصیلی و تربیتی دارند به ترتیب بر عهده چه کسانی است ؟
الف) معاون ، مشاور ب) معاون ، دبیران * ج) مشاوران د) معلمان ، مربیان امور تربیتی
۱۳ـ کدام مورد جزء ملاک های هدایت تحصیلی نمی باشد ؟
الف) علاقه دانش آموزان ب) نظر مشاور ـ تست های سنجش استعداد تحصیلی و شغلی
ج) نظر خانواده و دبیر راهنما * د) مربی امور تربیتی ، معاون
۱۴ـ برای ورود به هر شاخه و رشته به استثنای رشته های ............ داشتن معدل کل ......... ضروری است .
الف) فنی وحرفه ای ـ ۱۲ * ب) کار دانش ـ ۱۲ ج) کار دانش ـ ۵/۱۳ د) نظری ـ ۱۴
۱۵ـ کدام گزینه در خصوص مقررات مربوط به ثبت نام دانش آموزان در دوره متوسطه صحیح است ؟
الف) در صورتی می توانند در پایه اول ثبت نام کنند که سن آنان تا شهریور ماه کمتر از ۱۷ سال تمام باشد .
ب ) دانش توصیه نامه تحصیلی دوره راهنمایی ، گواهی نامه های پایان دوره سه ساله راهنمایی ، اصل و تصویر شناسنامه برای ثبت نام در سال اول ضروری است .
ج) حداکثر سن برای ادامه تحصیل در دوره متوسطه ۲۱ سال است *د) تمام موارد
۱۶ـ کدام مورد از اهم وظایف شورای عمومی مدارس متوسط نیست ؟
الف) بحث درمورد آیین نامه های مختلف مدرسه و نقش کارکنان در آنها .
ب) بررسی راههای تشریک مساعی با همکاران و کارکنان مدرسه در امور آموزشی ، پرورشی و اداری
ج) اتخاذ تدابیر لازم برای تهیه و اجرای طرح ها و برنامه های مدرسه
* د) بررسی طرح های بهسازی امور آموزشی و پرورشی مدرسه
۱۷ـ هدف از تشکیل گروه های آموزشی چیست ؟
الف) تهیه تقویم اجرای هفتگی ، ماهانه و غیره * ب) ایجاد هماهنگی در روش های تدریس و ارتقای سطح کیفی آموزش معلمان و مربیان
ج) بودجه بندی کتب درسی از نظر سوالات امتحانی بر اساس تقویم اجرایی د) برنامه ریزی در زمینه تشکیل جلسات مبادله تجربیات معلمان
۱۸ـ کدام یک جزء شوراها و انجمن های مدارس متوسطه نیستند ؟
الف) شورای عمومی ، شورای معلمان * ب) شورای بهداشتی ـ انضباطی
ج) انجمن اولیا و مربیان ـ شورای مالی و خدماتی د) گروه های آموزشی
۱۹ـ کدام مورد در خصوص اهم وظایف مربیان تربیتی مدارس صحیح نیست ؟
الف) اجرای مراسم صبحگاهی و تهیه مقدمات برگزاری مراسم در ایام خاص
ب) تشکیل کتابخانه و تهیه لوازم اولیه و تهیه کتاب های متناسب با شرایط دانش آموزان .
* ج) تهیه مطالب علمی و آموزشی برای چاپ و انتشار در نشریه گروه های آموزشی
د) شرکت فعال در کلاس های کارآموزی و بازآموزی و گردهمایی ها
۲۰ـ طرح جدید نظام آموزش متوسطه در سال تحصیلی .................. به صورت آزمایشی شروع و در سال ........... به بعد عمومیت یافت .
الف ) ۷۱-۷۲ ، ۷۷ ب) ۷۳-۷۲ ، ۷۷ * ج) ۷۱-۷۰ ، ۷۸ د) ۷۲-۷۱ ، ۷۶
۲۱ـ کدام گزینه صحیح است ؟
الف) دبیرستان های مناطق روستایی دارای شش درجه است که درجه یک آن دست کم ۸۰ نفر و درجه شش آن دست کم ۵۶۰ نفر است .
ب) به ازای هر ۳۲۵ نفر دانش آموز ، یک مربی تربیتی موظف در نظر گرفته می شود .
ج) در دبیرستان های درجه یک و دو در مناطق شهری و روستایی ، وظیفه مشاوره هدایت تحصیلی دانش آموزان به عهده معاون و مدیر دروس دبیرستان است .
* د) همه موارد
۲۲ـ بر اساس درجه بندی مدارس متوسطه شهری ( درجه یک ) به غیر از دبیران تعداد ................... نفر مشغول فعالیت می باشد .
الف ) ۲ ب) ۵ ج) ۶ * د) ۳
۲۳ـ کدام گزینه در خصوص مشکلات و تنگناهای دوره ی متوسطه صحیح است ؟
الف) گروهی از دانش آموزان ۱۴-۱۷ سال ( پوشش واقعی ) و ۱۴-۱۹ سال ( پوشش ظاهری ) به د وره متوسطه راه نیافته اند .
ب) حجم کتاب های درسی تا اندازه ای زیاد است و زمان اختصاص یافته در بعضی از دروس کافی به نظر نمی رسد .
ج) به علت کمبود امکانات ساختمانی و تجهیزاتی ، استفاده از وقت آزاد دانش آموزان در مدارس متوسطه به خوبی میسر نیست .
* د) همه موارد
۲۴ – هدف شاخه ی کاردانش تربیت کدام مورد زیر می باشد ؟
الف ) نیروی انسانی ماهر ب ) نیروی انسانی نیمه ماهر ج ) نیروی انسانی نیمه ماهر ، ماهر و استادکار * د ) نیروی انسانی نیمه ماهر ، ماهر ، استادکار و سرپرست
۲۵ - تربیت نیروی انسانی رده های میانی برای بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور از اهداف کلی کدام دوره تحصیلی ذیل می باشد ؟
الف ) دوره پیش دانشگاهی * ب ) دوره های کاردانی ( پیوسته ) ج ) شاخه متوسطه نظری د ) شاخه متوسطه فنی و حرفه ای
۲۶ – در هدایت تحصیلی دانش آموز کدام مورد بیش ترین امتیاز را دارد ؟
الف ) علاقه دانش آموز * ب ) تست های استعداد تحصیلی و شغلی ج ) نظر خانواده د ) نظر مشاور مدرسه
۲۷ – تعداد واحدهای دوره پیش دانشگاهی کدام است ؟
الف ) ۲۶ واحد ب ) ۲۸ واحد ج ) ۳۰ واحد * د ) ۲۴ واحد
۲۸ – مطالعه و بررسی آیین نامه ها و بخشنامه های صادره و اخذ تصمیم در باره ی روش های اجرای آن ها از تصمیمات شورای ...... می باشد .
الف ) شورای معلمان * ب ) شورای مدرسه ج ) شورای پرورشی د ) شورای انضباطی
۲۹ – دانش آموزان شاخه متوسطه نظری طی سه سال باید حدود ...... واحد درسی را بگذرانند .
الف ) ۷۶ * ب ) ۹۶ ج ) ۸۳ د ) ۷۰
۳۰ – حداکثر سن برای ادامه تحصیل در دوره ی متوسطه ...... می باشد . الف ) ۱۸ سال * ب ) ۲۱ سال ج ) ۲۰ سال د ) ۲۲ سال
۳۱ – برای ورود به هر شاخه و رشته تحصیلی در دوره متوسطه به استثنای رشته کاردانش ، داشتن معدل کل ...... ضروری است .
الف ) ۱۰ * ب ) ۱۲ ج ) ۱۴ د ) ۱۶
۳۲ - حداکثر سن مجاز تحصیل در مدارس متوسطه چند سال می باشد ؟ الف) ۱۹ سال ب) ۲۰ سال * ج) ۲۱ سال د) ۲۲ سال
۳۳ - اجرای مراسم صبحگاهی و آشنایی با احکام از وظایف .......... می باشد. الف) مشاور * ب) مربی تربیتی ج) معاون مدرسه د) مدیر مدرسه


باسمه تعالی - پرسش های آزمون مدیران و معاونین مدارس دوره متوسطه شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش استان ایلام
* توجه: آزمون نمره منفی ندارد. مدت آزمون: ۸۰ دقیقه
۱ - هدفِ غایی در نظام تعلیم و تربیتِ اسلامی عبارت است از :
۱) تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام. ۲) پرورش روحیه تعلیم وتعلم و تربیت مستمر.
۳) رسیدن به قرب الهی. * ۴) تقویت روحیه تولی و تبری.
۲ - از مصادیقِ اهداف .................... ،این است که دانش آموزان مقطع متوسطه بتوانند برای زندگی دنیوی و اخروی خود برنامه ریزی نمایند.
۱) اجتماعی. ۲) علمی و آموزشی. ۳) اقتصادی. ۴) اعتقادی.*
۳ - کدام مورد جزء اهدافِ اعتقادیِ در دوره متوسطه بشمار می رود؟
۱) رعایت قوانین و مقررات. ۲) آشنایی داشتن با فلسفه تولی و تبری. *
۳) پای بند بودن به رعایت حیا و عفت در رفتار و گفتار. ۴) ۲و ۳ صحیح است.
۴ - کدام مورد از اهدافِ فرهنگی و هنری در دوره متوسطه به شمار می رود؟
۱) به زبان و لهجه بومی و محلی خود علاقمند است.
۲) با حداقل یک زبان خارجه در حد توانایی ارتباط با دیگران آشنایی دارد.
۳) دستاوردهای فرهنگی هنری جامعه ایرانی را جزیی از هویت ملی خویش می داند.
۴) ۱و ۳ صحیح است.*
۵ - کدام مورد جزء اهدافِ اقتصادی در دوره متوسطه به شمار نمی رود؟
۱) کار را عبادت می شمارد و از تن پروری و راحت طلبی دوری می جوید.
۲) با برنامه های توسعه آشنا است و برای تحقق اهداف آن می کوشد.*
۳) حقوق مالکیت فردی و اجتماعی را می داند و رعایت می کند.
۴) برای ارتقاء سطح اقتصادی خانواده تلاش می کند .
۶ - کدام مورد جزء اهداف زیستی در دوره متوسطه به شمار می رود؟
۱) از وسایل خود به خوبی نگهداری می کند و از تجمل گرایی و مصرف زدگی دوری می جوید.
۲) در راه خدمت به میهن و مردم داوطلب بوده و از خود گذشتگی نشان می دهد.
۳) حضور در مسجد و شرکت در محافل و مراسم مذهبی و اجتماعی را وظیفه دینی می داند.
۴) برای ارتقاء سطح خود در رشته ورزشی مورد علاقه تلاش می کند.*
۷ - انتظار این که فارغ التحصیلان مقطع متوسطه به توانند نماز را ستونِ دین دانسته و آن را در اول وقت بخوانند، جزء اهدافِ ...................... به شمار می رود.
۱) اخلاقی. ۲) علمی و آموزشی. ۳) اعتقادی.* ۴) اجتماعی.
۸ - کدام مورد جزء اهداف اجتماعی در دوره متوسطه می باشد؟
۱) درحوزه های علوم طبیعی، اجتماعی و انسانی اطلاعاتِ کافی دارد و می تواند در زندگی از آنها استفاده کند.
۲) خداوند را منشاء حق و عدالت می داند و در بر قراری حق و عدالت تلاش می کند.*
۳) نظامهای حکومتی جهان را می شناسد و آن را نقد می کند.
۴) منابعِ مادی و ثروتهای ملی را از آن خداوند و متعلق به همه ی نسل ها می داند.
۹ - کدام مورد جزء اهدافِ اخلاقی در دوره متوسطه به شمار می رود؟
۱) جریان یادگیری خود را هدایت می کند.
۲) به مطالعه تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام،ایران و جهان علاقمند است.
۳) اهمیت تشکیل خانواده را می داند و با ویژگیهای خانواده متعادل آشنا است.
۴) انتقاد پذیری و نقد توام با حسن نیت را با اهمیت و زمینه پیشرفت می داند. *
۱۰ - مدیر مدرسه موظف است برنامة سالانه خود را با مشارکت چه کسانی تنظیم و به تصویب چه مرجعی برساند؟
۱) کارکنان مدرسه ـ شورای مدرسه.
۲) اولیای دانش آموزان ـ شورای دانش آموزی.
۳) کارکنان مدرسه و اولیای دانش آموزان ـ شورای معلمان.
۴) کارکنان مدرسه و اولیای دانش آموزان ـ شورای مدرسه.*
۱۱ - مسئولیت اجرای تصمیم‌های شورای مدرسه با چه کسانی بوده و شورای مدرسه چگونه رسمیت می‌یابد؟
۱) شورای مدرسه ـ ۳/۲(دو سوم) اعضاء. ۲) مدیر مدرسه ـ۳/۲(دو سوم) اعضاء.*
۳) مدیر مدرسه ـ ۴/۳ (سه چهارم)اعضاء. ۴) شورای مدرسه ـ ۴/۳ (سه چهارم)اعضاء.
۱۲ - ایجاد هماهنگی در ارتباط با نحوه و میزان تکالیف درسی دانش آموزان متناسب با نیاز، استعدادها و علائق آنان به عهده .......................... می‌باشد؟
۱) مدیر مدرسه. ۲) شورای مدرسه.
۳) شورای معلمان.* ۴) شورای دانش‌آموزان.
۱۳ - اولین شورای معلمان در چه زمانی تشکیل می‌یابد؟
۱) قبل از بازگشایی مدارس.
۲) حداقل ده روز مانده به بازگشایی.
۳) حتی الامکان قبل از بازگشایی و یا حداکثر تا ده روز پس از آن.*
۴) گزینه ۱ و ۲ صحیح است.
۱۴ - پذیرفتن دانش آموز به صورت مستمع آزاد ................... می‌باشد.
۱) با نظر کمیسیون اداره بلامانع می‌باشد. ۲) ممنوع می‌باشد.*
۳) در شرایط استثنایی منعی ندارد. ۴) با اخذ مجوز از سازمان بلامانع می‌باشد.
۱۵ - کدامیک از جملات زیر نادرست است؟
۱) وقفه تحصیلی و غیبت موجه، ترک تحصیل محسوب نمی‌شود.
۲) غیبت غیرموجهِ سه ماهِ متوالی و بیشتر دانش آموزانِ مشمول از نظر مقررات نظام وظیفه ترک تحصیل تلقی می‌شود.
۳) انتقال دانش آموز در صورت موافقت مدیر مقصد و اداره مقصد تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایانی بلامانع می‌باشد.
۴) دانش آموزی که به دلایل غیرموجه قبل از شروع سال یا نیمسال تحصیلی موفق به ثبت نام نشده است می‌تواند صرفاً با اخذ مجوز از کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل، ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهد.*
۱۶ - نحوة انتقال دانش آموزان و داوطلبان آزاد سال آخر متوسطه پس از امتحانات نهایی خردادماه از یک منطقه به منطقه دیگر چگونه است؟
۱) با موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مقصد بلامانع است.
۲) با موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مبدأ بلامانع است.*
۳) موافقت کمیسیون خاص اداره مبدأ و مقصد لازم است.
۴) نیازی به اخذ مجوز از کمیسیون خاص نمی‌باشد.
۱۷ - کدامیک از موارد زیر در مورد شرایط ادامه تحصیل دانش آموزان دختری که در حین تحصیل ازدواج می‌نمایند، صحیح نمی‌باشد؟
۱) می‌تواند در امتحانات متفرقه شرکت نماید.
۲) در مدارس بزرگسالان تحصیل نماید.
۳) با رعایت سادگی کامل و خودداری از ابرازِ مسائل ازدواج با دیگر دانش آموزان، می تواند صرفاً در مدارس بزرگسالان به تحصیل ادامه دهد.*
۴) در صورت داشتن شرایط سنی در مدارس روزانه ثبت نام و بدون حضور در کلاس مانند سایرین در امتحانات شرکت نماید.
۱۸ - ترکیب اعضای شورای مالی مدرسه به چه صورت است و مسائل مالی تحت نظر چه شورایی هزینه می‌شود؟
۱) رئیس انجمن اولیاء و مربیان ـ نماینده شورای معلمان و مدیر مدرسه ، شورای مالی.*
۲) انجمن اولیاء و مربیان ـ شورای معلمان و مدیر مدرسه ، شورای مدرسه.
۳) رئیس انجمن اولیاء و مربیان ـ نماینده شورای معلمان و مدیر مدرسه ، شورای مدرسه.
۴) شورای مدرسه ـ شورای معلمان و مدیر مدرسه ، شورای مالی.
۱۹ - برابر آئین نامه اجرائی مدارس مدتِ زمان دورة آموزشِ رسمی و امتحانات آن چگونه خواهد بود؟
۱) از اول مهرماه تا آخر شهریورماه سال بعد ۲ ) از اول مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه.
۳) از اول مهرماه تا پایان تابستان سال بعد ۴)از اول مهرماه تا پایان خردادماه سال بعد.*
۲۰ - در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات و فضای مدرسه برای اشخاص یا سازمانها، نیازمند تأئید و موافقت کدام مراجع است؟
۱) شورای مدرسه ـ موافقت اداره آموزش و پرورش.*
۲) شورای مالی ـ موافقت مدیر مدرسه.
۳) شورای مدرسه ـ موافقت مدیر مدرسه.
۴) شورای مالی ـ موافقت اداره آموزش و پرورش.
۲۱ - وظیفه مدیر در مورد تصمیمات شوراهای قانونیِ مدرسه که مغایر با نظر وی می‌باشد، چیست؟
۱) از اجرای آن خودداری نماید.
۲) در شورای معلمان مطرح نماید.
۳) به نظریات ارائه شده در شورا ارزش گذاشته و اجرا نماید.
۴) موضوع را به اداره آموزش و پرورش مربوطه منعکس کرده و رای و نظر رئیس اداره متبوع لازم‌الاجرا می باشد.*
۲۲ - صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحاناتِ پایانیِ داخلی، غیبت موجه داشته باشد، با کدامیک از مراجعِ تصمیم گیری زیر است؟
۱) شورای عالی آموزش و پرورش . ۲) کمیسیون خاص.
۳) شورای مدرسه.* ۴) کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش.
۲۳ - در موارد استثنایی، مدیر با اخذ تعهد کتبی از ولیِ دانش آموزی که فاقد شناسنامه و مدارک تحصیلی است می تواند به صورت مشروط حداکثر برای مدت . . . ثبت نام نماید؟
۱) یک ماه. * ۲)۱۵ روز
۳) یک هفته. ۴)۲۰ روز
۲۴ - . . . . . . . . . دانش آموزان مشمول، از نظر مقررات نظام وظیفه، ترک تحصیل تلقی می شود.
۱) غیبت غیر موجه متناوب. ۲) غیبت غیر موجه متوالی کمتر ازسه ماه.
۳) غیبت غیر موجه سه ماه متوالی و بیشتر. * ۴) عدم ثبت نام به موقع.
۲۵ - کدامیک از موارد زیر از اختیارات کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش نیست؟
۱) صدور مجوز ثبت نام موردی در مدارس بزرگسالان از دانش آموزانی که حداقل شرط سنی را ندارند .
۲) صدور مجوز انتقال دانش آموزان و داوطلبان آزاد سال آخر متوسطه پس از امتحانات نهایی خرداد ماه از یک منطقه به منطقه دیگر مشروط بر داشتن عذر موجه.
۳) صدور مجوز ثبت نام برای دانش آموزانی که به دلایل موجه قبل از شروع سال یا نیمسال تحصیلی موفق به ثبت نام نشده اند.
۴) صدور مجوز در مورد امتحانات نهایی و تعیین نوبت امتحانی.*
۲۶- در پوشش و لباس دانش آموزان کدام مورد صحیح نیست .
۱)دوخت و رنگ ساده ۲)فاقد هر گونه تصویر و نوشته
۳) عدم توجه به شرایط سنی و جغرافیایی.* ۴) نشانِ وقار و عفاف دانش آموزان.
۲۷- مدیر مدرسه چه موقع می تواند نسبت به تعطیل نمودن مدرسه به صورت موقت اقدام کند؟.
۱) امکانات لازم جهت تأ مین ملزومات مربوط به کمک های اولیه و مراقبت های بهداشتی درمانی و اطفای حریق وجود نداشته باشد.
۲) در مواقعی که تهیه و توزیع مواد خوراکی در مدرسه با مشکل مواجه باشد.
۳) تأثیرِ شیوع بیماری واگیر و یا خطر احتمالی در ارتباط با شرایط بهداشتی و ایمنی مدرسه وجود داشته باشد.*
۴) در مواقعی که برودت و سردی هوا غیر قابل تحمل باشد.
۲۸- معاینه ی بهداشتی – درمانی از دانش آموزان باید . . . . . . . . . بعمل آید .
۱) هر دو سال یک با ر . ۲) در طول تحصیل دو بار.
۳) حداقل یک بار در سال. * ۴) هر سه ماه یک بار.
۲۹-کدامیک از موارد زیر مشمولِ اجرای مقررات انضباطی (تنبیه) قرار می گیرد؟.
۱) قصور و سهل انگاری دانش آموزان نسبت به انجام وظایف خود.*
۲) خودداری از خرید و فروش در مدرسه.
۳) معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی ،آموزشی و فرهنگی.
۴) امحاء سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان سال تحصیلی.
۳۰- در صورت استمرار تخلف دانش آموز در دبیرستانها و هنرستانهای وابسته به سایر وزارتخانـــــه ها و سازمانــــها و مــراکزغـــیر وابسته به آموزش و پرورش با موافقت . . . . . . . . . نسبت به اخراج دانش آموز از مدرسه اقدام می نماید.
۱) شورای مدرسه با موافقت اداره آموزش و پرورش.* ۲) شورای مدرسه.
۳) کمیسیون معین آموزش و پرورش. ۴) اداره آموزش و پرورش.
۳۱- صدور تاییدیه ارزش تحصیلی بر عهده . . . . . . . . . . می باشد؟
۱) مدیر مدرسه . ۲) اداره آموزش و پرورش.*
۳) سازمان آموزش وپرورش. ۴) کارشناس سنجش و ارزشیابی.
۳۲- از برگزاری امتحان حتی الامکان باید در چه ایامی خودداری شود؟
۱) ماه مبارک رمضان. ۲) ماه محرم.
۳) ماه مبارک رمضان و دهه اول ماه محرم.* ۴) دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی.
۳۳- تعطیلات اضطراری برابر تصمیم . . . . . . . . . . عملی خواهد شد؟.
۱) شورای عالی آموزش و پرورش. ۲) ادارات آموزش و پرورش.
۳) سازمان آموزش و پرورش استان.* ۴) وزارت آموزش وپرورش.
۳۴- دانش آموزان متخلفی که راهنمایی ها و چاره جویی های تربیتی درآنها مفید و مؤثر نمی افتد، مشمولِ کدامیک از روش های زیر نمی شود؟
۱) تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی.
۲) تا زمانی که اصلاح نشده است امکان ادامه تحصیل برای وی فراهم نخواهد شد.*
۳) اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز.
۴) انتقال به مدرسه دیگر.
۳۵- برنامة درسی که مطابق با جداول ساعات درسی و هفتگی مصوّب تنظیم می شود ، چه زمانی به اطلاع معلمان می رسد؟
۱) اول مهر ماه هر سالتحصیلی. ۲) قبل از شروع سالتحصیلی.*
۳) در جلسة مهر ماه شورای معلمان. ۴) بعد از گذشت یک هفته از شروع سالتحصیلی.
۳۶- بحث و تبادل نظر در باره محتوای کتاب های درسی و انعکاس به مسئولین ذیربط از طریق مدیر مدرسه، جزء اختیارات کدامیک از گزینه های ذیل می باشد؟
۱) شورای معلمان. * ۲) شورای مدرسه. ۳) شورای آموزشی. ۴) شورای دانش آموزی.
۳۷- مدیر مدرسه موظف است حداکثر تا . . . . . . . . . . پس از شروع سالتحصیلی پروندة تحصیلی کلیه دانش آموزان را بررسی نماید و چنانکه از دانش آموزی بر خلاف مقررات ثبت نام شده است، نسبت به هدایت او به پایة استحقاقی اقدام کند.
۱) ۲ ماه ۲) یک ماه * ۳) ۱۵ روز ۴) یک هفته
۳۸- کدام جمله نادرست است؟.
۱) نگهداری وجوه به صورت نقدی (به استثنای تنخواه گردان) در مدرسه اکیداً ممنوع می باشد.
۲) برداشت از حساب مدرسه با دو امضاء از سه امضاء (امضای رئیس مدرسه ثابت و امضای یکی از دونفر اعضای شورای مالی مدرسه) انجام می گیرد.
۳) اعضای شورای مالی واحد آموزشی روزانه عبارتند از: ۱- مدیر یا سرپرست مدرسه۲-رئیس انجمن اولیاء و مربیان۳- نماینده شورای معلمان ۴- حسابدار مدرسه.*
۴) مدارس و اعضای انجمن اولیاء و مربیان جهت فعالیتهای مالی مدرسه مجاز به افتتاح حساب بانکی مدرسه در بانکهای دیگر نیستند .
۳۹- جلساتِ شورایِ دانش آموزان، حداقل هر . . . . . . . . . . یکبار تشکیل می شود.
۱) ۱۵ روز ۲) دو ماه ۳) سه ماه ۴) یک ماه *
۴۰- کلیه اموال خریداری شده و اهدایی مدرسه باید مطابق مقررات مربوط:
۱) شماره گذاری و در دفتر اموال ثبت گردد. *
۲) فقط شماره گذاری گردد.
۳) فقط در دفتر اموال ثبت می گردد.
۴) نیازی به ثبت ندارد.
۴۱ - مرجع تصویبِ اهداف دوره تحصیلی متوسطه در ایران عبارت است از . . . . . . .
۱) مجلس شورای اسلامی. ۲) معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت.
۳) شورای عالی آموزش و پرورش.* ۴) شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش.
۴۲ - انتظار این که فارغ التحصیلان مقطع متوسطه به توانند برای انجام کارهای خود برنامه ریزی نمایند، جزء اهدافِ . . . . . . . . . . می باشد.
۱) اخلاقی. * ۲) اعتقادی. ۳) اقتصادی. ۴) علمی و آموزشی.
۴۳ - از مصادیق اهدافِ . . . . . . . . . . این است که فارغ التحصیلان مقطع متوسطه بتوانند از عوامل گناه و لغزش دوری جویند.
۱) اخلاقی* ۲) اعتقادی ۳) فرهنگی و هنری ۴) زیستی
۴۴ - انتظار این که فارغ التحصیلان مقطع متوسطه به توانند با ارزش صله ارحام آشنا شده و خانواده را به انجام آن تشویق نمایند، جزء اهداف . . . . . . . . . . به شمار می رود.
۱) اعتقادی ۲) اخلاقی ۳) اجتماعی* ۴) زیستی
۴۵ - کدام مورد جزء اهداف سیاسی در دوره متوسطه به شمار می رود؟
۱) با قانون اساسی و اصول آن آشنا است.*
۲) در ارتباط با نظرات و عقاید دیگران با سعه صدر بر خورد می کند.
۳) با عشق و علاقه ، پیگیر و سخت کوش وظایف شغلی خود را به خوبی و درست انجام می دهد.
۴) خداوند را منشاء حق و عدالت می داند و در برقراری حق و عدالت تلاش می کند .
۴۶ - انتظار این که فارغ التحصیلان مقطع متوسطه به توانند با توجه به توانایی های خود و نیاز جامعه انتخاب شغل نمایند، جزء اهداف ................. به شمار می رود.
۱) علمی و آموزشی.* ۲) اقتصادی. ۳)اجتماعی. ۴) فرهنگی و هنری.
۴۷ - کدام مورد جزء اهداف اعتقادی در دوره متوسطه به شمار نمی رود؟.
۱) روحیه جهاد گری دارد و شهادت را سعادت می داند.
۲) از رساله عملیه استفاده می کند.
۳) انجام کار خیر را در راه خدا عبادت می شمارد.*
۴) حاکمیت ولایت فقیه را یک اصل قطعی اسلامی می داند و قدرت تبیین و استدلال در مورد آن را دارد.
۴۸ - انتظار این که فارغ التحصیلان مقطع متوسطه به تفکر و مباحثه علاقمند بوده و با روش تحقیق آشنایی عملی داشته باشند، جزء اهداف . . . . . . . . . . به شمار می رود.
۱) اخلاقی. ۲ ) فرهنگی هنری. ۳ ) سیاسی. ۴) علمی و آموزشی.*
۴۹ - کدام مورد جزء اهداف سیاسی در دوره متوسطه به شمار می رود؟
۱) روحیه سلحشوری دارد و برای حفظ کیان اسلام و ایران از خود گذشتگی نشان می دهد.*
۲) مشاغل مولد و مشروع جامعه خود را می شناسد و برای دستیابی به آنها تلاش می کند.
۳) مصالح جامعه را بر مصالح فردی ترجیح می دهد و قانون را برتر از تمایلات فردی و گروهی می داند وآن را رعایت می کند.
۴) با سیر تکاملی ادیان آشنا است و از اصول اعتقادی خود با استدلال دفاع می کند.
۵۰ - کدامیک از جملات زیر صحیح نمی‌باشد؟
۱) برنامه‌های پیشنهادی سالانه مدرسه از سوی مدیر، در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط تهیه و جهت بررسی و تأئید، به شورای مدرسه ارائه می‌شود.
۲) بررسی و تأئید برنامه‌های مربوط به بزرگداشت ایام الله و مناسبت‌های مختلف دینی و انقلابی و ملی بر عهدة شورای انجمن اولیاء و مربیان می‌باشد.*
۳) شورای مدرسه حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهد.
۴) نظارت بر همسویی برنامه‌ها و روشهای کاری در چارچوب اهداف مصوب دوره تحصیلی و مفاد این آیین نامه بر عهده شورای معلمان است.
۵۱ - کدامیک از جملات زیر جزء شرح وظایفِ انجمن اولیاء و مربیان نمی‌باشد؟
۱) برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده.
۲) تشکیل شورای مالی مدرسه.
۳) در مدارس بزرگسالان وظایف انجمنها به مدیر مدرسه واگذار می‌شود.*
۴) تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیاءدر تأمین امکانات مورد نیاز و بهبود اداره امور مدرسه.
۵۲ - همکاری در امور انتظامی و بهداشتی مدرسه و همکاری در تنظیم برنامه امتحانات داخلی مدرسه به ترتیب جزء وظایف کدامیک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟.
۱) شورای دانش آموزان ـ شورای مدرسه. ۲) انجمن اولیاء و مربیان ـ شورای دانش آموزان.
۳) انجمن اولیاء و مربیان - شورای معلمان. ۴) شورای دانش آموزان ـ شورای دانش آموزان.*
۵۳ - کدامیک از موارد زیر در مورد ثبت نام دانش آموزی که فاقد شناسنامه و مدارک تحصیلی است، صحیح نمی‌باشد؟
۱) در موارد استثنایی با اخذ تعهد کتبی از دانش آموز به صورت مشروط.*
۲) ثبت نام حداکثر برای مدت یک ماه می‌باشد.
۳) ادامه تحصیلی این قبیل دانش آموزان منوط به موافقت کمیسیون خاص اداره خواهد بود.
۴) ثبت نام قطعی و درج مشخصات در دفتر آمار با ارائة مدارک هویتی و تحصیلی تا قبل از اولین نوبت امتحانی میسر خواهد بود.
۵۴ - حداکثر سنِ ثبت نام در پایه ی اول و سال دوم و پیش دانشگاهی در مناطق شهری، روستایی و عشایری به ترتیـب . . . . . . . . . سال تمام است.
۱) ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ ۲) ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ ۳) ۱۸ـ۱۹ـ۲۱* ۴) ۱۸ـ۲۰ـ۲۱
۵۵ - ثبت نام مجددِ دانش آموز در همان پایه‌ای که قبول شده است، چگونه امکان پذیر می‌باشد؟
۱) صرفاً در مدارس غیرانتفاعی یا به صورت داوطلب آزاد مجاز است.*
۲) در مدارس عادی دولتی امکان پذیر است.
۳) اصلاً مجاز نیست.
۴) در رشته ی متناظر در مدارس دولتی امکان پذیر می‌باشد.
۵۶ - کدام دسته از دانش آموزان حق بازگشت به روزانه را ندارند؟
۱) دانش آموزان دوره متوسطه به علت از دست دادن شرایط تحصیل در مدرسه روزانه، به مدارس بزرگسالان منتقل می‌شوند. *
۲) دانش آموزی که در پایه اول متوسطه دوبار مردود شود.
۳) دانش آموزی که تمایل به ثبت نام در مدرسه روزانه را ندارد.
۴) هر سه مورد صحیح است.
۵۷ - مسئولیت بررسی پرونده ی تحصیلیِ کلیه دانش آموزان در مدارس بر عهده چه کسی می باشد و حداکثر زمان تعیین شده برای بررسی در آئین نامه چقدر است؟
۱) دفتردار ـ یک ماه پس از شروع سالتحصیلی. ۲) معاون ـ یک ماه پس از شروع سالتحصیلی.
۳) معاون و دفتردار ـ ۴۵ روز پس از سالتحصیلی. ۴) مدیر ـ یک ماه پس از شروع سالتحصیلی.*
۵۸ - چک‌های صادره از سوی مدرسه با امضاء چه کسانی دارای اعتبار می‌باشد؟
۱) مدیر و رئیس انجمن اولیاء و مربیان. ۲) مدیر و نماینده شورای معلمان.
۳) مدیر و یکی از اعضای شورای مالی مدرسه.* ۴) مدیر و شورای مدرسه.
۵۹ - ورود افراد متفرقه و کسانیکه از طرف سایر دستگاهها و سازمانها برای انجام امری خاص به مدرسه مراجعه می‌کنند، به چه صورت مجاز می‌باشد؟
۱) پس از هماهنگی با شورای مدرسه مجاز می‌باشد.
۲) پس از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش مربوطه مجاز می‌باشد.*
۳) با ارائه معرفی نامه کتبی بلامانع است.
۴) نیازی به هماهنگی نیست.
۶۰ - کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی‌باشد؟
۱) انجام بازدیدهای علمی ـ تفریحی و تربیتی در ایام برگزاری امتحانات رسمی مدارس و از یک هفته قبل از آن ممنوع است.
۲) نظارت بر حسن اجرای آئین نامه اجرایی بر عهده سازمان آموزش و پرورش خواهد بود.*
۳) آئین نامه اجرایی در سال ۱۳۷۹ برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش تدوین و به تصویب رسید.
۴) تفسیر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش بر عهده خود شورا است.
۶۱ - ملاکِ محاسبه ی سنِ دانش آموز جهت ثبت نام ..................... خواهد بود.
۱) نیمه اول سال. ۲) نیمه دوم سال. ۳) اول مهرماه.* ۴) مهرماه.
۶۲ - کدامیک از وظایف زیر بر عهده ی شورای معلمان نیست ؟
۱) بررسی و تایید برنامه های مربوط به بزرگداشت ایام الله و مناسبت های مختلف دینی وانقلابی وملی.*
۲) بودجه بندی برنامه درسی با رعایت مقررات مربوط وارایه آن به شورای مدرسه جهت تایید.
۳) بررسی و تبادل نظر به منظور هماهنگ کردن نحوه تشویق و تنبیه دانش آموزان.
۴) بررسی منابع آموزشی ،کمک آموزشی و پرورشی و انتخاب و معرفی کتاب ، نشریات ،............
۶۳ - چه افرادی به کارنامه ی تحصیلی سنوات قبل نیاز ندارد ؟
۱) مدارک تحصیلی خارجی آنها جهت ارزشیابی ناقص باشد .
۲) به دلایل خاصی از ثبت نام محروم می شوند.
۳) با استفاده از ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی یا برابر مقررات با شرکت در امتحان ورودی موفق به ادامه تحصیل می شوند .*
۴) به صورت داوطلب آزاد ثبت نام می نمایند.
۶۴ - مهلت ارسالِ پرونده ی تحصیلی و نمره های امتحانی دانش آموزانِ منتقلی به مدرسه جدید تا چه زمانی معین شده است ؟.
۱) تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایانی. ۲) حداکثرتا یک ماه پس از انتقال دانش آموز. *
۳) حداکثر تا ده روز پس از انتقال دانش آموز. ۴) تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایانی.
۶۵ - کدامیک از موارد زیر برای ادامه تحصیل دانش آموزِ ازدواج کرده، صحیح است؟.
۱) می تواند یک سال بیشتر از سایر دانش آموزان در مدارس بزرگسالان تحصیل کند.
۲) می تواند طبق مقررات در مدارس بزرگسالان تحصیل نماید.*
۳) می تواند در اولین فرصت و حداکثر تا یک ماه پس از ایام امتحانات در امتحان مجدد شرکت کند.
۴) می تواند در مدارس روزانه همراه با سایر دانش آموزان، بدون هیچ شرطی ادامه تحصیل دهد.
۶۶ - دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را ............... رعایت کنند.
۱) در محیط های آموزشی. ۲) درهمه حال.
۳) در خانه و مدرسه. ۴) در اخلاق و رفتار.*
۶۷ - در مناطقی که مربی بهداشت یا مرکز بهداشتی – درمانی برای اجرای برنامه های بهداشتی وجود نداشته باشد . . . .
۱) انجمن اولیا و مربیان باید متولی امور باشد .
۲) مدیر مدرسه با اطلاع اداره آموزش و پرورش اقدام لازم برای اجرای برنامه های مربوط به مــراقبت های بهداشتــی و خدمات ایمنی را انجام می دهد.*
۳) تا تعیین تکلیف، اقدامی از سوی مدرسه بعمل نمی آید.
۴) مدیر مدرسه شخصاً می تواند مطابق تصمیمات شورای مدرسه اقدام نماید.
۶۸ - دانش آموزی که به سبب ابتلاء به بیماری واگیردار، غیبت کند به هنگام بازگشت به مدرسه باید حتماً. . . . . . . . . .
۱) گواهی پزشکی مبنی بر صحت مزاج ارائه نماید.*
۲) شرایط مناسب برای ادامه تحصیل وی فراهم شود.
۳) ترتیب ادامه تحصیل وی در محل دیگری داده شود.
۴) ادامه تحصیل وی به صورت غیر حضوری خواهد بود.
۶۹ - معرفی دانش آموز برای شرکت در اردوهای تربیتی ، آموزشی و فرهنگی با تأیید . . . . . . . . . . انجام می گیرد.
۱) معاون پرورشی مدرسه. ۲) مدیر مدرسه.
۳) شورای مدرسه.* ۴) اداره آموزش و پرورش.
۷۰ - اتخاذ تصمیم در خصوص تشویق شفاهی در کلاس در حضور دانش آموزان بر عهده کدامیک از عوامل زیر است؟
۱) معلم و مربیِ دانش آموز.* ۲) مدیر مدرسه.
۳) شورای مدرسه. ۴) شورای معلمان.
۷۱ - اعزام دانش آموزان جهت بازدید و گردش های علمی – تربیتی و تفریحی چه ایامی منع قانونی دارد؟.
۱) نیمه اول خرداد ماه. ۲) ماه مبارکِ رمضان.
۳) یک هفته قبل از برگزاری امتحاناتِ رسمی و تا خاتمه ی آن.* ۴) برگزاری امتحانات داخلی.
۷۲ - امحاءاوراق امتحانی دانش آموزان و سایر نوشته ها ومدارکی که جنبه دائمی ندارد ،با چه شرایطی انجام می گیرد؟.
۱) با ورود بازرسان و ناظران اعزامی. ۲) با رعایت مقررات مربوط و تنظیم صورتجلسات لازم.*
۳) پس از اتمام هر دوره تحصیلی. ۴) با تصویب شورای مدرسه.
۷۳ - نظارت مستمر بر حجم تکالیف درسی و فعالیتهای آموزشی و پرورشی و متعادل کردن دفعات امتحانات کلاسی بر عهده چه کسانی است؟
۱) راهنمایان تحصیلی. ۲) مدیران مدارس.*
۳ ) کارشناسان سنجش و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی. ۴) اعضای شورای مدرسه.
۷۴ - برگه هایی که در موقع ثبت نام توسط دانش آموز و ولی او تکمیل می شود، باید شامل چه مطالبی باشد؟
۱) اهم وظایف انضباطی.* ۲) اطلاعات تحصیلی و شخصی.
۲) اعلام سلامت جسمی و روانی. ۴) نحوه پوشش و لباس دانش آموز.
۷۵ - اعمال تنبیه باید متکی بر چه اصولی باشد؟
۱) بر مبنای مفاد تعهد نامة ثبت نام. ۲) بر اساس مقررات خاص شورای مدرسه.
۳) یافته های علمی و استفاده از الگوهای مناسب تغییر رفتار. * ۴) اصول حاکم بر تعلیم و تربیت و روانشناسی.
۷۶ - ثبت نام دانش آموزان برای ورود به هر یک از دوره های تحصیلی داخل کشور . . . . . . . . مقدور است:
۱) با گذرنامه. ۲) با گذرنامه و اصل شناسنامه. ۳) با اصل شناسنامه.* ۴) با فتوکپی شناسنامه.
۷۷ - کلیه عملیات مالی و اسناد هزینه بایستی توسط . . . . . . . . . . انجام گیرد.
۱) یکی از دبیران با انتخاب شورای مدرسه.
۲) مدیر مدرسه (در صورت نداشتن حسابدار).*
۳) یکی از دبیران با انتخاب شورای معلمان.
۴) معاون مدرسه.
۷۸ - مکاتبات یا هر نوع ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی با انجمن اولیاء و مربیان یا هر یک از شوراهای مدرسه فقط از طریق . . . . . . . . . . انجام می گیرد.
۱) اداره آموزش و پرورش. ۲) مدیر.* ۳) رئیس انجمن. ۴) حراست.
۷۹ - انتقال دانش آموز و داوطلبان آزاد سال آخر متوسطه پس از امتحانات نهایی . . . . . . . . . . از یک منطقه به منطقه دیگر مشروط بر داشتن عذر موجه و با موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش . . . . . . . . . بلا مانع است.
۱) خرداد- مبدأ .* ۲) شهریور- مقصد . ۳) شهریور- مبدأ . ۴) خرداد- مقصد.
۸۰ - استفاده از کمک های مردمی برای تشویق کارکنان، معلمان و مربیان مدرسه می بایست با موافقت . . . . . . . . صورت پذیرد.
۱) شورای مدرسه. ۲) انجمن اولیاء و مربیان.* ۳) شورای مالی. ۴) شورای معلمان.

فصل یازدهم : آیین نامه ها و اساسنامه های مختلف آموزش و پرورش و مشخصه های آنها

۱ـ کدام گزینه در خصوص آیین نامه صحیح نیست ؟
الف) عام و کلی است . ب) از طرف مراجع صلاحیت دار و در مورد موضوع معینی صادر می شود .
* ج) مرجع تصویب آیین نامه ها شورای عالی انقلاب فرهنگی است د) اجرای آن برای مقامات مختلف الزامی است .
۲ـ در کدام آیین نامه ، به موارد ذیل اشاره شده است ؟
« سازمان و تشکیلات دبیرستان ـ شرایط انتصاب مسوولان دبیرستان و وظایف و مسوولیت های کارکنان ـ مقررات مربوط به ثبت نام دانش آموزان ـ مقررات عمومی بهداشتی و ایمنی دبیرستان ـ شوراها و انجمن ها ، آیین نامه انضباطی دانش آموزان و اوقات کار و تعطیلات تابستان »
الف) آیین نامه انضباطی مدارس ب) هیئات وزیران * ج) آیین نامه آموزشی ( اجرایی ـ مالی ) د) آیین نامه امتحانات
۳ـ آیین نامه اجرایی مدارس غیر انتفاعی به تصویب ....................... رسیده است .
الف) مجلس شورای اسلامی * ب) هیات وزیران ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی آموزش وپرورش
۴ـ کدام گزینه در خصوص شرایط عمومی انتصاب مدیران صحیح می باشد ؟
الف) برخورداری از سوابق تجربی موفق ، حسن شهرت و مقبولیت بین همکاران
ب) داشتن سلامت جسمی و روانی ، توان مدیریت و روحیه گروهی و متاهل بودن
ج) کارمند رسمی آموزش و پرورش ، اعتقاد به اسلام و تخلق به اخلاق اسلامی
* د) همه موارد
۵ـ در مناطقی که انتخاب مدیر با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی امکان پذیر نباشد ، وزارت آموزش و پرورش مجاز است ...............
* الف) حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۸۶-۸۵ مدیران جدید را از بین افراد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم منصوب نماید .
ب ) حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۸۹-۸۸ مدیران جدید را با دارای بودن مدرک تحصیلی لیسانس مربوطه منصوب نماید .
ج) مورد الف بعلاوه اینکه افراد مذکور باید پنج سال سابقه فعالیت های آموزشی یا مدیریتی داشته باشند.
د) مورد الف به علاوه اینکه افراد مذکور باید چهار سال سابقه خدمت داشته باشند .
۶ ـ اساسنامه سازمان دانش آموزی را ..................... تصویب نمودند .
* الف) شورای عالی انقلاب فرهنگی ب) شورای عالی آموزش وپرورش ج) شورای دانش آموزی د) هیات وزیران

فصل دوازدهم : تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت ( سازمان ، قوانین و مقررات )

۱ـ جمله « زیباترین اصلاح و بازسازی آموزش و پرورش ، در صورتی که معلم به تعداد کافی و با کیفیت مطلوب در اختیار نباشد ، با شکست روبه رو خواهد شد » از کیست ؟
* الف) پیاژه ب) هوشیار ج) کاردان د) دیویی
۲ـ کدام گزینه صحیح است ؟
الف) تا زمان تاسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات ( ۱۲۹۷ ) ، معلمان مدارس اغلب از میان طلاب کوشا و با استعداد انتخاب می شدند .
ب) مکتب داری یک حرفه خصوصی بود و افرادی که حوصله و آمادگی برای آموزش کودکان داشتند به شغل معلمی و مکتب داری می پرداختند .
ج) در سال ۱۲۹۰ ش به منظور بالا بردن سطح سواد معلمان تهران ، کلاس های مخصوص ( ضمن خدمت ) در مدرسه دارالفنون تشکیل شد .
* د) همه موارد
۳ـ در چه سالی ، اولین بار با اعزام سی نفر برای تحصیل در خارج از کشور موافقت شد ؟
* الف) ۱۲۹۰ ش ب) ۱۳۰۰ ش ج) ۱۳۰۳ ش د) ۱۳۴۳ ش
۴ـ به موجب کدام قانون ایجاد مراکز تربیت معلم ( زن و مرد ) صورت قانونی به خود گرفت ؟
* الف) قانون تاسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات ب) قانون تربیت معلم
ج) قانون تاسیس دانشسرای مقدمات د) قانون استخدام فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی
۵ـ در سال ۱۳۰۷ برای تربیت دبیر مورد نیاز دبیرستان ها ................ پایه گذاری شد .
الف) دارالمعلمین مرکزی * ب) دارالمعلمین عالی
ج) دانشسرای عالی د) دانشگاه تربیت معلم
۶ـ به موجب کدام قانون ، عنوان های « آموزگار » برای معلم دوره ابتدایی ، « دبیر » برای معلم متوسطه ، « هنرآموز » برای معلم هنرستان و « استاد » برای مدرسه عالی و دانشگاه شد .
الف) قانون استخدام فارغ التحصیلان درالمعلمین ب) دارالمعلمین عالی
* ج)قانون تربیت معلم و تاسیس دانشسراهای مقدماتی د) قانون معارف
۷ـ توسعه دانشسراهای مقدماتی به موجب چه قانونی تصویب شد ؟
الف) قانون تربیت معلم ب) قانون استخدام فارغ التحصیلان دارالمعلمین
* ج) قانون تعلیمات اجباری د) قانون توسعه تربیت معلم
۸ـ نخستین دانشیرای عشایری در سال ...................... و در شهر ................. تاسیس شد .
* الف) ۱۳۳۵ ـ شیراز ب) ۱۳۳۸ ـ تهران ج) ۱۳۳۵ ـ اصفهان د) ۱۳۴۰ ـ شهرکرد
۹ـ اساسنامه و برنامه دانشسرای کشاورزی به تصویب ................
الف) شورای عالی انقلاب فرهنگی ب) شورای عالی آموزش وپرورش ج) شورای امور کشاورزی * د) شورای عالی فرهنگ
۱۰ـ کدام گزینه در خصوص دوره یکساله تربیت معلم صحیح نیست ؟
الف) به منظور تامین معلمان مورد نیاز دوره ابتدایی ، دوره یکساله تربیت معلم در سال ۱۳۳۸ تاسیس شد .
ب) به موجب اساسنامه مصوب داشتن دیپلم کامل متوسطه از شرایط ورود به آن مراکز است .
* ج) به فارغ التحصیلان این مرکز دیپلم داده می شود.
د) محل خدمت آنان در مدارس راهنمایی شهر و روستا بود.
۱۱ـ اساسنامه تربیت معلم کودکان استثنایی در ........ از تصویب ................... گذشت.
* الف) ۱۳۴۷ ـ شورای عالی آموزش و پرورش ب) ۱۳۴۸ ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی
ج) ۱۳۵۰ ـ شورای عالی آموزش وپرورش د) ۱۳۲۲ ـ هیات دولت
۱۲ـ کدام گزینه در خصوص دانشسرای تربیت معلم صحیح است ؟
الف) طول دوره تحصیل چهار سال یا دو سال است
ب) از شرایط ثبت نام و ادامه تحصیل ، بومی بودن داوطلبان است .
ج) عزل و نصب روسای دانشسراهای تربیت معلم با نظر رئیس آموزش وپرورش منطقه و با تایید مدیر کل استان صورت می گیرد .
* د) همه موارد
۱۳ـ اساسنامه مراکز تربیت معلم ( دو ساله ) در سال ...................... به تصویب ...................... رسیده است.
الف) ۱۳۶۰ ـ شورای عالی آموزش وپرورش * ب) ۱۳۶۲ ـ شورای عالی آموزش و پرورش
ج) ۱۳۶۵ ـ هیات دولت د) ۱۳۶۶ ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۴ـ کدام گزینه در خصوص مراکز تربیت معلم ( دو ساله ) صحیح تر است ؟
الف) دانشجویان مراکز تربیت معلم که « دانشجو معلم » نامیده می شوند ، حداقل ۵ سال موظف به خدمت در آموزش وپرورش هستند .
ب) روسای مراکز تربیت معلم با پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش استان و تایید دفتر تربیت معلم و با حکم معاون تربیت و تامین نیروی انسانی منصوب می شود .
* ج) الف و ب
د) از مراکز عمده تربیت نیروی انسانی در کشور می باشد .
۱۵ـ هدف از تشکیل گروه هماهنگی تربیت معلم چیست ؟
الف) بررسی و تصویب برنامه ها و مقررات آموزشی مربوط به مراکز تربیت معلم دو ساله
ب) فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان ، مراکز تربیت معلم در سطح کارشناسی در دانشگاه های کشور
ج) این گروه در تاریخ ۱۳/۱۲/۶۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید .
* د) همه موارد
۱۶ـ کدام گزینه در خصوص قانون متعهدان خدمت در آموزش و پرورش صحیح است ؟
الف) تحصیل دانشجویان منوط به تعهد خدمت آنان به وزارت آموزش و پرورش می باشد.
ب) وزارت آموزش و پرورش می تواند جهت تامین نیروی انسانی خود از دانشجویان داوطلب دانشگاه ها و طلاب حوزه علمیه استفاده کند .
ج) دانشجویان موظف هستند در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می نماید ، خدمت کنند.
* د) همه موارد
۱۷ـ اولین کلاس های آموزش ضمن خدمت در ................ و اولین دفتر آموزش ضمن خدمت در سال ............... ایجاد شد .
* الف) دارالفنون ـ ۱۳۵۱ ب) دانشگاه تهران ـ ۱۳۵۰
ج) دفتر آموزش ضمن خدمت ـ ۱۳۵۳ د) مدارس نظامیه ـ ۱۳۲۰
۱۸ـ کدام گزینه در خصوص شیوه های آموزش ضمن خدمت صحیح نیست ؟
الف) در آموزش ضمن خدمت ، شیوه های حضوری و نیمه حضوری استفاده می شود.
ب) در آموزش ضمن خدمت ، استفاده از شیوه های مکاتبه ای و خود آموزی نیز رایج هست.
ج) علاوه بر موارد ( ب) آموزش رادیویی و تلویزیونی نیز می تواند مفید باشد .
* د) در ایران فقط از روش حضوری استفاده می شود .
۱۹ـ هدف از تاسیس انستیتوی مدیریت چیست ؟
الف) آموزش مدیران رده های مختلف ب) کارشناسان وزارت آموزش و پرورش
ج) آموزش مدیران و کارکنان اداری مدارس * د) الف و ب
۲۰ـ امور مربوط به مراکز تربیت معلم و دوره های ضمن خدمت بر عهده ............... می باشد .
الف) دفتر آموزش ضمن خدمت ب) اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی
* ج) دفتر ارتقای علمی منابع انسانی د) دفتر تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی
۲۱ـ هدف این دوره ها ، کارآموزی ، بازآموزی ، دانش افزایی و گردهمایی های آموزشی است ؟
الف) اموزش های ضمن خدمت * ب) آموزش های کوتاه مدت
ج) آموزش های بلند مدت د) بدو استخدام
۲۲ـ کدام گزینه در خصوص ادامه تحصیل معلمان و دیگر کارکنان آموزش و پرورش صحیح است ؟
الف) دوره کاردانی در رشته های مختلف به صورت حضوری و خود آموزی ب) دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
ج) تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد ، دکتری با استفاده از بورس تحصیلی با ماموریت تحصیلی * د) تمام موارد
۲۳ـ دوره های آموزش ضمن خدمت بلند مدت توسط چه سازمان هایی صورت می گیرد ؟
الف) دانشگاه های دولتی ب) دانشگاه آزاد اسلامی ج) مرکز مدیریت دولتی و وزارت آموزش و پرورش * د) همه موارد
۲۴ـ هدف آموزش های کوتاه مدت فرهنگیان ............
* الف) ایجاد تخصص و دانش افزایی ب) تربیت نیروهای متخصص ج) اعمال مدرک تحصیلی د) تقویت ضمن خدمت
۲۵ـ یکی از مشکلات مهم آموزش و پرورش ، کمبود کادر آموزشی واجد صلاحیت است . کدام دلایل صحیح است ؟
الف) استقبال از تحصیل در شهرها و روستاهای کشور ب) فقدان جاذبه های لازم برای ورود به خدمت معلمی
ج) نظام توزیع و نقل و انتقالات معلمان * د) همه موارد
۲۶ ـ هدف از تصویب قانون معلمان ، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه چه بود ؟
* الف) تامین معلمان مورد نیاز روستاهای دور افتاده کشور ب) تامین آموزشیاران کلاس های سواد آموزی ، به ویژه در مناطق محروم
ج) تامین معلمان آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت د) تامین معلمان و آموزشیاران مورد نیاز کشور
۲۷ ـ کدام گزینه در خصوص راه های تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش وپرورش ایران صحیح است ؟
الف) استفاده از سرباز معلم ـ استخدام و به کارگیری آموزشیاران نهضت سواد آموزی
ب) پرداخت حق التدریس به معلمان شاغل در دیگر دوره های تحصیلی ، استفاده از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی .
ج) استفاده از داوطلبان تدریس در بعضی از مناطق شهری و روستایی
* د) همه موارد صحیح است .
۲۸ – تاسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات در چه سالی بود ؟
* الف ) ۱۲۹۷ ب ) ۱۲۹۸ ج ) ۱۲۹۶ د ) ۱۲۹۰
۲۹ - کدام یک از مراکز زیر تربیت دبیر مورد نیاز دبیرستان ها را به عهده داشت ؟
الف ) دارالمعلمین * ب ) دارالمعلمین عالی ج ) تربیت معلم د ) دانشسرای راهنمایی تحصیلی
۳۰ – در چه سالی دفتر آموزش ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش ایجاد شد ؟
الف ) ۱۳۵۰ * ب ) ۱۳۵۱ ج ) ۱۳۵۲ د ) ۱۳۵۳
۳۱ – از چه سالی اندیشه آموزش های بلند مدت معلمان مورد توجه قرار گرفت ؟
الف ) ۱۳۵۵ ب ) ۱۳۵۷ ج ) ۱۳۵۸ * د ) ۱۳۵۶

فصل سیزدهم : کلیاتی درباره قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور

۱ ـ با ادغام .......................... و .......................... سازمان مدیریت و برنامه ریزی طراحی شد ؟
الف) سازمان امور اداری و استخدامی کشور ب) سازمان برنامه و بودجه
* ج) الف و ب د) قانون استخدام کشوری و سازمان برنامه و بودجه
۲ـ وجه تشابه موسسه های دولتی و وزارتخانه های دولتی درچیست ؟
الف) به صورت سازمان اداره می شوند . ب) به موجب قانون ایجاد و اداره می شوند ج) با نظارت دولت همراه است * د) همه موارد
۳ـ ..................... عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی .
الف) خدمت دولت * ب) استخدام دولت ج) استخدام د) حکم رسمی
۴ـ مدت زمان خدمت آزمایشی .......................
الف) شش ماه ب) یکسال * ج) از شش ماه تا دو سال د) سه سال
۵ـ اولین و آخرین مراحل استخدام رسمی؟
* الف) بررسی نیروی انسانی مورد نیاز ـ صدورحکم آزمایشی استخدامی
ب) کسب مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ـ صدور حکم آزمایشی
ج) بررسی نیروی انسانی مورد نیاز ـ کسب مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
د) کسب مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ـ بررسی نیروی انسانی مورد نیاز
۶ـ ................... عبارت است از مجموع وظایف و مسوولیت های مرتبط ، مستمر و مشخصی که از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ، کار واحد شناخته شده است .
الف) گروه شغلی ب) رسته شغلی ج) پست سازمانی * د) شغل
۷ـ کدام گزینه در خصوص « ماموریت » صحیح است ؟
الف) قرار گرفتن مستخدم رسمی در گروه بالاتر ب) محول شدن وظیفه به مستخدم
* ج) محول شدن وظیفه غیر اصلی د) انتقال مستخدم از یک وزارت خانه یا موسسه د ولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر ، بدون قطع جریان خدمت
۸ـ کدام گزینه در خصوص فوق العاده شغل صحیح است ؟
الف) مبالغی است که بر اساس گروه به مستخدم رسمی داده می شود .
* ب) مبالغی است که علاوه بر حقوق گروه به مستخدم پرداخت می شود و عنوان مزایای مستمر دارد.
ج) همان مزایای غیر مستمر است . د) همه موارد .
۹ـ کدام گزینه در خصوص « حق مدیریت » صحیح است ؟
الف) شامل مدیران و معاونان مدارس است . ب) میزان آن بر اساس تعداد دانش آموزان تعیین می شود .
ج) میزان آن بر اساس درجه بندی مدارس تعیین می شود. * د) همه موارد ، بعلاوه اینکه مدیران رده های بالاتر نیز برابر مقررات حق مدیریت می گیرند .
۱۰ـ به چه کسانی حق « تحقیق » تعلق می گیرد ؟
الف) کسانی که در جلسات به منظور بحث ، تبادل نظر ، تصمیم گیری ، سازماندهی و .. شرکت می کنند.
ب) به کسانی که علاوه بر تدریس موظف ، ساعاتی از وقت آزاد خود را به تدریس می پردازند .
* ج) به افرادی که در پروژه های تحقیقاتی شرکت دارند .
د) به آن دسته از کارکنان آموزش و پرورش برای نظارت و ارزشیابی و هدایت فعالیت های کارکنان واحدهای آموزشی یا اداری به مناطقی خارج از محل کار خود سفر می کنند .
۱۱ـ حق جذب به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ به کسانی که ....................
الف) در امور مربوط به امتحانات نهایی ، متفرقه و غیره شرکت می کنند. ب) به تصحیح اوراق امتحانی می پردازند .
ج) قادر به تالیف یا ترجمه ی کتاب های کمک آموزشی و غیره می باشند . * د) دارای شغل تخصصی باشند .
۱۲ـ هدف اصلی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان چیست ؟
الف) افزایش حقوق کارکنان وزارتخانه های مختلف ب) افزایش حقوق کارمندان آموزش وپرورش
* ج) هماهنگ کردن حقوق کارکنان وزارتخانه های مختلف د) هماهنگ کردن حقوق کارکنان آموزشی وزارتخانه ها
۱۳ـ بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت گروههای ورودی مستخدمان مشمول این قانون با در نظر گرفتن ................... تعیین می شود .
الف) مقاطع تحصیلی ب) نوع و حساسیت شغلی و اهمیت وظایف و میزان مسوولیت ها
ج) بر حسب رسته ها و رشته های مختلف تحصیلی * د) همه موارد
۱۴ـ نحوه ی ارتقای گروه مستخدمان با در نظر گرفتن چه عواملی تعیین می گردد ؟
الف) ارزش کار ب) میزان مسوولیت ها ، اهمیت وظایف
ج) سوابق تجربی ، تحصیلات و ارزشیابی شاغلین * د) تمام موارد
۱۵ـ ارتقا به گروه های ۱۲ تا ۱۶ برای دارندگان مدارک لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا به ترتیب چه امتیازاتی را می طلبد ؟
* الف) ۷۰-۹۰-۱۱۵ ب) ۷۵-۹۵-۱۲۰ ج) ۶۰-۷۰-۱۲۰ د) ۶۰-۸۰-۱۱۰
۱۶ـ چه عواملی در تعیین و ارتقای گروه معلمان اثر می گذارد ؟
الف) تدریس تمام وقت ب) گذراندن دوره های کارآموزی ج) تالیف و ترجمه کتاب * د) همه موارد
۱۷ـ کدام گزینه در خصوص عوامل مورد ارزشیابی صحیح نیست ؟
الف) به ازای هر سال خدمت در روستا (۱) امتیاز و خدمت در جبهه هر ماه (۱) امتیاز تعلق می گیرد.
* ب) حداکثر امتیاز تالیف و ترجمه (۲۵) امتیاز است .
ج) تقدیر به مناسبت خدمات آموزشی از طرف وزیر و معاونان وزیر (۴) امتیاز ـ مدیر کل یا معاونان (۳) امتیاز ـ رئیس اداره یا منطقه (۱) امتیاز تعلق می گیرد .
د) دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در زمینه های مربوط به تدریس (۵) امتیاز
۱۸ـ کدام گزینه در خصوص گروههای ورودی مستخدمین صحیح است ؟
الف) دیپلم کامل متوسطه در گروه ۶ ب) فوق دیپلم و لیسانس به ترتیب در گروه ۷ و ۸
ج) فوق لیسانس و دکترا به ترتیب در گروه ۹ و ۱۰ * د) همه موارد
۱۹ـ کدام عوامل در خصوص اعطای رتبه های معلم ارشد ، خبره و عالی صحیح است ؟
الف) کیفیت تدریس ، خلاقیت و نو آوری ب) میزان موفقیت دانش آموزان تحت تعلیم ، تجربه
ج) میزان تلاش در زمینه تربیت اخلاقی دانش آموزان و استفاده از فناوری های جدید * د) همه موارد
۲۰ـ در خصوص میزان و درصد فوق العاده ویژه به معلمان ارشد ، خبره ، عالی به ترتیب کدام گزینه صحیح است ؟
* الف) ۲۰، ۳۵، ۵۰ درصد ب) ۲۰، ۳۰، ۴۰ درصد ج) ۲۰، ۴۰، ۶۰ درصد د) ۲۵، ۵۰، ۶۰ درصد
۲۱ـ کدام گزینه در خصوص فوق العاده ویژه صحیح نیست ؟
* الف) حداکثر افراد مشمول طرح مذکور ۶۵ درصد می باشد .
ب) داشتن پنج سال سابقه رسمی یا پیمانی برای رتبه معلم ارشد و پنج سال فاصله برای دریافت مرحله بالاتر الزامی است .
ج) پرداخت فوق العاده مذکور مشمول بازنشستگی هم می شود .
د) ارزیابی و تعیین فوق العاده شغل توسط هیات های ممیزه صورت می گیرد .
۲۲ـ کدام عبارت در خصوص ساعات کارکنان اداری و آموزشی در وزارت آموزش و پرورش صحیح است ؟
الف) آموزگاران و مربیان امور تربیتی دبستان ۲۸ ساعت در هفته ، متصدیان آموزشگاه یا کارگاه ۳۶ تا ۴۴ ساعت در هفته .
ب) دبیران و مربیان امور تربیتی مدارس راهنمایی و متوسطه و مراکز تربیت معلم ۲۴ ساعت در هفته
ج) هنرآموزان و مربیان طرح کادر ( ۲۴ ساعت ) و مدرسان ۲۰ ساعت در هفته
* د) تمام موارد
۲۳ـ حداقل کمک های نقدی به کارکنان دولت ............. ریال می باشد .
الف) ۴۰۰۰۰۰ ب) ۶۰۰۰۰۰ * ج) ۸۰۰۰۰۰ د) ۹۰۰۰۰۰
۲۴ـ مرخصی های کارکنان آموزش و پرورش ( اعم از اداری و آموزشی ) ........... نوع می باشد .
الف) ۵ * ب) ۷ ج) ۸ د) ۱۱
۲۵ـ مرخصی اضطراری ..................
الف) در صورتی که مستخدم بیمار شود . * ب) در مواردی نظیر ازدواج و غیره ( حداکثر سه روز )
ج)همان مرخصی بدون حقوق است . د) برای زایمان های نوبت اول ، دوم ، سوم ( ۴ ماه )
۲۶ـ برای اولین بار سازمان بازنشستگی در کدام وزارتخانه و تحت چه عنوانی مطرح شد ؟
* الف) دارایی ـ تقاعد ب) آموزش و پرورش ـ بازنشستگان ج) نفت ـ تقاعد د) صندوق بازنشستگی ـ تقاعد
۲۷ـ امور رفاهی و درمانی کارکنان فرهنگی بر عهده ....................... است .
الف) اداره کل تعاون ب) اداره امور مالی ج) اداره تدارکات و خدمات * د) اداره کل تعاون و تامین اجتماعی
۲۸ـ کدام گروه از افراد زیر سه برابر فوق العاده شغل دریافت می دارند ؟
الف) بازنشستگان ب) افرادی که بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دارند.
* ج) بازنشستگانی که از درخواست بازنشستگی خود انصراف داده و به ادامه خدمت مشغولند .
د) افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و بیش از ۳۰ سال سابقه دارند .
۲۹ـ وظیفه قانون رسیدگی به تخلفات اداری چیست ؟
الف) رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه مربوطه ب) رسیدگی به شکایات کارکنان از دستگاه مربوطه
ج) رسیدگی به تخلفات اداری هر یک از کارکنان در دستگاه مربوطه * د) همه موارد
۳۰ـ کدام گزینه صحیح است ؟
الف) برابر قانون مستخدم هر ماه ۵/۲۲ درصد ( ۹ دصد کارمند + ۵/۱۳ درصد دولت ) از حقوق و مزایای مستمر خود را به صندوق بازنشستگی پرداخت می کند
ب) کارکنان زن با ۲۰ سال سابقه و کارکنان مرد با دست کم ۳۰ سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند
ج) طبق ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری هر کارمندی که بیش از ۶۵ سال سن داشته باشند باید بازنشسته شود
* د) تمام موارد
۳۱ـ کدام گزینه در خصوص قانون تامین مسکن فرهنگیان صحیح است ؟
الف) دولت موظف است در جاهایی که امکان واگذاری زمین و مسکن وجود دارد چهل درصد اراضی و مجتمع های احداثی وزارت مسکن را با اولویت به افراد واجد شرایط واگذار نماید .
ب) دریافت زمین یا مسکن شامل افراد بازنشسته هم می شود ( به شرط نداشتن زمین و مسکن)
ج) دولت موظف است مصالح ساختمانی و لوازم تاسیساتی را تا ۷۵ متر مربع زیر بنا با قیمت ثبت شده و با رعایت اولویت در اختیار مشمولان این قانون قرار دهد .
* د) همه موارد
۳۲ـ بودجه استانی ( جاری ، عمرانی ) آموزش و پرورش چگونه تعیین می شود ؟
الف) اداره کل آموزش و پرورش استان ب) دفتر سازمان برنامه و بودجه استان ج) دفتر بودجه و تامین منابع استانی * د) الف و ب
۳۳ـ با تصویب کدام لایحه زمینه برای رفع مشکل حقوقی و رفاهی کارکنان آموزش وپرورش فراهم شده است ؟
الف) دفتر بودجه و تامین ب) قانون تامین مسکن فرهنگیان * ج) قانون پرداخت نظام هماهنگ د) مدیریت خدمات کشوری
۳۴ - حداقل امتیاز لازم برای برای تخصیص به گروه های ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ جهت دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس کدام است ؟
الف ) ۵۰ ب ) ۶۰ * ب ) ۷۰ د ) ۹۰
۳۵ - به محول شدن وظیفه ای موقت به مستخدم ، غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی وی وجود دارد ، چه گفته می شود ؟
الف ) انتقال ب ) گروه شغلی ج ) ارتقای گروه * د ) ماموریت
۳۶ - شرایط بازنشستگی برای کارکنان زن در وزارت آموزش و پرورش کدام است ؟ * الف ) حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی ب ) حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی ج ) حداقل ۲۵ سال سابقه و لااقل ۵۰ سال سن د ) حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت و حداقل ۵۰ سال سن
۳۷ - طبق مقررات ، هر مستخدم رسمی دولت در بدو استخدام تا چه مدتی بایستی به صورت آزمایشی خدمت کند ؟
الف ) از شش ماه تا یک سال * ب ) از شش ماه تا دو سال ج ) از یک سال تا ۱۸ ماه د ) از یک سال تا ۵ / ۲ سال
۳۸ - مدت مرخصی زایمان در کدام نوبت از بقیه بیش تر است ؟
الف ) نوبت اول ب ) نوبت دوم ج ) نوبت سوم * د ) هیچکدام
۳۹ - کارکنان دولت در موارد اضطراری حداکثر تا چند روز می توانند از مرخصی اضطراری استفاده کنند ؟
الف ) یک روز * ب ) سه روز ج ) پنج روز د ) هفت روز
۴۰ - برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس کدام گروه ها جزو گروه های ممتاز به حساب می آیند ؟
الف ) گروه های ۱۴ و ۱۵ ب ) گروه ۱۵ * ج ) گروه های ۱۲ الی ۱۴ د ) گروه های ۱۳ و ۱۴
۴۱ – گروه های ورودی دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس به ترتیب زیر می باشد :
الف ) ۵ ، ۶ و ۷ * ب ) ۶ ، ۷ و ۸ ج ) ۴ ، ۵ و ۶ د ) ۶ ، ۷ و ۹
۴۲ – حداقل سابقه خدمت جهت بهره مندی از فوق العاده ویژه ، چند سال می باشد ؟
الف ) ۲ سال ب ) ۳ سال ج ) ۴ سال * د ) ۵ سال
۲۸ - کدام یک از انواع مرخص های زیر از لحاظ بازنشستگی جزء سوابق خدمت محسوب نمی گردد ؟
الف )زایمان * ب ) بدون حقوق ج ) اضطراری د ) استعلاجی

فصل چهاردهم : تحقیقات در وزارت آموزش و پرورش

۱ـ هدف شورای تحقیقات چیست و ریاست آن بر عهده چه کسی است ؟
* الف) نظام دادن به امور پژوهشی ـ وزیر آموزش و پرورش ب) نظامدادن به امور پژوهشی ـ مدیر کل شورای تحقیقات
ج) بررسی طرح تحقیقاتی ـ وزیر آموزش و پرورش د) طرح و تصویب طرح های تحقیقاتی ـ یکی از اساتید دانشگاه
۲ـ کدام گزینه در خصوص شورای تحقیقات استان ها ، صحیح است ؟
الف) اعضای شورا مرکب از مدیر کل ، چند تا از معاونان و چند صاحب دانشگاهی و محقق تاسیس شد .
ب) تعیین عناوین پژوهشی ، گسترش فرهنگ پژوهش و دانش افزایی محققان
ج) بررسی طرح های تحقیقاتی استان بر اساس ضوابط مصوب و تصویب طرح ها
* د) همه موارد
۳ـ هدف از تاسیس پژوهشکده تعلیم و تربیت ؟
* الف) انجام پژوهش های علمی در مسایل آموزش و پرورش و سایر فعالیت های زیر بنایی
ب) پژوهش در زمینه مسایل گوناگون آموزش و پرورش و دستاوردها و تجربه های سایر کشورها
ج) گردآوری اسناد ، آمار واطلاعات مربوط به آموزش و پرورش ، ارایه وانتشار پژوهش های انجام شده
د) همکاری با موسسه های صلاحیت دار داخلی و خارجی ، اتخاذ تدابیر لازم برای کاربست یافته های پژوهشی
۴ـ کدام گزینه در خصوص تشکیلات پژوهشکده تعلیم و تربیت صحیح است ؟
الف) در راس پژوهشکده رئیسی قرار دارد که از میان اعضای هیات علمی انتخاب و توسط وزیر آموزش و پرورش ـ پس از تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ـ منصوب می گردد .
ب) پژوهشکده یک هیات امنا دارد که ریاست آن با وزیر آموزش و پرورش است .
ج) زیر نظر رئیس پژوهشکده ، دو معاون پژوهشی و پشتیبانی و برنامه ریزی پژوهشی فعالیت می کنند .
* د) همه موارد
۵ ـ کدام گزینه غلط است ؟
الف) شورای پژوهشی ترکیبی است از رئیس پژوهشکده ، معاون پژوهشی و ۳ تا ۷ نفر از اعضای هیات علمی .
* ب) در پژوهشکده تعلیم و تربیت ۱۲ گروه پژوهشی فعالیت دارند .
ج) فصلنامه تعلیم و تربیت و پژوهشنامه آموزشی از نشریات مهم پژوهشکده می باشند .
د) در پژوهشکده تعلیم و تربیت مرکز ملی مطالعه بین المللی ارزشیابی علوم و ریاضی ( تمیز ۲۰۰۳ ) و مرکز ملی مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن ( پرلز ۲۰۰۶ ) فعالیت دارند ) .

فصل پانزدهم : آموزش عالی در ایران

۱ـ در چه سالی امور آموزش عالی از آموزش و پرورش جدا و به وزارت علوم و آموزش عالی واگذار گردید ؟
الف) ۱۳۴۴ *ب) ۱۳۴۶ ج) ۱۳۴۸ د) ۱۳۵۰
۲ـ کدام گزینه در خصوص تغییر اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی صحیح است ؟
الف) عدم انسجام ، هماهنگی و ثبات در سیاست های علمی کشور
ب) خلا مدیریت کلان و ستادی در نظام پژوهش و فناوری در برنامه های کلان توسعه ملی .
ج) ناکارآمدی و عدم پاسخ گویی ساختارهای موجود علمی ،فنی و تحقیقاتی به نیازهای توسعه ای کشور .
*د) همه موارد
۳ـ یکی از شوراهایی که تصمیمات و مصوبات آن در وزارت خانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، فرهنگ و ارشاد اسلامی تاثیر داشته .......................... می باشد .
الف) شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی * ب) شورای عالی انقلاب فرهنگی ج) مجلس شورای اسلامی د) شورای عالی آموزش و پرورش
۴ـ کدام یک از اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی صحیح نیست؟
الف) گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی .
ب) تحول دانشگاه ها و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی ... جهت تربیت متخصصان متعهد و اسلام شناس
ج) تعمیم سواد و بسط روح تفکر و علم آموزی ، حفظ و احیا و معرفی آثار ملی و اسلامی و نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی .
* د) تدوین و تصویب سیاست های اساسی تبلیغات کشور
۵ـ کدام سازمان در جهت رفع نیازهای دانشگاه های کشور در زمینه تالیف و انتشار کتاب ها و مآخذ درسی نقش دارد ؟
الف) یونسکو ب) انتشارات دانشگاه تهران * ج) سمت د) انتشارات شورای عالی انقلاب فرهنگی
۶ – اداره امور نمایندگی ثابت ایران در یونسکو از وظایف کدام وزارتخانه می باشد ؟
الف ) وزارت امورخارجه ب ) وزارت آموزش و پرورش * ب ) وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ج ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۷ - یونسکو چه سازمانی است ؟
الف ) علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ب ) علمی ، اقتصادی ، فرهنگی * ج )فرهنگی ، تربیتی ، علمی د ) فرهنگی ، سیاسی ، علمی
۸ - برنامه ریزی و نظارت بر گزینش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از وظایف ......... می باشد. الف) معاون پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش ب) وزارت آموزش و پرورش * ج) وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری د) وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

ضمایم

۱ـ اولین قانون مصوب در خصوص آموزش و پرورش ایران کدام است ؟
* الف) اصول متمم قانون اساسی مشروطیت ناظر بر وزارت آموزش و پرورش ب) قانون اداری وزارت معارف ج) قانون اساسی معارف د) قانون شورای عالی معارف
۲ـ طبق کدام اصل از قانون اساسی دولت موظف است در مناطقی که پیروان دیگر مذاهب اسلامی سکونت دارند ، تبلیغات دینی آنان مطابق فقه مذهب آنان باشد
الف) اصل ۱۱ * ب) اصل ۱۲ ج) اصل ۱۳ د) اصل ۱۴
۳ـ ................ عبارت است از آموزش هایی که فرد را برای طی مدارج عالیه آماده می سازد .
الف) آموزش عمومی ب) آموزش علمی ـ عملی * ج) آموزش علمی د) آموزش فنی و حرفه ای
۴ـ شورای عالی آموزش و پرورش در چه سالی تصویب شد ؟
الف) ۱۳۵۰ ب) ۱۳۵۳ ج) ۱۳۵۵ * د) ۱۳۵۸
۵ـ مرجع تشخیص دستگاه هایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند کدام یک می باشد ؟
الف) وزارت آموزش و پرورش ب) سازمان مدیریت و برنامه ریزی * ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی آموزش وپرورش
۶ـ متعهدان به خدمت مکلفند پس از فراغت از تحصیل به میزان ............... برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از .............. سال نخواهد بود . در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می کند ، خدمت نمایند .
الف) ۴-۷ * ب) ۲-۵ ج) ۳-۵ د) ۳-۷
۷ـ تسلیم گواهی نامه یا ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی به متعهدان به خدمت در چه صورت خواهد بود ؟
الف) قبل از انجام یا لغو تعهد * ب) ادامه تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش
ج) به صورت حضوری به فرد داوطلب داده می شود د) همه موارد
۸ـ حداکثر گروهی که مستخدمان می تواند احراز نمایند گروه ................... می باشند .
الف) گروه ۱۵ * ب) گروه ۲۰ ج) گروه ۱۴ د) گروه ۱۷
۹ـ کدام عبارت در خصوص مبنای گروه های ورودی مستخدمین صحیح است ؟
الف) مقاطع تحصیلی ب) نوع و حساسیت شغل ج) بر حسب رشته ها و رسته های مختلف شغلی * د) همه موارد صحیح است
۱۰ـ مبنای تغییر ضریب حقوق مستخدمین و اصلاحات آن ................. می باشد .
الف) افزایش درآمد خالص ب) افزایش درآمدهای ناخالص * ج) شاخص هزینه زندگی د) افزایش تولید و صادرات
۱۱ـ کدام گزینه صحیح است ؟
* الف) ( ضریب افزایش سنواتی + ۱ ) حقوق سال قبل = حقوق هر سال ب) ( ضریب افزایش سنواتی + ۲ ) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ج) ( ضریب افزایش سنواتی + ۳ ) حقوق سال قبل = حقوق هر سال د) ( ضریب افزایش سنواتی + ۴ ) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
۱۲ـ کدام عامل در ارتقای گروه مستخدمین تاثیر گذار است ؟
الف) ارزش کار ب) میزان مسوولیت ها ، اهمیت وظایف ج) سوابق تجربی ، تحصیلات و ارزشیابی شاغلان * د) همه موارد صحیح است
۱۳ـ فوق العاده کارانه به کدام گروه تعلق می گیرد ؟
الف) به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است . ب) شاغلان مربوط که بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می کنند .
ج) شاغلان در پست های مدیریت * د) الف و ب
۱۴ـ دولت در چه مواردی می تواند یک الی دو گروه تشویقی ، علاوه بر گروه استحقاقی به مستخدمین اعطا نماید ؟
الف) آزادگان ، جانبازان و رزمندگانی که شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه خدمت نموده اند .
ب) مدیران و مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده اند . * ج) الف و ب
د) به مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت رسیده اند .
۱۵ـ کدام عبارت صحیح است ؟
الف) به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته دارای همسر دانم ماهیانه معادل پنجاه درصد حقوق مبنا کمک هزینه عائله مندی دریافت می دارند .
ب) به مستخدمین فوق که دارای فرزند تا بیست ساله هستند به ازای هر فرزند ( حداکثر تا سه فرزند ) ماهیانه معادل ده درصد حقوق مبنا ، کمک هزینه اولا د دریافت می دارند .
ج) حداکثر سن برای اولاد ذکور به شرط ادامه تحصیل ۲۵ سال و برای اولاد اناث تا زمان ازدواج خواهد بود .
* د) تمام موارد
۱۶ـ هدف تشکیل قانون شوراها :
الف) تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش
ب) بهره گیری از کلیه منابع و امکانات ، جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی
ج) تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش
* د) تمام موارد صحیح است
۱۷ـ دبیر و مسوول تعیین دستور جلسات شورا ( شورای استان ) بر عهده ی چه کسی است ؟
الف) استاندار * ب) مدیر کل سازمان ج) رئیس سازمان برنامه و بودجه استان د) معاون پرورشی سازمان
۱۸ـ کدام عبارت جزء وظایف شورا نیست ؟
الف) تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی هر منطقه
ب) توزیع اعتبارات دولتی تخصیص یافته
ج) تشویق و ترغیب متمکنین و صاحبان صنایع و اصناف به احداث و اهدای مدارس
* د) انجام وظایف خارج از چهارچوب وظایفی که شورای عالی آموز ش و پرورش تعیین نموده است .
۱۹ ـ منابع اخذ بودجه اختصاص یافته به مدارس :
الف) اعتبارات دولتی ( به صورت سرانه ) ب) کمک های مردمی
ج) وجوه حاصله از ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه * د) همه موارد
۲۰ـ در خصوص منابع مالی شوراهای مناطق ( هزینه های جاری و عمرانی ) کدام مورد صحیح نیست ؟
الف) سهم دولت ( بر اساس تعداد دانش آموزان )
* ب) سه درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه ها ، در استان
ج) پنج درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی ، تفکیک زمین ها .
د) هدایا و کمک های مردمی نهادهای دولتی به علاوه ، فروش ساختمان ها و زمین های بلا استفاده ی آموزش و پرورش
۲۱ـ کدام مقام حق انحلال شورای شهرستان با منطقه را دارد ؟
الف) انحلال شورای شهرستان یا منطقه به پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش و اطلاع شورای استان با تصویب وزیر می باشد .
ب) انحلال شورای استان به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش صورت می گیرد .
چ) انحلال شورای شهرستان و استان توسط وزیر آموزش و پروش صورت می گیرد .
* د) الف و ب
۲۲ـ کدام گزینه در خصوص شرایط اختصاصی مدیران دوره ی ابتدایی و آمادگی صحیح است ؟
الف) داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر یا حداقل سه سال سابقه آموزشی یا تربیتی
ب) داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا حداقل ۵ سال سابقه آموزشی یا تربیتی
ج) داشتن مدرک تحصیلی دیپلم یا حداقل ۷ سال سابقه آموزشی یاتربیتی
* د) همه موارد صحیح است
۲۳ـ در چه صورت از نیروهای فوق دیپلم واجد شرایط عمومی جهت تصدی مدیریت ( متوسطه ) استفاده می شود ؟
الف) در مناطق محروم با پیشنهاد رئیس منطقه با ذکر دلایل توجیهی ب) تایید رئیس سازمان آموزش و پرورش ج) فقط مجوز سازمان لازم است * د) الف و ب
۲۴ـ کدام گزینه صحیح نیست ؟
الف) مدیران مدارس شاهد و ایثارگر باید واجد کلیه شرایط عمومی و اختصاصی مدیران آموزش و پرورش باشد .
ب ) معاونان مدارس در تمام دوره های تحصیلی باید واجد شرایط عمومی مدیران آموزش و پرورش باشند .
ج) عزل مدیران مجاز نیست مگر اینکه ناتوانی و عدم صلاحیت آنان با دلایل مستند به تایید رئیس سازمان آموزش و پرورش استان برسد.
* د) یکی از شرایط انتخاب معاونان رئیس سازمان داشتن حداقل ۳۰ سال تمام است .
۲۵ـ کدام عبارت در خصوص وظایف انجمن اولیا و مربیان صحیح است ؟
الف) تفکر ، تلاش ، یاری و همکاری در جهت بهبود و پیشبرد هر چه بهتر امر آموزش و پرورش
ب) ایجاد و تحکیم پیوندهای انسانی ، عاطفی ، اخلاقی و اجتماعی بین اولیای دانش آموزان و مربیان مدرسه
ج) بهره گیری هر چه بیشتر از روحیه تعاون اولیای دانش آموزان و دیگر افراد خیر در جهت تدارک و تکمیل امکانات آموزشی مدرسه
* د) ارایه پیشنهادها و طرح های مفید به مدیر به مدرسه و اداره آموزش و پرورش برای بهبود تعلیم و تربیت دانش آموزان
۲۶ـ کدام یک جزء شورای مالی مدرسه می باشند ؟
الف) مدیر مدرسه به عنوان رئیس شورای مالی و رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه ب ) نماینده منتخب معلمان و مربی یا نماینده مربی پرورشی
ج) مسوول امور مالی انجمن اولیا و مربیان مدرسه * د) تمام موارد صحیح است .
۲۷ـ تراز مالی مدرسه در .................... ماه تنظیم و با امضای کلیه ......... مدرسه به اداره آموزش و پرورش منطقه تسلیم می گردد .
الف) شهریور ـ اعضای انجمن اولیا و مربیان ب) خرداد ـ مستخدمین * ج) شهریور ـ اعضای شورای مالی د) تیر ـ اعضای شورای معلمین
۲۸ ـ کدام عبارت در خصوص شرایط عضویت اولیا در انجمن اولیا و مربیان مدرسه صحیح نیست ؟
الف) اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ب) داشتن اوقات فراغت و توانایی برای انجام وظایف محوله
* ج) داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم د) پدر و مادر دانش آموز در همان مدرسه باشند .
۲۹ـ ابطال انتخابات و انحلال انجمن ها از اختیارات چه کسی است ؟
الف) مدیر مدرسه ب) مدیر آموزش و پرورش * ج) رئیس سازمان یا دفتر مرکزی د) وزیر آموزش و پرورش
۳۰ـ کدام عبارت در خصوص موسس یا موسسین مدارس غیر انتفاعی صحیح نیست ؟
الف) داشتن حسن شهرت ب) تابعیت جمهوری اسلامی ایران ج) تاهل و داشتن ۳۰ سال سن * د) داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل ( حوزوی ) آن
۳۱ـ چند درصد از پذیرش مدارس غیر انتفاعی به دانش آموزان محل اختصاص دارد ؟
الف) ۳۰ ب) ۴۰ * ج) ۵۰ د) ۶۰
۳۲ـ تاسیس مدارس غیر انتفاعی مختص کدام دوره است ؟
الف) همه دوره ها ب) همه دوره ها به استثنای کودکستان
ج) فقط دوره های راهنمایی ، متوسطه نظری * د) همه دوره ها به اضافه آموزشگاه های کنکور و کلاس های تقویتی
۳۳ـ کدام گزینه صحیح نیست ؟
الف) حداقل مساحت لازم برای ایجاد یک مدرسه روستایی یا شهری بدون توجه به حداقل تعداد دانش آموزان ، ۱۰۰۰ متر مربع می باشد .
ب) اتاق خدمات بهداشتی و کمک های اولیه باید ۹ متر مربع مساحت داشته باشد .
* ج) فاصله تخته تا اولین ردیف دانش آموزان از ۵/۳ متر کمتر نباشد .
د) درجه حرارت مناسب کلاس بین ۱۸ تا ۲۱ سانتی گراد و میزان رطوبت نباید کمتر از ۳۰ درصد باشد .
۳۴ـ کدام عبارت در خصوص بهداشت محیط مدارس صحیح است ؟
الف) برای ۷۵ نفر یک واحد آبخوری و ارتفاع آن بین ۷۵ الی ۱۰۰ سانتی متر باشد .
ب) دستشویی ها باید در ارتفاع ۶۰ تا ۷۵ سانتی متر از زمین نصب گردد .
ج) برای هر دانش آموز ۵/۱ متر مربع سطح در نظر گرفته شود .
* د) همه موارد
۳۵ـ کدام عبارت در خصوص آیین نامه نحوه تاسیس انجمن های علمی و آموزشی معلمان صحیح نیست ؟
* الف) بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پروش ، شورای عالی آموزش و پرورش آن را تصویب کرد .
ب) متقاضیان تاسیس نباید کمتر از ۳ نفر باشد .
ج) تعیین حوزه جغرافیایی محل فعالیت
د) تهیه و تدوین اساسنامه شیوه نامه های اجرایی
۳۶ـ رئیس هیات امنای سازمان دانش آموزی :
الف) رئیس شورای انقلاب فرهنگی * ب) وزیر آموزش و پرورش ج) رئیس جمهور د) معاون رئیس جمهور
۳۷ـ تهیه و انتشار سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پروش توسط چه کسانی و در کجا تصویب شد ؟
* الف) برنامه ریزان ، متخصصان و کارشناسان آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت
ب) اعضای شورای عالی آموزش و پرورش ـ تهران
ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ دبیرخانه شورا
د) متخصصان و کارشناسان ـ مجلس شورای اسلامی
۳۸ـ چشم انداز بیست ساله آموزش و پرورش و سیاست کلی برنامه چهارم توسعه در .......... تهیه و اعلام گردید .
الف) شورای عالی انقلاب فرهنگی * ب) شورای عالی آموزش و پرورش
ج) سند توسعه آموزش و پرورش و در دفتر طرح و برنامه وزارت آموزش و پرورش د) مجلس شورای اسلامی
۳۹ـ تا سال ۱۳۸۰ ، .......... قانون و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ ....... قانون تصویب و ابلاغ شده است .
* الف) ۱۹۴ ـ ۷ ب) ۱۵۴ ـ ۷ ج) ۱۶۴ ـ ۸ د) ۱۹۰ ـ ۹
۴۰ـ جدیدترین معاونت ها :
الف) معاونت امور پرورشی ب) آموزش عمومی * ج) پرورشی و تربیت بدنی د) معاونت پشتیبانی
۴۱ـ به منظور گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعدادها ، رشد و تقویت بنیه علمی و خلاقیت دانش آموزان .............. تاسیس شد .
* الف) پژوهش سرای دانش آموزی ب) معاونت پرورشی و پژوهشی ج) پژوهشکده تعلیم و تربیت د) شوراهای دانش آموزی
۴۲ـ فصلنامه های تعلیم و تربیت ، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی ، پژوهش خانواده و ماهنامه پژوهش نامه آموزشی و نیز انتشار کتاب های مختلف از فعالیت های ............................ می باشد .
* الف) پژوهشکده تعلیم و تربیت ب) پژوهشکده اولیا و مربیان
ج) دانشگاه شهید رجایی د) پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات آموزش و پرورش
۴۳ – کدام یک از افراد زیر عضو شورای مالی مدرسه نیست ؟
الف ) مدیر مدرسه ب ) رییس انجمن اولیا و مربیان ج ) نماینده معلمان * د ) مربی امورتربیتی
۴۴ – یکی از شرایط اختصاصی جهت انتصاب مدیران دوره ابتدایی و آمادگی داشتن مدرک تحصیلی ...... می باشد .
الف )دیپلم با ۳ سال تجربه ب ) فوق دیپلم با ۲ سال تجربه * ج ) لیسانس با حداقل ۱ سال تجربه د ) سیکل با ۵ سال تجربه
۴۵ – متعهدین خدمت مکلفند پس از فراغت از تحصیل به چه میزان در آموزش و پرورش خدمت کنند ؟
الف ) یک برابر مدت تحصیل ب ) ۵ / ۱ برابر مدت تحصیل * ج ) دو برابر مدت تحصیل د ) چهار سال
۴۶ – در مدارسی که عده ی دانش آموزان آن ها کمتر از ۳۰۰ نفر باشد ، عده ی اولیای عضو انجمن اولیا و مربیان چند نفر می باشد ؟
* الف ) چهار نفر اصلی و سه نفر علی البدل ب ) سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل ج ) چهار نفر اصلی و دو نفر علی البدل ج ) سه نفر اصلی و سه نفر علی البدل
۴۷ - حداکثر سن فرزندان برای استفاده از کمک هزینه اولاد چند سال می باشد ؟
الف ) کمتر از ۲۰ سال ب ) ۲۰ سال تمام ج ) ۱۸ سال تمام * د ) ۲۵ سال تمام
۴۸ – معلمان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم با حداقل چند سال سابقه آموزشی یا تربیتی می توانند مدیر دبستان شوند ؟
الف ) سه سال ب ) چهار سال * ج ) پنج سال د ) شش سال
۴۹ – جلسات عمومی اولیای دانش آموزان حداقل هر چند وقت یک بار تشکیل می شوند ؟
الف ) یک ماه ب ) دو ماه ج ) چهار ماه * د ) سه ماه
۵۰ – منظور از غیر انتفاعی بودن مدارس آن است که درآمد حاصله صرفا ، صرف ...... و ...... مدارس گردد.
* الف ) هزینه های جاری – توسعه آتی ب ) هزینه های جاری – هزینه های موسس ج ) هزینه های موسس – هزینه های مدرسه د ) هزینه های مدرسه – هزینه های مدیر
۵۱ – با توجه به ماده ۴ فصل سوم قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۶ تقدم تزکیه بر تعلیم چگونه است ؟
* الف ) رتبی ب ) زمانی ج ) ماهوی د ) عینی
۵۲ - مدیران آموزش و پرورش مناطق آموزشی کشور چگونه منصوب می گردند ؟ الف) توسط وزیر آموزش و پرورش ب) توسط معاون وزیر * ج) توسط رئیس سازمان آموزش و پرورش د) توسط شورای آموزش و پرورش شهرستان
۵۳ - ریاست انجمن اولیاء و مربیان به عهده .................. می باشد. الف) وزیر آموزش و پرورش * ب) قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ج) معاونت پرورشی د) معاونت مشارکتهای مردمی
حسین استرون


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری مهرسایت تجارت نیوزروزنامه ایرانسایت اقتصادنیوزسایت ورزش سهخبرگزاری اسپوتنیکسایت الفروزنامه ابتکارخبرگزاری تسنیمخبرگزاری ایلنا