دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

میرمحتشم علی‌‌خان حشمت بدخشانی


جنسیت: مرد
نام پدر: میرعبدالباقی
تولد و وفات: ( ... - ۱۱۶۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اصل وی از بدخشان بود. در شاه‌جهان آباد متولد شد و همان‌‌جا نشو و نما یافت. میرمحتشم از شاگردان افضل ثابت و شیخ‌‌عبدالرضا متین و خان‌‌آرزو و دیگر فصحای زمانه بود. "دیوان" اشعار وی قریب به هفت‌‌هزار بیت است.
منبع : مطالب ارسالی