چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

نسیم


نسیم
ایمان دانشی است در دل، ورای دسترس دلیل و برهان.
خداوند در درون هر یک از ما رسولی قرار داده است تا ما را به راه روشن هدایت کند. با وجود این، بسیاری هنوز در بیرون از خود به دنبال زندگی می گردند، غافل از آن که زندگی در درون آنهاست.

عاشقانه ها-جبران خلیل جبران
منبع : روزنامه کیهان