دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

هنری موری مرد شخصیت‌شناسی


هنری موری مرد شخصیت‌شناسی
هنری موری در سال ۱۸۹۳ در خانواده‌ای ثروتمند كه ساكن شهر نیویورك سیتی بودند، به دنیا آمد. اصل مهم در كار موری، وابستگی فرآیندهای روان شناختی به فرآیندهای فیزیولوژیكی است. ۳ بخش اساسی شخصیت به نظر موری عبارتند از «نهاد»، «فرا من» و «من». موری نیازهای انسانی را به دو بخش تقسیم می‌كند.
یكی نیازهای اولیه یا احشایی زاد كه شامل فرآیند درونی بدن است و دیگری نیازهای ثانویه یا روان زاد كه به ارضای روانی و عاطفی مرتبط است. به نظر موری هدف نهایی در زندگی كاهش دادن تنش است. اگر چه ما دارای مقداری اراده آزاد هستیم اما مقدار زیادی از شخصیت به وسیله نیازها و محیط تعیین می‌شود. موری و كرستیا مورگان بر اساس مفهوم فرافكنی فرویدی، آزمون اندریافت موضوع (TAT) را مطرح كردند. موری در دوران زندگیش تاثیری عظیم و ماندنی بر مطالعه شخصیت داشته است. در سال‌هایی كه هنری موری به عنوان مرد بزرگ شخصیت شناسی مطرح بود دیگر نتوانست زمان سپری شده عمرش را متوقف كند و در سال ۱۹۸۸ به تاریخ روان‌شناسی پیوند خورد.
منبع : روزنامه تهران امروز