دوشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۱ / 6 February, 2023
مجله ویستا

چگونگی تقدیم دادخواست در امور مدنی


چگونگی تقدیم دادخواست در امور مدنی
اصولاً شروع به رسیدگی در دعاوی مدنی در دادگاه عمومی مستلزم تقدیم دادخواست است که در پایان همین مبحث نمونه ای از آن آمده است. هنگام تقدیم دادخواست به دادگاه توجه به نکات زیر و رعایت آنها موجب سرعت در رسیدگی و احقاق حق و دسترسی آسان به عدالت خواهد شد:
۱) دادخواست باید به دفتر دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد و اگر در نقاطی دادگاه دارای شعب متعدد بود مانند این که در یک دادگستری یک شهرستان پنج شعبه دادگاه عمومی مستقر باشد، در این حالت دادخواست به دفتر شعبه اول داده خواهد شد.
۲) منظور از دادگاه صالح دادگاهی است که قانوناً شایستگی و صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد تشخیص این امر برای مردم عادی و حتی حقوقدانان در پاره ای از موارد مشکل است از این رو بهتر است قبل از تقدیم دادخواست در این خصوص با اهل فن مشورت به عمل آید ولی طبق یک قاعده عمومی در دعاوی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه محلی است که خوانده یعنی طرف مقابل دعوی در حوزه آن دادگاه اقامت دارد.
۳) پس از تقدیم دادخواست مدیر دفتر دادگاه باید فوراً آن را ثبت و رسیدی که در آن نام خواهان،خوانده، تاریخ تسلیم دادخواست (روز، ماه، سال) آمده با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم دادخواست را بیاورد.
۴) تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه ، تاریخ اقامه دعوی به حساب می آید.
۵) اگر دادگاه دارای شعبه های مختلف باشد ، مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون او خواهد رساند.
۶) در فرم دادخواست باید:
الف) نام و نام خانوادگی ، نام پدر، سن و شغل خواهان و نشانی او آورده شود. در مورد نشانی باید توجه داشت که نشانی به نحوی ذکر شود که مأمور ابلاغ قادر به ابلاغ اوراق قضایی به آن نشانی باشد.
ب) نام، نام خانوادگی ، شغل و نشانی خوانده به ترتیب بالا.
پ) آن چه که مورد ادعا است و به اصطلاح خواسته خواهان می باشد برای مثال مطالبه وجه، تخلیه مغازه استیجاری، فسخ معامله، الزام به تنظیم سند رسمی و.‎/‎/ در مورد دعاوی مالی تعیین بهای خواسته ضروری است. برای مثال اگر خواسته خواهان خلع ید از ملکی است باید بهای ملک را هم بیاورد.
ت) تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه به نحوی که مقصود او واضح و روشن باشد.
ث) آن چه خواهان از دادگاه درخواست دارد. (برای مثال هنگام اقامه دعوی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، درخواست دستور موقت جهت منع نقل و انتقال ملک نیز طرح می شود.)
ج) دلایلی که خواهان به موجب آن خود را ذیحق می داند و برای اثبات ادعای خود به آن استناد می کند مانند اسناد، شهادت گواهان، نظر کارشناس، معاینه محل و.‎/‎/
چ) چنان چه خواهان برای اثبات ادعایش به گواهی گواهان استناد می کند باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
ح) امضای دادخواست توسط خواهان در صورت نداشتن امضا، اثر انگشت او.
۷) اگر خوانده دعوی شخص حقوقی باشد برای مثال شرکت سهامی عام.‎/‎/ در ستون خوانده باید نام شرکت آورده شود نه سهامداران شرکت.
۸) چنانچه هر یک از خواهان یا خوانده عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشند باید در دادخواست آورده شود و دلیل این امر نیز ضمیمه پرونده شود.
۹) چنانچه دادخواست به هر دلیلی نقص داشت مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد، از این رو برای دادخواست های ناقص تا قبل از تکمیل آنها وقت دادرسی تعیین نخواهد شد و به اصطلاح دادخواست به جریان نخواهد افتاد.
۱۰) اگر دادرسی با دادخواست ناقص شروع شود هر زمان که دادگاه متوجه این نقص گردید باید جریان دادرسی را متوقف کند و با اشاره به موارد نقص پرونده را جهت تکمیل دادخواست به دفتر دادگاه بفرستد.
۱۱) خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند. رونوشت یا تصویر این مدارک باید خوانا و مطابق با اصل باشد و این امر باید توسط دفتر دادگاه به تأیید برسد. یعنی مطابقت اصل با کپی گواهی شود.
۱۲) اگر سندی به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا کپی گواهی شده آن باید ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید

سایت ورزش سهسایت آفتاب نیوزسایت نامه نیوزسایت دیدارنیوزسایت فراروروزنامه ابتکارسایت اقتصادنیوزخبرگزاری مهرخبرگزاری ایلناسایت عصرایران