چهارشنبه, ۴ خرداد, ۱۴۰۱ / 25 May, 2022
مجله ویستا

بررسی شیوع کم خونی فقر آهن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی زاهدان


بررسی شیوع کم خونی فقر آهن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی زاهدان
● زمینه و هدف:
آنمی یکی از شایع ترین و فراموش شده ترین کمبودهای تغذیه ای در جهان امروزی است. بیش از نیمی از زنان باردار و یک سوم زنان غیر باردار در سنین باروری از آنمی رنج می برند. این مطالعه به منظور تعیین میزان کم خونی فقر آهن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر زاهدان انجام شد.
● روش بررسی:
در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی ۲۸۷ زن باردار از ۵ مرکز بهداشتی ـ درمانی که در ماه نهم بارداری بودند، شرکت داشتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ۱۷ سوالی حاوی مشخصات فردی و اطلاعات مربوط به بارداری بود و هم زمان با آن ۷ ml خون نیز جهت تعیین هموگلوبین وفریتین گرفته شد. یافته ها استخراج شده و برای بررسی روابط بین متغیرها از آمون های آماری مجذور کای و نیز ضریب همبستگی استفاده گردید. سطح معنی داری p<۰.۰۵در نظر گرفته شد.
● نتایج:
نشان داد که ۱۲.۹% زنان مورد مطالعه با شاخص هموگلوبین کمتر از ۱۰.۵ g/dl و ۴۲.۲% آنان با شاخص فریتین کمتر از ۱۲ mg/L، از کم خونی فقر آهن رنج می بردند. همچنین بین میزان فریتین و مصرف آهن در دوران بارداری ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (p=۰.۰۰۱).
● نتیجه گیری:
با توجه به شیوع بالای آنمی فقر آهن در این مطالعه و تاثیر آن در تولد نوزادان کم وزن، زایمان زودرس، مرگ و میر جنین، خونریزی بعد از زایمان و زجر جنین، مراقبت های پیگیرانه و دقیق دوران بارداری، آموزش در این زمینه به مادران باردار و تامین کمبودهای تغذیه ای ضروری است.
علی نویدیان
ابراهیم ابراهیمی طبس
حامد سارانی
مهناز قلجه
فریبا یعقوبی نیا
منبع : پایگاه اطلاعات علمی


همچنین مشاهده کنید

سایت ساعدنیوزروزنامه دنیای اقتصادسایت خبرآنلاینخبرگزاری تسنیمسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناسایت تجارت نیوزسایت تابناکسایت رویداد 24سایت سلام نو