چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی جرم های ریختنی دیرگداز آلومینا، کاربید سیلیسیم، کربن


بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی جرم های ریختنی دیرگداز آلومینا، کاربید سیلیسیم، کربن
در این تحقیق به منظور ساخت و بررسی خواص جرم ریختنی دیرگداز آلومینا ـ کاربید سیلیسیم ـ کربن جهت کاربرد در راهگاه کوره بلند، ابتدا ترکیبی بر پایه اگریگیت های آلومینای ذوبی قهوه ای با توزیع دانه بندی بهینه طراحی شد و خواص فیزیکی و مکانیکی بدنه های خشک شده در دمای ۱۱۰oC و پخت شده در دماهای ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد ارزیابی گردید. سپس تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر خواص فیزیکی، مکانیکی و نیز رفتار خوردگی این نوع دیرگدازها ارزیابی گردید. جهت بررسی خوردگی از دو روش آزمایش بوته (Cup Test) وFinger Test بهره گرفته شد. پس از آزمایش خوردگی جهت مشاهده رفتار خوردگی نمونه ها از تکنیک های مطالعات ریزساختاری (SEM/EDS) و فازی (XRD) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش مقدار کاربید سیلیسیم، میزان خوردگی دیرگدازها افزایش یافته است.
نازیل ابراهیم
علی صابری
علیرضا سوری
محمدعلی شریف
حسین سرپولکی
فرهاد گلستانی فرد
منبع : پایگاه اطلاعات علمی