دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

ملاحیدر عطائی چهرودی شیرازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
از مردم چهرود فارس بود. از ایران به هندوستان رفت و در آنجا به سپاه‌گیری روزگار می‌گذرانید. عطائی خط نستعلیق را خوش می‌نوشت و مدت بیست سال به کتابت روزگار می‌گذرانید. او در برهان‌پور ملازمت‌خان خانان عبدالرحیم‌خان (۹۶۴ - ۱۰۳۶ ق) را اختیار کرد و به مدح او پرداخت. عطائی در سرودن شعر توانا بود. "فرهنگ سخنوران" صاحب عنوان را تحت عطائی چهرودی آورده است.
منبع : مطالب ارسالی