یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

حدیث خانواده


حدیث خانواده
پیامبر صلی ا... علیه وآله:
هرکس فرزندش را ببوسد، خداوند عزوجل برای او ثواب می نویسد و هرکسی او را شاد کند، خداوند روز قیامت او را شاد خواهد کرد و هرکس به او قرآن بیاموزد، پدر و مادرش دعوت می شوند و دو لباس بر آنان پوشیده می شود که از نور آن ها، چهره های بهشتیان نورانی می شود.
منبع: کافی، ج٦، ص٤٩-ح١
منبع : روزنامه خراسان