دوشنبه, ۳ مهر, ۱۴۰۲ / 25 September, 2023
مجله ویستا


روابط شهر و روستا در منطقه سیستان


روابط شهر و روستا در منطقه سیستان
اهمیت وبررسی روابط شهر وروستا به منظور تعادل بخشی در عملکرد وفعالیت های روزمره آنان می باشد، مطالعه وبررسی شهر وروستا تواما ودر ارتباط با یکدیگر ضرورت انکار ناپذیر است.چه در غیر این صورت برمعضلات شهر افزوده می گردد وشهر وروستا به سوی توسعه پیش نمی رود.
باتوجه به نقش مکان مرکزی شهر زابل، وجود ۵مرکز شهری(شهرهای پیرامونی)، دارابودن بیش از ۹۰۰روستاومشکلات طبیعی(خشکسالی)مطالعه ارتباطات بین نقاط شهری ورستایی درمنطقه سیستان بااهمیت می باشد.
وهدف از ارائه تحقیق حاضر بررسی روابط شهر ورستا درمنطقه سیستان می باشد، که با استفاده از روش میدانی، کتابخانه ای، توصیفی وتحلیلی بوده است.
به طور کلی رابطه شهر ورستا در منطقه سیستان یک طرفه بوده است واین باعث مهاجرتهای روستای به مراکز شهری به ویژه شهر زابل شده است واز طرف دیگر شهرهای پیرامونی وروستاهای منطقه به شدت از لحاظ اداری، خدماتی، سیاسی، اقتصادی و.. به شهر زابل وابسته می باشند، واین از هر جهت به زیان منطقه و موجب عدم تعادل در برنامه ریزی وتوسعه در منطقه می شود.
فرضعلی سالاری سردری


همچنین مشاهده کنید

وبگردیسایت عصرایرانسایت انتخابسایت تاپ نازسایت نامه نیوزخبرگزاری صدا و سیماسایت ساعدنیوزسایت تابناکخبرگزاری تسنیمسایت همشهری‌آنلاین