سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

۱۰مرداد ۱۳۸۶ــ ۱ اوت ــ بازی های المپیک سال ۱۹۳۶ در برلن


۱۰مرداد ۱۳۸۶ــ  ۱ اوت ــ بازی های المپیک سال ۱۹۳۶ در برلن
هشتمین دور تازه بازیهای المپیك در این روز در سال ۱۹۳۶ در شهر برلن آغاز شد. برای انجام این دور مسابقه ها كه در آن ورزشكارانی از ۵۲ ملت شركت كرده بودند بزرگترین استادیوم آن زمان جهان ساخته شده بود. این استادیوم در طول دو سال آماده شده بود. هیتلر در مراسم آغاز این مسابقه ها شركت كرده بود و ورزشكاران از برابر رژه رفته بودند و ۳ هزار كبوتر پرواز داده شده بود. در مراسم گشایش این بازی ها یكصد هزار تن و عمدتا آلمانی حضور یافته بودند و برای هیتلر سرود خوانده و كف زده بودند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز