جمعه, ۲ اسفند, ۱۳۹۸ / 21 February, 2020

مجله ویستا

بلور


  منوچهر مطیعی تهرانی
کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می‌کند. زن به‌خاطر ظرافت و درخشندگی اش در خواب به صورت بلور و کریستال مجسم می‌شود و مثل بلور وسوسه انگیز است. با این توصیف در خواب های ما کریستال زنی است فتنه انگیز و وسوسه‌گر و زیبا و فریب دهنده ولی باید دید که کریستال را در خواب چگونه و کجا می‌بینیم. اگر در خواب دیدید ظرفی از کریستال دارید با زنی دارای همین خصوصیات روبه رو می‌شوید و چنانچه این ظرف ازدست شما بیفتد و بشکند او را از دست می‌دهید. احتمالا در خواب حس می‌کنید که آن کریستال به شما تعلق دارد و از سال ها پیش صاحب آن بوده‌اید، اگر چنین چیزی در خواب دیدید کریستال همسر شما است و اگر همسر ندارید زنی است که در زندگی مالی و شغلی شما می‌تواند نقش موثر داشته باشد اگر دیدید در اتاقی از کریستال و بلور هستید در مقطعی از زمان وضع ممتاز و خوبی پیدا می‌کنید اما از عدم تجانس بین خودتان و دیگران رنج می‌برید. اگر دختر جوانی ببیند کفشی از کریستال دارد که می‌درخشد و روشن است شوهری می‌کند که از جمیع جهات ممتاز و برجسته است و طبعاً صاحب یک زندگی رویائی خواهد شد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکسایت ورزش سهروزنامه آفتاب یزدروزنامه آرمان ملیروزنامه جام جمخبرگزاری تسنیمسایت مشرقسایت الفروزنامه همدلی