پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

جانا چه واقعست بگو تا چه کرده‌ایم


جانا چه واقعست بگو تا چه کرده‌ایم    با ما چه شد که بد شده‌ای ما چه کرده ایم
آیا چه شد که پهلوی ما جا نمی‌کنی    از ما چه کار سرزده بیجا چه کرده‌ایم
بندد کمر به کشتن ما هر که بنگریم    چون است ما به مردم دنیا چه کرده‌ایم
وحشی به پای دار چو ما را برند خلق    از بهر چیست اینهمه غوغا چه کرده‌ایم


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدبان ایرانسایت دیپلماسی ایرانیسایت ورزش سهروزنامه شرقسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناروزنامه ابتکارخبرگزاری مهرسایت الفسایت انتخاب