شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

نیازی کز هوس خیزد کدامش آبرو باشد


نیازی کز هوس خیزد کدامش آبرو باشد    نیاز بلهوس همچون نماز بی‌وضو باشد
ز مستی آنکه می‌گوید اناالحق کی خبر دارد    که کرسی زیر پا، یا ریسمانش در گلو باشد
نهم در پای جان بندی که تا جاوید نگریزد    از آن کاکل که من دانم گرم یک تار مو باشد
به خون غلتیدم از عشق تو، سد چون من نگرداند    به یک پیمانه آن ساقی کش این می‌در سبو باشد
نه صلحت باعثی‌دارد نه خشمت موجبی ، یارب    چه خواند این طبیعت را کسی وین خو چه خو باشد
بدین بی مهری ظاهر مشو نومید ازو وحشی    چه می‌دانی توشاید در ته خاطر نکو باشد


همچنین مشاهده کنید

سایت آفتاب نیوزخبرگزاری ایرناسایت رویداد 24خبرگزاری فارسسایت دیدارنیوزروزنامه آفتاب یزدسایت ورزش سهسایت اعتماد آنلاینسایت الفسایت رکنا