سه شنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۸ / 19 November, 2019
مجله ویستا

شمعدان


  منوچهر مطیعی تهرانی
شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنائی‌های ما زا آن جا مایه می‌گیرد. مادر ما آن جاست همسر ما آنجا است و فرزند ما آنجا است و بالاخره در آنجا است که آرامش می‌یابیم و آسایش می‌کنیم و تأمین داریم. خانه و خانواده همه این‌ها را می‌تواند به ما ببخشد و در خود جمع داشته باشد و شمعدان در رویا‌های ما اشاره‌ای است و به خانه و خانواده اگر شمعدان مجلل و با‌شکوه باشد خانه و خانواده‌ای خوب و دلخواه خواهیم داشت و نشان آن است که وضع مالی ما بهبود می‌یابد و از جهت همسر و فرزند نیز خیالی آسوده خواهیم داشت و چنانچه شمعدان خرد و حقیر باشد تعبیر خلاف آن است. برخی از معبران نوشته‌اند شمعدان زن است که اگر نقره‌ای با شد خوب است. اگر طلائی باشد آن زن از خانواده‌ای بزرگ بیرون آمده است. اگر گلی باشد روستائی یا فقیر است چرا که ممکن است روستائی فقیر نباشد و فقیر هم روستا‌نشین نشود. آن‌قدر ‌که درباره شمع گفته و نوشته شده معبران درباره شمعدان چیزی مهمی ذکر نکرده‌اند ولی به تجربه ثابت شده که شمعدان جز خانه و خانواده اشاره به چیز دیگری نمی‌تواند باشد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


خبرگزاری مهرسایت تابناکسایت شفقناسایت دیدارنیوزروزنامه سازندگی