یکشنبه, ۳ بهمن, ۱۴۰۰ / 23 January, 2022
مجله ویستا

بتان که اهل تعلق به قید شان بندند


بتان که اهل تعلق به قید شان بندند    غریب سخت دلی چند سست پیوندند
تهیه‌ی سبب گریه‌های چون زهر است    شکر فشانی اینان که در شکر خندند
در این جریده افسوس رنگ معنی نیست    چنین نگاشته مطبوع صورتی چندند
به رود نیل فکندند دیده‌ی پدران    جماعتی که از ایشان بهینه فرزندند
فغان که نغمه سرایان گل نیند آگه    که هست رنگی و بویی بدانچه خرسندند
حقوق خدمت سد ساله لعب اطفال است    به کشوری که در آن کودکان خداوندند
ز شور این نمکینان جز این نیاید کار    که بر جراحت وحشی نمک پراکندند


همچنین مشاهده کنید

سایت تاپ نازسایت شفقناسایت همشهری‌آنلاینسایت رکناسایت فراروروزنامه همشهریروزنامه ایرانسایت مجله شبکهسایت ارانیکوسایت عصرایران