چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

جمالت بر سر خوبی کلاهست


جمالت بر سر خوبی کلاهست    بنامیزد نه رویست آن که ماهست
تویی کز زلف و رخ در عالم حسن    ترا هم نیم شب هم چاشتگاهست
بسا خرمن که آتش در زدی باش    هنوزت آب خوبی زیر کاهست
پی عهدت نیاید جز در آن راه    کز آنجا تا وفا صد ساله راهست
ز عشوت روز عمرم در شب افتاد    وزین غم بر دلم روز سیاهست
پس از چندی صبوری داد باشد    که گویم بوسه‌ای گویی پگاهست
شبی قصد لبت کردم از آن شب    سپاه کین چشمت در سپاهست
به تیر غمزه مژگانت انوری را    بکشتند و برین شهری گواهست
لبت را گو که تدبیر دیت کن    سر زلفت مبر کو بی‌گناهست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش لباس کیلویی با بهترین کیفیت و بهترین قیمت

سایت زومیتسایر منابعروزنامه ابتکارخبرگزاری تسنیمسایت رویداد 24