شنبه, ۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 8 May, 2021
مجله ویستا

سیمرغ


  منوچهر مطیعی تهرانی
سیمان امور دست و پاگیر و گرفتاری است. چنانچه در خواب ببینید که سیمان درست می‌کنید به کاری دست و پاگیر و شلوغ دست می‌زنید که موجب رنج و زحمت می‌شود. کاری که به دقت و سرعت نیاز دارد چه اگر اهمال کنید فرصت را از دست می‌دهید و ندامت خواهید کشید و ملامت خواهید شنید. اگر دیدید دیگری سیمان می‌ریزد و آن سیمان به شما تعلق دارد کسی برای شما خدمتی انجام می‌دهد که به استحکام موقعیت شما می‌انجامد ولی برای او سخت و دشوار است. اگر دیدید کیسه‌های سیمان خریده‌اید مسائلی یکسان اما متعدد شما را مشغول خواهد کرد. سیمان اگر خاکستری باشد همان تعابیر گفته شده را دارد اگر سیاه باشد غم و اندوه می‌آورد و اگر سرخ باشد فرح و شادی با خود دارد و کلاً سیمان چندان بد نیست. سیمرغ مرغی است افسانه‌ای که وجود ندارد لیکن در ادبیات بسیاری از ملت‌ها به‌خصوص کشورهای مشرق زمین زیاد از او نام برده شده و حتی اشکالی برای او قائل شده‌اند که غالباً مشابه و پرجلال است.
دیدن سیمرغ در خواب نیکو است و رویائی میمون و مبارک محسوب می‌شود. اگر در خواب ببینید سیمرغی بر بام خانه شما لانه کرده جاه و جلال و شوکت و مال خواهید یافت و روزگار شما خوبترین چهره را خواهد گرفت و از این بهتر وقتی است که ببینید سیمرغی از هوا بر بام خانه شما فرود آمده یا در خانه شما مامن و ماوا گرفته است. معبران نوشته‌اند سیمرغ ماده زنی است صاحب جمال و جلال که به زندگی بیننده خواب تحولی دلخواه خواهد بخشید. تشخیص مادگی و نرگی سیمرغ در خواب فقط از طریق ذهن ممکن است که حس کنیم این سیمرغ ماده یا نر است. چنانچه بیماری در خواب ببیند شفا خواهد یافت و اگر وامداری این رویا را ببیند ادای دین خواهد کرد. اگر دختری دم‌بخت سیمرغ را در خواب ببیند شوهری دلخواه و نمونه خواهد یافت و اگر زن نازا سیمرغ در خواب ببیند صاحب فرزند خواهد شد و چنانچه پیرزن یا پیرمردی سیمرغ ببیند با نیک‌نامی از دنیا خواهند رفت و رستگار خواهد شد زیرا سیمرغ در خواب افراد سنین بالا نشان رستگاری است و نوشته‌اند که ملائک و کروبیان در قالب سیمرغ در خواب ظاهر می‌شوند. اگر در خواب ببینید که سیمرغ شما را به چنگال گرفت و به آسمان برد خوابی است نیکو که می‌گوید جاه و مقام پیدا می‌کنید ولی اگر شما را از چنگال راها کند خبر از انهدام و نیستی است بعد از یک دوره رفاه و بزرگی. به هر حال دیدن سیمرغ در خواب خوب است به‌خصوص اگر ببیند که سیمرغ در خانه‌اش بچه نهاده پول و مال فراوانی تحصیل خواهید کرد و برخی از معبران نوشته‌اند بیننده این خواب گنج خواهد یافت ولی نیکو نیست اگر ببینید که سیمرغ در خانه شما مرد یا بچه نهاد و بچه و جوجه‌اش مرد.


همچنین مشاهده کنید
سایت همشهری‌آنلاینروزنامه اعتمادسایت فرادیدسایت پارسینهروزنامه همدلیخبرگزاری ایسناروزنامه سازندگیسایت رویداد 24روزنامه شرقخبرگزاری مهر