جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022
مجله ویستا

پیش تو بسی از همه کس خوارترم من


پیش تو بسی از همه کس خوارترم من    زان روی که از جمله گرفتارترم من
روزی که نماند دگری بر سر کویت    دانی که ز اغیار وفادار ترم من
بر بی کسی من نگر و چاره‌ی من کن    زان کز همه کس بی کس و بی‌یارترم من
بیداد کنی پیشه و چون از تو کنم داد    زارم بکشی کز که ستمکار ترم من
وحشی به طبیب من بیچاره که گوید    کامروز ز دیروز بسی زارترم من


همچنین مشاهده کنید


خبرگزاری صدا و سیماسایت مجله شبکهخبرگزاری مهرسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه ایرانروزنامه تعادلسایت اکوایرانوبگردیسایت فرادیدسایت دیدبان ایران