شنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۹ / 28 November, 2020
مجله ویستا

جو


  منوچهر مطیعی تهرانی
جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است. چنانچه در خواب ببینید جو دارید، به هر میزان و مقدار که باشد نیکو است زیرا می‌گوید که نعمت و برکت می‌یابید و خیر به شما می‌رسد. اگر در خواب ببینید که جو کاشته‌اید اما سبز نشده یا تنگ روئیده با مشکلات و شکست رو به رو می‌شوید. اگر در عالم خواب مشاهده کنید که جو کاشته‌اید اما پرندگان از آن می‌خورند و شما می‌خواهید آنها را برانید کاری می‌کنید که مردم درباره شما حرف می‌زنند. گرد شما جمع می‌شوند. ابن سیرین نوشته جو داشتن نشان سلامت است و در نفایس جو فراخی نعمت ذکر گردیده و تذکر داده شده که دیدن دانه‌های جو بر سنبله و ساقه مال و پول و نعمت است که به بیننده خواب می‌رسد. اگر در خواب ببینید که جو را در مزرعه کشت می‌کنید از شخصیتی و از مردی بزرگ به شما سود فراوان می‌رسد و چنانچه ببینید که جو را خرمن می‌کنید از جائی که امید ندارید پولی به شما می‌رسد.


همچنین مشاهده کنید
سایت دیدارنیوزروزنامه ابتکارسایت مجله شبکهسایت تجارت نیوزخبرگزاری مهرسایت اقتصادنیوزسایت خبرآنلاینسایت پارسینهخبرگزاری ایرناسایت انصاف نیوز