سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

جو


  منوچهر مطیعی تهرانی
جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است. چنانچه در خواب ببینید جو دارید، به هر میزان و مقدار که باشد نیکو است زیرا می‌گوید که نعمت و برکت می‌یابید و خیر به شما می‌رسد. اگر در خواب ببینید که جو کاشته‌اید اما سبز نشده یا تنگ روئیده با مشکلات و شکست رو به رو می‌شوید. اگر در عالم خواب مشاهده کنید که جو کاشته‌اید اما پرندگان از آن می‌خورند و شما می‌خواهید آنها را برانید کاری می‌کنید که مردم درباره شما حرف می‌زنند. گرد شما جمع می‌شوند. ابن سیرین نوشته جو داشتن نشان سلامت است و در نفایس جو فراخی نعمت ذکر گردیده و تذکر داده شده که دیدن دانه‌های جو بر سنبله و ساقه مال و پول و نعمت است که به بیننده خواب می‌رسد. اگر در خواب ببینید که جو را در مزرعه کشت می‌کنید از شخصیتی و از مردی بزرگ به شما سود فراوان می‌رسد و چنانچه ببینید که جو را خرمن می‌کنید از جائی که امید ندارید پولی به شما می‌رسد.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

خریدار ضایعات کامپیوتری

سایت همشهری‌آنلاینسایت دیدارنیوزسایت سخت‌افزارمگسایت زومیتسایت نامه نیوز