پنجشنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۱ / 26 May, 2022
مجله ویستا

سد حیف از محبت بیش از قیاس ما


سد حیف از محبت بیش از قیاس ما    با بیوفای حق وفا ناشناس ما
بودی به راه سیل بسی به که راه او    طرح بنای عشق محبت اساس ما
عیبش کنند ناگه و باشد به جای خویش    گو دور دار اطلس خویش از پلاس ما
ما را به دست رشک مده خود بکش به جور    اینست از مروت تو التماس ما
کفران نعمتش سبب قطع وصل شد    زینش بتر سزاست دل ناسپاس ما
ترسم که نایدش به نظر بند پاره نیز    دارد اگر نگاه تو زینگونه پاس ما
وحشی ازین عزا بدرآییم ، تا به کی    باشد کهن پلاس مصیبت لباس ما


همچنین مشاهده کنید

سایت ورزش سهروزنامه ایرانسایت مشرقخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه توسعه ایرانیسایت بیتوتهخبرگزاری تسنیمسایت رویداد 24روزنامه تعادلسایت ارانیکو