پنجشنبه, ۹ آذر, ۱۴۰۲ / 30 November, 2023
مجله ویستا

شیوهٔ اجراء(۲)


  تطبيق کارنامه‌هاى دوره ۶ ساله متوسطه
۱-۱- برابر رأى صادره در يکصد و هشتاد و سومين جلسه شوراى عالى آموزش و پرورش مورخ ۱۹/۱۲/۵۸ گواهى‌نامهٔ پايان تحصيلات دوره اول متوسطه (سيکل اول) يا کارنامهٔ قبولى سوم متوسط در حکم گواهى‌نامهٔ پيان تحصيلات دورهٔ راهنمائى تحصيلى مى‌باشد. لذا دارنده گواهى‌نامه يا کارنامهٔ فوق مى‌تواند با رعايت ساير شرايط دروس پايهٔ اول دوره متوسطه را انتخاب کرده و ادامهٔ تحصيلى دهد. هدايت تحصيلى اين قبيل افراد صرفاً بر اساس نمرات دروس پايهٔ اول متوسطه برابر ضوابط مربوط انجام مى‌شود.
۲-۱- دارندهٔ کارنامه قبولى پايهٔ چهارم متوسطه دورهٔ مذکور (در همه رشته‌ها) به‌عنوان قبول پايهٔ اول دورهٔ سه ساله متوسطه به شيوه سالى - واحدي شناخته مى‌شود و کليهٔ واحدهاى درسى پايهٔ اول متوسطه (برابر جدول دروس) به‌عنوان قبولى از وى پذيرفته مى‌شود براى اين قبيل افراد تنظيم نمون‌‌برگ هدايت تحصيلى ضرورى نيست و اين قبيل افراد مى‌توانند در يکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى يا شاخهٔ کار و دانش، موجود در منطقه، به انتخاب خود ثبت‌نام کنند و ادامهٔ تحصيل دهند.
۳-۱- دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پايهٔ پنجم و يا مردودى پايهٔ ششم دورهٔ مذکور در همه رشته‌ها مى‌تواند به يکى از روش‌هاى ذيل ادامهٔ تحصيل دهد.
الف- در امتحانات نهائى دروس مندرج در جدول (عناوين دروس شاخه نظرى که دانش‌آموزان بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ و ۲-۴ بايد در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) در يکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهريور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کليهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پايان تحصيلات دورهٔ سه ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ نظرى را دريافت کند.
ب- در صورت تمايل به ادامهٔ تحصيل در شاخهٔ کار و دانش کارنامهٔ قبولى پايه پنجم وى معادل دروس عمومي، انتخاب، اختيارى و تکميل مهارت پذيرفته مى‌شود و مى‌تواند با ارائه گواهى‌نامه‌هاى استانداردهاى مهارت در يکى از رشته‌هاى مهارتى شاخه کار و دانش به اخذ ديپلم در رشتهٔ مهارتى نائل شود.
تبصره- دارندهٔ کارنامه قبولى پايهٔ پنجم دورهٔ مذکور در رشته‌هاى فنى و حرفه‌اى و کشاورزى (علاوه بر بندهاى الف و ب) مى‌تواند در امتحانات نهائى يا داخلى دروس مندرج در جدول (عناوين دروس شاخه فنى و حرفه‌اى که دانش‌آموزان رشته‌هاى فنى و حرفه‌اى موضوع بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ بايد در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) يکى از رشته‌هاى مرتبط شاخهٔ فنى و حرفه‌اى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهريور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کليهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پايان تحصيلات دورهٔ سه ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ فنى و حرفه‌اى را دريافت کند.
  ساير تطبيق نامه‌ها
۱-۴- در اجراء ماده ۸۶ آئين‌نامهٔ آموزشى دورهٔ متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل کشور، فارغ‌التحصيلان دوره‌هاى (۶ ساله، ۴ ساله، سه ساله) متوسطه چنا‌نچه بخواهند ديپلم دورهٔ سه ساله متوسطه به شيوه سالى - واحدي غير متناظر با ديپلم خود در شاخهٔ نظرى را کسب کنند بايد همانند دانش‌آموزان موضوع بندهاى ۳-۲ و ۳-۳ اين شيوه‌نامه در امتحانات دروس رشته‌ٔ مورد نظر شرکت کنند و در صورت موفقيت ديپلم رشتهٔ مربوط به آنان اعطاء مى‌شود و چنانچه متقاضى دريافت ديپلم رشته‌هاى شاخهٔ کار و دانش باشند بايد گواهى‌نامه‌هاى مهارت تعريف شده در قابلب يک رشتهٔ مهارتى را از طريق دستگاه متوّلى استاندارد اخذ و ارائه کنند و نيز دروس تکميل مهارت رشته مورد نظر (به استثناء درس کارورزي) را امتحان داده و با موفقيت بگذرانند.
۲-۴- نمرات دروس کارنامهٔ تطبيق داده شده دانش‌آموزان موضوع بندهاى ۲-۲، ۱-۳، ۲-۳، اين شيوه‌نامه به‌عنوان قبولى و با درج علامت (x) از آنان پذيرفته مى‌شود و نمرات اين دروس در محاسبهٔ معدل کل دانش‌آموزان منظور نخواهد شد، لذا معدل کل آنان صرفاً براساس نمرات مکتسبه از مابقى دروس که آنها را انتخاب کرده و گذرانده‌اند محاسبه مى‌شود.
۳-۴- کارنامه و گواهى‌نامهٔ دانش‌آموزان موضوع بندهاى ۳-۲ و تبصره آن، ۳-۳ و تبصره آن و ۱-۵ اين شيوه‌نامه که موفق به اخذ گواهى‌نامه پايان تحصيلات دورهٔ سه ساله متوسطه مى‌شوند فاقد معدل خواهد بود.
۴-۴- دانش‌آموزى که قبلاً با استفاده از شيوه‌نامهٔ تطبيق در دورهٔ سه ساله متوسطه به شيوه نيم‌سالى واحدي تحصيل کرده، ولى تحصيل وى به پايان نرسيده است در صورت انتقال به دورهٔ سه ساله متوسطه به شيوه سالى - واحدي کارنامهٔ شيوهٔ نيم‌سالى واحدى وى ملاک تطبيق خواهد بود.
۵-۴- دانش‌آموز و داوطلب آزاد متقاضى تطبيق بايد جهت انجام امور تطبيق خود به ادارهٔ آموزش و پرورش مربوط مراجعه کند و ادارهٔ آموزش و پرورش نيز پس از بررسى کارنامه‌ها و مدارک تحصيلى وى حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به صدور کارنامهٔ تطبيق براساس رشتهٔ مربوط (برابر نمون‌برگ‌هاى پيوست کارنامه تطبيق دانش‌آموزان دوره ۶ ساله و ۴ ساله آموزش متوسطه با دروس - دوره سه ساله متوسطه به شيوه سالى - واحدي الى جدول کارنامه تطبيق دانش‌آموزان دورهٔ سه ساله متوسطه شيوه نيم‌سالى واحدى با دروس شيوه سالى واحدي و جدول تطبيق دروس شيوه نيم‌سالى - واحدى به شيوه سالى - واحدي الى جدول تطبيق دروس شيوه نيم‌سالى - واحدى به شيوه سالى - واحدي و جدول تطبيق دروس در اجراء نيم‌سالى - واحدى و اجراء سالى - واحدي الى جدول تطبيق دروس در اجراء نيم‌سالى - واحدى و اجراء سالى - واحدي و جدول تطبيق دروس تکميل مهارت در اجراء نيم‌سالى - واحدى و اجراء سالى - واحدي اقدام خواهد کرد. اين کارنامه در دو نسخه تنظيم و نسخهٔ اول براى ثبت‌نام، تحويل داوطلب و نسخهٔ دوم جزء سوابق در اداره آموزش و پرورش نگه‌دارى مى‌شود.
تذکر- ادارهٔ آموزش و پرورش در صورت صلاحديد مى‌تواند انجام امور تطبيق دانش‌آموزان را به يکى از واحدهاى آموزشى بزرگسالان به تفکيک جنس و شاخه تحصيلى تفويض کند.
۶-۴- کارنامه‌هاى قبولى نظام قديم دوره‌هاى ۶ ساله متوسطه و ۴ ساله متوسطه و کارنامه دورهٔ سه ساله متوسطه نيم‌سالى واحدي دانش‌آموز بايد پس از طى مراحل تطبيق با عبارت براساس دروس سالى - واحدى تطبيق داده شد مهر شود.
۷-۴- دانش‌آموز بايد هزينهٔ انجام امور تطبيق را برابر تعرفه‌اى که از سوى ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان اعلام مى‌شود پرداخت کند. از محل اين درآمد اداره کل آموزش و پرورش براى افرادى که انجام امور تطبيق را برعهده دارند برابر ضوابط حق‌الزحمه پرداخت مى‌کند.
موضوع: شيوه‌نامه تطبيق کارنامه‌هاى دوره‌هاى مختلف آموزش متوسطه با دروس دورهٔ سه ساله متوسطه سالى - واحدي و جداول مربوط در دويست و چهل و چهارمين و دويست و چهل و پنجمين جلسه گروه دوم شوراى تغيير بنيادى نظام آموزش و پرورش مورخ ۲۱/۱/۸۰ و ۸/۳/۸۰ به تصويب رسيد. صحيح است به مورد اجراء گذارده شود.
رونوشت: به دفتر / اداره کل / سازمان ...................................جهت اطلاع و اقدام لازم ايفاد مى‌شود.


همچنین مشاهده کنید

سایت اقتصاد 24سایت انصاف نیوزسایت خبرآنلاینسایت ساعدنیوزسایت رکناسایت مجله شبکهسایت دیدبان ایرانسایت چی بپوشمخبرگزاری مهرسایت دیدارنیوز