شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

زلفت چو به دلبری درآمد


زلفت چو به دلبری درآمد    بس کس که ز جان و دل برآمد
هم رایت خوشدلی نگون شد    هم دولت بی‌غمی سر آمد
دل گم نشود در آنچنان زلف    کز فتنه جهان به هم برآمد
کاندیشه به حلقه‌ایش درشد    کم گشت و چو حلقه بر در آمد
چشم سیه سپید کارت    در کار چنان سیه‌گر آمد
کز کبر به دست التفاتش    پهلوی زمانه لاغر آمد
چنان حذر من از غم تو    آوخ که غم تو بهتر آمد
در موکب ترکتاز غمزه‌ت    بشکست در دل و درآمد
بی‌رنگ رخ تو چون برد حسن    ماه آمد و در برابر آمد
هر خط که خریطه‌دار او داشت    در حسن همه مزور آمد
حسن تو چو شعر انوری نیز    گویی به مزاج دیگر آمد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

انجام پروژه برنامه نویسی

روزنامه تعادلسایت تابناکسایت اعتماد آنلاینسایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکو