یکشنبه, ۶ فروردین, ۱۴۰۲ / 26 March, 2023
مجله ویستا

میزان اسیدآمینه‌های ضروری برای مرغ‌های تخمگذار


ميزان کلى پروتئين در جيره غذائى طيور مهم نيست بلکه ميزان اسيدآمينه ضرورى جيره غذائى نيز نهايت اهميت را دارد. در شرايط آب و هوائى معتدل براى يک مرغ تخمى که توليد متوسط دارد. در اساس ۱۰۰ گرم غذاى مورد احتياج نژاد لکهورن سفيد مقدار اسيدآمينه ضرورى جيره غذائى نبايد از درصد زير کمتر باشد.
   جدول مقدار اسيدآمينه ضرورى جيره غذائى مرغ‌هاى تخمگذار
نوع اسيدآمينه درصد کل غذا
ايزولوسين ۰/۵۸
آرژنين ۰/۵
لوسين ۰/۴۶
ليزين ۰/۵۲
ترونين ۰/۳۵
متى‌يونين ۰/۳
والين ۰/۵۶
سيستين ۰/۱۹
هيستيدين ۰/۱۶
تريپتوفان ۰/۱۸
تيروزين ۰/۳۶
گليسين -
جدول فوق به‌خوبى نشان مى‌دهد که چرا توأم کردن پروتئين‌هاى گياهى مثل سوژا و دانه‌هاى روغنى و پروتئين‌هاى حيوانى مثل پودر ماهى و گوشت و شير در جيره غذائى طيور سبب ازدياد تخمگذارى مى‌شود. زيرا با توأم کردن اين مواد مى‌توان مقدار کافى اسيدآمينه ضرورى را در جيره غذائى تأمين نمود. اگرچه دانه‌ها نيز داراى مقدار کمى از اسيد آمينه‌هاى فوق مى‌باشند مع‌هذا به تنهائى کفاف احتياجات ضرورى مرغ را نمى‌کند. از اين‌رو استفاده از منابع مختلف حيوانى و گياهى براى تأمين پروتئين کافى و تعادل اسيدآمينه‌ها در فرمول غذائى طيور ضرورت دارد.
ميزان اسيدآمينه ضرورى مورد احتياج طيور بسته به وضعيت آب و هوا و همچنين درصد تخمگذارى تغيير مى‌کند از اين‌رو با توجه به اين دو مسئله طبق مطالعاتى که اخيراً در مرکز بررسى‌هاى تغذيه طيور در کاليفرنيا انجام گرفته است مقدار اسيدآمينه جيره غذائى را مى‌توان نسبت به ميزان درصد تخمگذارى و همچنين آب و هوا به ترتيب جدول زير تغيير داد.
از نظر تغييراتى که در غذا بسته به فصل داده مى‌شد ميزان انرژى متابوليزم (کيلوکالرى در پوند غذا) با درصدهاى اسيدآمينه ذکر شده به قرار زير مى‌باشد:
- وقتى که ۹۰ درصد تخمگذارى انجام مى‌گيرد، در زمستان ۱۳۴۰ و در تابستان ۱۲۱۰ کيلوکالرى.
- وقتى که ۸۰ درصد تخمگذارى انجام مى‌گيرد، در زمستان ۱۳۲۰ و در تابستان ۱۱۹۰ کيلوکالرى.
- وقتى که ۷۰ درصد تخمگذارى انجام مى‌گيرد، در زمستان ۱۳۰۰ و در تابستان ۱۱۷۰ کيلوکالرى.
   جدول درصد اسيدآمينه قابل هضم مورد احتياج نسبت به درصد تخمگذارى در فصول مختلف
درصد تخمگذارى
نوع اسيدآمينه %۹۰ %۸۰ %۷۰
آرژنين % ۰/۵۹ ۰/۵۳ ۰/۴۷
ليزين % ۰/۴۸ ۰/۴۳ ۰/۳۸
تريپتوفان % ۰/۱۲ ۰/۱۱ ۰/۱۰
متيونين % ۰/۳۰ ۰/۲۷ ۰/۲۴
سيستين % ۰/۲۰ ۰/۱۸ ۰/۱۶
ترئونين % ۰/۴۲ ۰/۳۸ ۰/۳۴
لوسين % ۰/۷۶ ۰/۶۸ ۰/۶
ايزولوسين % ۰/۵۴ ۰/۴۸ ۰/۴۲
والين % ۰/۵۶ ۰/۵۰ ۰/۴۴
هيستيدين % ۰/۱۶ ۰/۱۴ ۰/۱۲


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدبان ایرانخبرگزاری تحلیل بازارسایت اعتماد آنلاینسایت فرادیدسایت برترینهاسایت رکناخبرگزاری تسنیمسایت زومیتخبرگزاری مهرسایت ورزش سه