پنجشنبه, ۱۶ مرداد, ۱۳۹۹ / 6 August, 2020
مجله ویستا

دارم سری پر از شور از طفل کج کلاهی


دارم سری پر از شور از طفل کج کلاهی    بی قید شهریاری بی‌سکه پادشاهی
قیمت بزرگ دری اختر بلند خردی    خورشید شعله‌ی شمسی آفاق سوزماهی
سلطان نوظهوری رعنای پرغروری    اقلیم دل ستانی منشور حسن خواهی
مژگان دراز طفلی بازی کنی به خونها    مردم کش التفاتی شمشیر زن نگاهی
بی‌اعتدال حسنی کز یک کرشمه سازد    صد کوه صبر و تمکین بی وزن تر ز کاهی
بی‌اعتماد مهری کز چشم لطف راند    دیرینه دوستان را بی‌تهمت گناهی
ابرو هلال بدری کز عاشق سیه روز    پوشد رخ دل افروز ماهی به جرم آهی
حسنش به زلف نوخیز عالم گرفت یک سر    خوش زود شد جهانگیر زین سان تنک سپاهی
باشد وظیفه‌ی من از چشم نیم بازش    نازی به صد تکلف آن نیز گاهگاهی
از نظم محتشم گشت زینت پذیر حسنش    همچون گلی که یابد آرایش از گیاهی


همچنین مشاهده کنید
روزنامه تعادلسایت عصرایرانسایت نامه نیوزروزنامه رسالتروزنامه توسعه ایرانیروزنامه شرقخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری ایرناروزنامه آفتاب یزدسایت فرارو