دوشنبه, ۲۷ دی, ۱۴۰۰ / 17 January, 2022
مجله ویستا

بگذران دانسته از ما گر ادایی سرزدست


بگذران دانسته از ما گر ادایی سرزدست    بوده نادانسته گر از ما خطایی سرزدست
آخر ای صاحب متاع حسن این دشنام چیست    در سر دریوزه ، گر از ما دعایی سرزدست
اله اله محرم راز تو سازم حرف صوت    این زبان و تیغ اگر حرفی ز جایی سرزدست
التفات ابر رحمت نیست ورنه بر درت    تخم مهری کشتم و ، شاخ وفایی سرزدست
ابر رحمت گر نبارد گو سمومش خود مسوز    بعد سد خون جگر کاینجا گیایی سرزدست
هست وحشی بلبل این باغ و مست از بوی گل    از سر مستیست ، گر از وی نوایی سرزدست


همچنین مشاهده کنید

روزنامه شهروندروزنامه شرقسایت رویداد 24خبرگزاری ایلناسایت تابناکسایت شفقناسایت نمناکسایت اکوایرانسایت آفتاب نیوزخبرگزاری تحلیل بازار