یکشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 16 June, 2019
مجله ویستا

تو خود به صحبت امثال ما نپردازی


تو خود به صحبت امثال ما نپردازی    نظر به حال پریشان ما نیندازی
وصال ما و شما دیر متفق گردد    که من اسیر نیازم تو صاحب نازی
کجا به صید ملخ همتت فروآید    بدین صفت که تو باز بلندپروازی
به راستی که نه همبازی تو بودم من    تو شوخ دیده مگس بین که می‌کند بازی
ز دست ترک ختایی کسی جفا چندان    نمی‌برد که من از دست ترک شیرازی
و گر هلاک منت درخورست باکی نیست    قتیل عشق شهیدست و قاتلش غازی
کدام سنگ دلست آن که عیب ما گوید    گر آفتاب ببینی چو موم بگدازی
میسرت نشود سر عشق پوشیدن    که عاقبت بکند رنگ روی غمازی
چه جرم رفت که با ما سخن نمی‌گویی    چه دشمنیست که با دوستان نمی‌سازی
من از فراق تو بیچاره سیل می‌رانم    مثال ابر بهار و تو خیل می‌تازی
هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم    که گر به قهر برانی به لطف بنوازی
تو همچو صاحب دیوان مکن که سعدی را    به یک ره از نظر خویشتن بیندازی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری ایلناسایت سخت‌افزارمگخبرگزاری مهرسایت الفسایت دیپلماسی ایرانی