سه شنبه, ۵ بهمن, ۱۴۰۰ / 25 January, 2022
مجله ویستا

کی اهل دل به کام خود از دوستان برند


کی اهل دل به کام خود از دوستان برند    تا کارشان به جان نرسد کی ز جان برند
از ما برید یار به اندک حکایتی    چندان نبود این که ز هم دوستان برند
شد گرم تا شنید ز ما سوز دل چو شمع    آه این چه حرف بود که ما را زبان برند
آنکس که گشت باعث سوز فراق ما    یارب سرش به مجلس او شمعسان برند
وحشی مبر به تیغ ز جانان که اهل دل    از هم نمی‌برند اگر از جهان برند


همچنین مشاهده کنید

سایت مجله شبکهسایت فراروسایت رکناخبرگزاری ایرناروزنامه تعادلسایت تابناکسایت ارانیکوسایت عصرایرانروزنامه شرقخبرگزاری مهر