چهارشنبه, ۱۵ تیر, ۱۴۰۱ / 6 July, 2022
مجله ویستا

جنونی داشتم زین پیش بازم آن جنون آمد


جنونی داشتم زین پیش بازم آن جنون آمد    مرا تا چون برون آرد که پر غوغا درون آمد
که دارد باطل السحری که بر بازوی جان بندم    که جادوی قدیمی بر سر سحر و فسون آمد
ندانم چون شود انجام مجلس کان حریف افکن    میی افکند در ساغر کزان می بوی خون آمد
سپر انداختیم اینست اگر چین خم ابرو    که زور این کمان از بازوی طاقت فزون آمد
مرا خوانی و من دوری کنم با یک جهان رغبت    چنین باشد بلی‌آن کس که بختش واژگون آمد
مگو وحشی چگونه آمدت این مهر در سینه    همی‌دانم که خوب آمد نمی‌دانم که چون آمد


همچنین مشاهده کنید

سایت مجله شبکهسایت دیجیاتوروزنامه تعادلسایت انتخابخبرگزاری صدا و سیماسایر منابعوبگردیسایت دیدبان ایرانسایت اقتصادآنلاینسایت نامه نیوز