چهارشنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۸ / 19 February, 2020
مجله ویستا

دستشوئی


ـ ساختن آبخانه در خواب ازدواج با زنی حیله‌گر، حرامخوار و بی‌تقوی است.
ـ اگر ببیند در مستراح دفع حاجت کرد مال خود را خرج می‌کند.
ـ اگر ببیند در مستراح یا چاه مستراح افتاد گرفتار گرد‌آوری مال می‌شود.
ـ اگر ببیند در مستراح و چاه مستراه افتاد مال دیگران را به زور می‌گیرد.
ـ اگر ببیند در مستراح افتاد و آسیبی جدی به او رسید بلای سختی گریبانش را خواهد گرفت.
  امام جعفر صادق
دیدن مستراح در خواب چهار وجه دارد:
۱. مال حرام
۲. عیش و زندگی دنیا
۳. خزانه و انبار
۴. شروع در حرام
  ابن سیرین
اگر در خواب ببینید آبخانه (مستراح) می‌سازد در گرد‌آوری مال و ثروت حریص است و حرصش روی در فزونی دارد و نمی‌خواهد از مالش چیزی را خرج کند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت دیدارنیوزسایت خبر ورزشیروزنامه فرهیختگانروزنامه رسالتسایت دیپلماسی ایرانیسایت الفروزنامه آرمان ملیروزنامه همشهریسایت رویداد 24سایت شفقنا